Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izdajanje poštnih vrednotnic

Poštne vrednotnice so poštne znamke in poštne celine, ki se izdajajo v skladu s potrebami poštnega prometa.

Izključno pravico izdajanja poštnih vrednotnic ima Pošta Slovenije, d. o. o.

 • Poštne znamke

Poštne znamke so poštne vrednotnice, opredeljene z nazivno vrednostjo, velikostjo, materialom, tiskom, barvo, besedilom in načinom ločevanja. Poštne znamke se delijo na:

 • redne,
 • osebne in
 • priložnostne poštne znamke.

Poštne znamke se uporabljajo za označevanje plačila poštnih storitev.

 • Poštne celine

Poštne celine so dopisnice in ovitki, ki imajo natiskano znamko ali namesto znamke besedilo kot potrdilo, da je plačana poštnina za ustrezno cenovno stopnjo dopisnice ali ovitka.

Poštne celine se delijo na redne dopisnice, redna pisma celine, letalske zalepke, ilustrirane dopisnice, razglednične dopisnice in priložnostna pisma celine.

 Pošta Slovenije, d. o. o. v okviru te dejavnosti:

 • izdaja poštne vrednotnice,
 • priglasi poštne znamke pri Svetovni poštni zvezi in njenih državah članicah, 
 • prodaja in zamenjuje mednarodne kupone za odgovor in
 • izvaža poštne vrednotnice.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Naklada poštnih vrednotnic je odvisna od potrebe poštnega prometa in vrste poštne znamke.

  REDNA POŠTNA ZNAMKA

  Naklada rednih poštnih znamk ni omejena.

  PRILOŽNOSTNA POŠTNA ZNAMKA

  Naklada priložnostnih znak se določi s sklepom o izdaji poštnih vrednotnic glede na možnost prodaje. Priložnostnih poštnih znamk se praviloma ne dotiskuje. Priložnostne znamke so v prodaji najmanj eno leto oziroma do prodaje zalog.

  OSEBNA POŠTNA ZNAMKA

  Najmanjšo naklado osebnih poštnih znamk določi Pošta Slovenije d.o.o.

  POŠTNE CELINE

  Naklada poštnih celin ni omejena. Ilustriranih in razgledničnih dopisnic se ne dotiskuje. Za tovrstne poštne celine je treba zagotoviti prodajo najmanj eno leto po izdaji oziroma do prodaje zalog.

  Pravne podlage

 • Pošta Slovenije, d. o. o., ki ima izključno pravico izdajanja poštnih vrednotnic lahko poda predlog o umiku poštnih vrednotnic.

  Na podlagi predloga pristojni organ izda sklep o umiku posamezne izdaje poštnih vrednotnic iz prometa.

  Rok za umik posameznih poštnih vrednotnic ne sme biti krajši od treh mesecev po objavi sklepa v uradnem glasilu in dnevnem tisku.

  Dokazila

  Sklep o umiku poštnih vrednotnic

  Pravne podlage

 • Postopek izdaje  poštnih vrednotnic je različen in odvisen od potreb poštnega prometa

  REDNE POŠTNE ZNAMKE

  Za izdajo rednih poštnih znamk je imenovana komisija, ki potrdi serijo rednih poštnih znamk ali ime posamezne redne poštne znamke.

  Po potrditvi serije rednih poštnih znamk Pošta Slovenije d.o.o. objavi javni razpis za izbiro oblikovalca serije rednih poštnih znamk ali posamezne redne poštne znamke. Pošta Slovenije, d. o. o. s sklepom izbere oblikovalca in z njim sklene pogodbo. Izbiro oblikovalca mora potrditi tudi komisija. Komisija s sklepom potrdi motiv in likovno rešitev serije rednih poštnih znamk ali posamezne redne poštne znamke in predlaga Pošti Sloveniji, d. o. o. izdajo redne poštne znamke.

  PRILOŽNOSTNE POŠTNE ZNAMKE

  Pošta Slovenije, d. o. o. najkasneje do 31. januarja tekočega leta objavi vabilo za izbiro imen priložnostnih znamk za izbrano leto, ki traja vsaj tri mesece. Komisija najkasneje do 30. septembra tekočega leta potrdi imena priložnostnih znak na podlagi predlogov Pošte Slovenije d.o.o. Po izbiri imen ter določitvi skupnega števila priložnostnih znamk je potrebno poslati predlog letnega programa pristojnemu organu v potrditev. Po potrditvi pristojnega organa Pošta Slovenije objavi letni program v svojem uradnem glasilu. Sledi javni razpis za izbiro oblikovalca za posamezno priložnostno poštno znamko. S sklepom se izbere oblikovalca in z njim sklene pogodbo. Izbiro oblikovalca mora komisija potrditi in izdati soglasje. Pred izdajo priložnostne poštne znamke komisija izda sklep.

  OSEBNE POŠTNE ZNAMKE

  Pošta Slovenije, d. o. o. sprejme splošne pogoje in cenik za izdajanje osebnih poštnih znamk. Dotiske z različnimi motivi lahko pri Pošti Slovenije, d. o. o. naročijo tako fizične kot pravne osebe.

  POŠTNE CELINE

  Velikost, oblika in vsebina poštnih celin so v pristojnosti Pošte Slovenije, d. o. o. Motive in likovne rešitve ilustriranih in razgledničnih dopisnic ter priložnostnih pisem celin s sklepom potrdi komisija.

   

  Pravne podlage

  Povezave

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti ne sodi v storitveno direktivo

in se izvaja v skladu Direktiv 2002/39/ES, 2008/6/ES, 97/67/ES.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020