SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

K64.920 Šifra SKD
Ta podrazred zajema finančno posredništvo, katerega predmet je dajanje kreditov s strani nedenarnih institucij. Krediti imajo lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke, kreditne kartice ipd.

Sem spada

  • dajanje potrošniških kreditov
  • financiranje mednarodne trgovine
  • zagotavljanje dolgoročnih posojil gospodarskim panogam s strani panožnih bank
  • posojanje denarja zunaj bančnega sistema
  • odobravanje kreditov za nakup stanovanjskih stavb s strani specializiranih nedepozitarnih institucij
  • dejavnost zastavljalnic in zastavljavcev

Sem ne spada

  • kreditiranje s strani denarnih institucij, gl. 64.190
  • operativni zakup, gl. 77, glede na vrsto zakupljenega blaga
  • dajanje subvencij in dotacij s strani članskih organizacij, gl. 94.99

SURS sem uvršča tudi

  • Storitev dajanja posojil družbe matere svojim odvisnim družbam in dajanje posojil med odvisnimi družbami
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020