Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Doselitev in naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst

Naselitev pomeni vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem rastline ali živali te vrste niso bile nikoli prisotne. Doselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem živali ali rastline te vrste že živijo.

Naseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst je prepovedano. Izjemoma lahko ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, dovoli naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst, če se v postopku presoje tveganja za naravo ugotovi, da poseg v naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti. Doseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst mora biti spremljano in nadzorovano. O nameravani doselitvi mora fizična ali pravna oseba obvestiti ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, ki lahko na podlagi presoje tveganja za naravo prepove doselitev tujerodnih vrst.

Splošni pogoji

Pogoji

  • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  • Za naselitev rastlin in živali prosto živečih vrst je treba predhodno pridobiti dovoljenje.

    Vlogi je treba priložiti tudi poročilo o presoji tveganja za naravo, ki ga lahko izdela le pooblaščena oseba.

    O nameravani doselitvi tujerodnih prosto živečih vrst je treba pisno obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor in vlogi priložiti ugotovitve izvedenega postopka presoje tveganja za naravo.

    Pristojni organ presoja tveganje doselitve in naselitve tujerodnih vrst za naravo in na podlagi ugotovitev izda ali zavrne izdajo dovoljenja za naselitev ali doselitev tujerodnih vrst.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.