SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

K64.910 Šifra SKD
V ta podrazred spada finančni najem, pri katerem je najemni rok približno enak pričakovani življenjski dobi zakupljenega sredstva, najemnik pa pridobi dejansko vse koristi od uporabe sredstva ter prevzame vsa z lastništvom povezana tveganja. Lastništvo nad sredstvom se na koncu najemnega roka lahko prenese ali pa tudi ne. Takšni zakupi zajemajo vse ali skoraj vse stroške, vključno z obrestmi.

Sem ne spada

  • operativni zakup (poslovni najem), gl. 77, glede na vrsto zakupljenega blaga
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020