Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanje podzemne vode

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Izvedba obratovalnega monitoringa obsega:

 • merjenje gladine podzemne vode in globine opazovalne vrtine;
 • predčrpanje vode iz opazovalne vrtine;
 • merjenje temperature zraka ter meritve temperature vode, električne prevodnosti, pH vrednosti, vsebnost kisika, motnosti in redoksi potenciala na lokaciji opazovalne vrtine;
 • vzorčenje podzemne vode in pripravo vzorca;
 • analizo vzorca podzemne vode;
 • izračun in vrednotenje spremembe osnovnih in indikativnih parametrov ter koncentracij tistih onesnaževal, ki glede na značilnosti vira onesnaževanja lahko v primeru neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo povzročijo onesnaženje podzemne vode in
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.

Zavezanec lahko opravi obratovalni monitoring sam ali pa ga opravi oseba, ki je za to dejavnost pooblaščena.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoriga podzemne vode.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti ustrezen kader in akreditacijsko listino.

  Podrobneje

 • O obratovalnem monitoringu mora zavezanec za vsako koledarsko leto izdelati poročilo.

  Le-to mora vsebovati podatke o:

  • izvajalcu obratovalnega monitoringa;
  • zavezancu in njegovi dejavnosti;
  • vzdrževanju objektov za izvajanje obratovalnega monitoringa;
  • meritvah in interpretaciji hidrogeoloških parametrov;
  • vrsti meritev in obsegu onesnaževal, vključenih v obratovalni monitoring;
  • mestu, času in načinu vzorčenja;
  • načinu predčrpanja in izmerjenih vrednostih osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih voda ter drugih onesnaževal, vključenih v obratovalni monitoring;
  • uporabljenih merilnih metodah in merilni opremi;
  • rezultatih vsake posamezne meritve in izračunu spremembe vsebnosti onesnaževal v podzemni vodi;
  • vrednotenju spremembe vsebnosti onesnaževal v podzemni vodi glede na opozorilne spremembe, določene za ta onesnaževala, in 
  • ugotovitvah o vplivu vira onesnaževanja na kakovost podzemne vode.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu za preteklo leto mora zavezanec predložiti Ministrstvu za okolje in prostor vsako leto do 31. marca. Zavezanec mora poročilo hraniti najmanj pet let.

  Dokazila

  Poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020