SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Posrednješolsko neterciarno izobraževanje

P85.410 Šifra SKD
Poimenovanje in pojasnilo kategorije 85.41 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje sta brez posebnih prilagoditev povzeta po izvornem angleškem besedilu NACE Rev. 2. V tem besedilu je navedeno, da kategorija »85.41 Post-secondary non-tertiary« obsega dejavnosti institucij, ki izvajajo programe v kategoriji/ravni 4 Posekundarno neterciarno izobraževanje (ISCED 1997). V kategorijo/raven 4 (ISCED 1997) v Sloveniji razvrščamo zelo majhno število programov, v glavnem tiste, ki udeležencem omogočajo, da po drugi poti nadaljujejo in dokončajo srednješolsko izobraževanje, ki se sicer praviloma dokonča s programi, tipičnimi za raven 3 (ISCED 1997). Programi, ki jih v Sloveniji razvrščamo v raven 4 (ISCED 1997), izvajajo bodisi institucije, ki kot glavno dejavnost izvajajo programe srednješolskega izobraževanja v okviru začetnega izobraževanja (gl. 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje in85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje) bodisi institucije, ki kot glavno dejavnost izvajajo drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, ki po vsebini ni podobno začetnemu izobraževanju ( href="javascript:void(0)">85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje). Slovenski izobraževalni sistem do sedaj ni imel programov, ki bi bili namensko oblikovani kot dopolnilno posrednješolsko izobraževanje - priprava za vstop v terciarno izobraževanje. V večjem obsegu imajo take programe nekatere druge države. V teh državah tvorijo ti programi glavnino kategorije/ravni 4 (ISCED 1997). Zgolj glede na dosedanjo strukturo slovenskega izobraževalnega sistema in ob obstoječi slovenski praksi razvrščanja programov v kategorijo/raven 4 Posekundarno neterciarno izobraževanje (ISCED 1997) bi bil razred »85.41 Post-secondary non-terciary education« v NACE Rev. 2 za Slovenijo neznačilen ali nepotreben. V slovenskem besedilu NACE Rev. 2 smo to kategorijo obdržali tako zaradi konsistentnosti klasifikacijske strukture kot tudi zaradi verjetnosti, da bo ta kategorija sčasoma postala bolj relevantna tudi za Slovenijo (nadaljnji razvoj slovenskega izobraževalnega sistema in/ali morebitne spremembe obstoječe slovenske prakse razvrščanja programov po ISCED 1997). Sem spada izobraževanje, ki pomeni nadgradnjo srednješolskega izobraževanja, vendar ga ne moremo razvrstiti v višješolsko ali visokošolsko izobraževanje (terciarno izobraževanje). Tipičen primer izobraževanja, ki spada v to kategorijo, je dopolnilno posrednješolsko izobraževanje kot priprava za vstop v terciarno izobraževanje.
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020