Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje univerzalne poštne storitve

Univerzalna poštna storitev je trajno, redno in nemoteno izvajanje določenih poštnih storitev s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije po cenah, ki so dostopne za vse uporabnike.

Izvajalca univerzalne poštne storitve z odločbo imenuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Do leta 2018 je izvajalec univerzalne poštne storitve Pošta Slovenije d.o.o.

Kot univerzalna poštna storitev se izvajajo naslednje poštne storitve:

 • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg,
 • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg,
 • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
 • prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.

Univerzalna poštna storitev se izvaja v notranjem in čezmejnem poštnem prometu.

Z univerzalno storitvijo se vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavljata najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalca univerzalne storitve imenuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS)

  AKOS, kot pristojni organ, imenuje izvajalca univerzalne storitve z odločbo na podlagi analize stanja ali z odločbo na podlagi javnega razpisa.

  • Analiza stanja

  Z odločbo na podlagi analize stanja pristojni organ imenuje izvajalca univerzalne storitve, kadar presodi, da le en izvajalec poštnih storitev lahko zagotovi zahtevano kakovost izvajanja univerzalne storitve.

  • Javni razpis

  Pristojni organ začne postopek za izdajo odločbe za imenovanje izvajalca univerzalne storitve na podlagi javnega razpisa, kadar presodi, da vsaj dva izvajalca poštnih storitev lahko zagotovita zahtevano kakovost izvajanja univerzalne storitve. Javni razpis za izbiro izvajalca univerzalne storitve mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani pristojnega organa.

  Po prejetju odločbe o imenovanju se izvajalec univerzalne storitve vpiše v register poštnih storitev.

  Do leta 2018 je izvajalec univerzalne poštne storitve za vse storitve iz nabora univerzalne poštne storitve, ki se izvajajo v notranjem in čezmejnem poštnem prometu, na celotnem ozemlju Republike Slovenije Pošta Slovenije d.o.o., ki ji je agencija izdala odločbo na podlagi analize stanja.

  Podrobneje

 • Izvajalci poštnih storitev so zavezanci za plačilo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). 

  Plačilo zajema obratovalne stroške pristojnega organa (AKOS) glede na naloge, ki jih izvaja. Pri plačilu so izvzete poštne storitve za slepe in slabovidne. Višina plačil je določena s Tarifo o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev. 

  Letno plačilo za posameznega zavezanca odmeri pristojni organ z odločbo o odmeri plačila. Plačilo pristojnemu organu se poravna letno, in sicer vnaprej za tekoče leto.

  Izvajalec zamenljivih poštnih storitev je obveznosti dolžan poravnati v 30 dneh od prejema odločbe, izvajalec univerzalnih poštnih storitev pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki so določeni v odločbi o odmeri plačila.

  Zavezanec je dolžan plačati celotno plačilo tudi v letu, ko preneha izvajati poštne storitve.

  Dokazila

  • Odločba o odmeri plačila in potrdilo o plačilu obveznosti 

  Pravne podlage

 • Kakovost izvajanja univerzalnih poštnih storitev je določena s Splošnim aktom o kakovosti univerzalne storitve, ki ga je sprejela pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

  Kakovost univerzalne poštne storitve zajema zlasti zagotavljanje:

   • najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in eno dostavo  poštnih pošiljk dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe;
   • ustreznega števila in delovnega časa kontaktnih točk za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev;
   • ustreznega števila poštnih nabiralnikov;
   • ustreznih rokov prenosa poštnih pošiljk in
   • ustreznih postopkov reševanja reklamacij in ugovorov.

   Pravne podlage

  • Zavezanec univerzalnih poštnih storitev mora zagotoviti ustrezno ločeno računovodstvo.

   Izvajalec univerzalne poštne storitve vodijo ločene računovodske evidence v svojih računovodskih sistemih, ki jasno ločujejo med storitvami in izdelki, ki so del univerzalne storitve, in tistimi, ki niso:

   1. univerzalna poštna storitev:

   • ločeno za vsako storitev in izdelek iz cenika in
   • ločeno po posameznih aktivnostih (sprejem, usmerjanje, prevoz, dostava) za vsako storitev in izdelek:

   2. druge poštne storitve in izdelke:

   • skupaj in
   • ločeno za deset prihodkovno in deset količinsko največjih stroškovnih nosilcev (skupine storitev ali izdelkov):

   3. ostale storitve in izdelke:

   • skupaj in
   • ločeno za deset prihodkovno in deset količinsko največjih stroškovnih nosilcev (skupine storitev ali izdelkov).

   Letni ločeni računovodski izkazi se letno revidirajo.

   Izvajalec univerzalne poštne storitve z univerzalnimi poštnimi storitvami ne sme subvencionirati drugih poštnih in ostalih storitev in izdelkov, ki jih izvaja.

   Ločene računovodske izkaze za vsako od storitev in izdelkov je treba predložiti skupaj z letnim poročilom predložiti pristojnemu organu najkasneje do 30. junija v tekočem letu.

   Dokazila

   • Letno poročilo z ločenimi računovodskimi izkazi

   Pravne podlage

   Povezave

  • Izvajalec univerzalne poštne storitve mora objaviti Splošne pogoje izvajanja poštnih storitev in cene teh storitev. 

   Pred objavo splošnih pogojev in cen univerzalne storitve mora pridobiti soglasje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

   Splošne pogoje in cene je treba objaviti na spletni strani in v poslovnih prostorih izvajalca, namenjenih za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev, in sicer najmanj sedem dni pred njihovo uveljavitvijo.

   AKOS izda soglasje v 30 dneh.

   Splošni pogoji izvajanja poštnih storitev zajemajo:

   • vrste pošiljk (navadno pismo, standardno pismo, tiskovina, priporočeno pismo, vrednostno pismo, dopisnica, pošiljka za slepe in slabovidne, navadni paket),
   • pogoje za sprejem oziroma prenos pošiljk (oprema in zapiranj pošiljk, naslovnikov naslov, pošiljateljev naslov, sprejem pošiljk),
   • vročanje pošiljk,
   • kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve,
   • cene, popuste in plačilo univerzalne poštne storitve,
   • reševanje reklamacij,
   • reševanje ugovorov.

   Izvajalec zaračuna univerzalno poštno storitev skladno s cenikom, ki mora biti objavljen na vidnem mestu v poslovnih prostorih. Izvajalec je na uporabnikovo zahtevo dolžan omogočiti vpogled v celoten cenik.

   Dokazila

   • Objava splošnih pogojev in cen univerzalnih poštnih storitev

   Pravne podlage

  • Izvajalci poštnih storitev morajo varovati zaupnost poštnih pošiljk in ne smejo pridobivati informacij o vsebini poštnih pošiljk ter podatkov o dejstvih in okoliščinah poštnega prometa. Vzpostavljeni morajo biti ustrezni sistemi za preprečevanje posegov v zaupnost poštnih pošiljk.

   Izvajalci poštnih storitev morajo varovati zaupnost poštnih pošiljk tudi po koncu dejavnosti, v okviru katere so jo bile dolžne varovati.

   Osebne podatke uporabnikov poštnih storitev se lahko zbira in obdeluje le v primeru izvajanja poštnih storitev ali za trženje in raziskave trga.

   Pravne podlage

  Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

  Zadnja sprememba:
  8. 9. 2021