SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

U99.000 Šifra SKD
V ta podrazred spada dejavnost mednarodnih organizacij, kot so npr. Združeni narodi in njihove specializirane agencije, regionalna telesa itd., Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Svetovna carinska organizacija, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Organizacija držav izvoznic nafte, telesa Evropske unije, Evropsko združenje za prosto trgovino idr.

Sem spada tudi

  • dejavnost tujih diplomatskih in konzularnih misij

Sem ne spada

  • lastna diplomatska in konzularna predstavništva v tujini ali pri uradih mednarodnih organizacij, gl. 84.210
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020