SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

F42.210 Šifra SKD
V ta podrazred spada gradnja objektov oskrbne infrastrukture, tako napeljav kot stavb, ki so sestavni del teh sistemov.

Sem spada

 • gradnja in vzdrževanje prenosnih in distribucijskih cevovodov (tudi toplovodov) in napeljav do objekta
 • gradnja inženirskih objektov, kot so:
  • namakalni kanali
  • vodna zajetja in zbiralniki
  • vodnjaki
  • kanalizacija in septične jame
  • čistilne in prečrpovalne postaje

Sem spada tudi

 • popravila objektov oskrbne infrastrukture

Sem ne spada

 • zemeljska pripravljalna dela, gl. 43.120
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje, gl. 71.1
 • vodenje gradbenih projektov in svetovanje, gl. 71.129
 • gradnja elektrarn, gl. 42.220

SURS sem uvršča tudi

 • Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
 • Vzdrževanje hidrantov na cesti
 • Montaža čistilne naprave
 • Vzdrževanje, popravilo okvare javnega voda (hidro)
 • Izvedba strojnih inštalacij za čistilno napravo
 • Gradnja plinovodnega omrežja
 • Postavitev pokrovov kanalizacijskih jaškov
 • Vgradnja hidravličnih in pnevmatskih črpališč na kanalizacijskih sistemih ter vgradnja pretočnih bazenov padavinskih voda na mešanih kanalizacijskih sistemih
 • Vrtanje in kopanje vodnjakov
 • Čiščenje zamuljenih in zasutih prepustov na železniški progi - če gre pri teh prepustih za sistem odvodnjavanja
 • Gradnja kanalizacije
 • Sanacija ponikovalnice, ki je namenjena za odvajanje meteornih voda
 • Obnova avtopolnilnice (objekt oskrbne infrastrukture za tekočine in pline)
 • Gradnja namakalnih sistemov (kanalov)
 • Rekonstrukcija črpališča in predelava na dovodu goriva za vročevodne kotle v TE
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020