Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje testov učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Dejavnost izvajanja testov učinkovitosti zajema teste in analize za pridobitev podatkov o učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev, ki so del dokumentacije za registracijo FFS.

Pred opravljanjem dejavnsoti mora izvajalec pridobiti odločbo o imenovanju za izvajanje testov učinkovitosti FFS, ki jo izda Uprava RS za varno hrano, veterinarsto in varstvo rastlin (UVHVVR).

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le tista fitofarmacevtska sredstva, ki imajo:

 

 • odločbo o registraciji ali
 • dovoljenje za nujne primere ali
 • dovoljenje za vzporedno trgovanje ali
 • dovoljenje za raziskave in razvoj.

Pogoji

 • Odločbo o imenovanju za izvajanje testov učinkovitosti FFS  mora izvajalec pridobiti pred začetkom opravljanja dejavnosti.

  Za uradno priznavanje testov učinkovitosti za registracijo FFS mora izvajalec testov pridobiti tudi potrdilo o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse. Te pogoje pristojni organ preveri in potrdi v okviru imenovanja in izdaje  odločbe.

  Za imenovanje se pri pristojnem organu vloži vloga.

  S pregledom dokumentacije in ogledom na kraju samem komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev. Pristojni organ izda odločbo o imenovanju za 5 let in izvajalca vpiše na seznam izvajalcev.

  Izvajalec mora zagotoviti strokovni kader, ustrezno tehnično opremljenost, prostore in kmetijske površine. Imeti mora ustrezno referenco in zagotoviti nezdružljivost interesov.

   

  Podrobneje

 • Izvajanje poskusov za naročnika, ki bo dokumentacijo iz teh poskusov vlagal v postopku registracije FFS, mora biti v smislu nezdružljivosti interesov ločeno od uradnega ocenjevanja te dokumentacije v postopku registracije pri pristojnem organu, kar mora biti jasno razvidno iz vlogi priloženih dokazil o referencah in organizacijski shemi.

  Pravne podlage

  • Dokazila o referencah
  • Organizacijska shema

 • Vlagatelj, ki želi dati FFS v promet, za registracijo zaprosi sam ali prek zastopnika v vsaki posamezni državi članici, v kateri namerava dati FFS v promet.

  O registraciji FFS odloči pristojni organ, na podlagi soglasja organa, pristojnega za kemikalije.

  V zahtevku morajo biti navedene naslednje informacije:

  • seznam predvidene uporabe v vsaki coni in v državah članicah, kjer je vlagatelj predložil zahtevek ali ga namerava predložiti;
  • predlog, katera država članica naj oceni zahtevek za zadevno cono. V primeru zahtevka za uporabo v rastlinjakih, za tretiranje po spravilu, za tretiranje praznih skladišč in za tretiranje semen se predlaga ena sama država članica, ki oceni uporabo upoštevajoč vse cone.
  • kjer je to ustrezno, kopije vseh registracij, ki so že bile izdane za to FFS v državi članici;
  • kjer je to ustrezno, kopije vseh sklepov države članice, ki ocenjuje ekvivalenco

  Ob predložitvi zahtevka lahko vlagatelj zaprosi, da nekatere informacije in nekateri deli dokumentacije ostanejo zaupni, in te informacije fizično loči.

  Vloga za registracijo mora biti v slovenskem jeziku, dokumentacija, ki je priložena vlogi, pa je lahko v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku Evropkse unije, če pristojni organ s tem soglaša.

  Podrobneje

 • Poskusi ali testi za raziskovalne ali razvojne namene, ki vključujejo izpust neregistriranega fitofarmacevtskeg sredstva (FFS) v okolje ali vključujejo nedovoljeno rabo FFS, se lahko izvajajo le na podlagi izdanega dovoljenja za raziskave in razvoj.

  V dovoljenju se lahko omeji porabljena količina in obravnavana področja ter določi dodatne pogoje za preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali živali, ter nesprejemljivih škodljivih vplivov na okolje.

  O dovoljenju za raziskave in razvoj odloči pristojni organ.

  Vlagatelj vloži vlogo s prilogami pri pristojnem organu.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021