Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Sevalna dejavnost v zdravstvu

Sevalne dejavnosti v zdravstvu predstavljajo radiološki posegi zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v zdravstvu.

Sevalne dejavnosti v zdravstvu lahko opravljajo osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, odobren program radioloških posegov in dovoljenje za uporabo vira sevanja.

Pogoji

 • Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti pred začetkom izvajanja sevalne dejavnosti.

  Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti za vsako dejavnost, pri kateri se uporabljajo viri sevanj, razen za radioaktivne snovi, zaprte vire sevanj, električne naprave, katodne cevi ali radioaktivno kontaminirane snovi iz drugega, tretjega in petega odstavka 3. člena Uredbe o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06).

  Dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ni treba pridobiti za dejavnost z napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoče sevanje zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV, če je naprava oziroma oprema v stanju, ko ne proizvaja ionizirajočega sevanja.

  Izvajalec del v nadzorovanem območju mora imeti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva izpostavljenih delavcev izhaja, da bi lahko posamezni delavci, ki so pri delu le občasno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem ali prihajajo v stik z viri ionizirajočih sevanj le posredno, prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.

  Za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti je treba podati pisno vlogo, ki v splošnem vsebuje:

  • sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ali podatke o organizacijski enoti varstva pred sevanji;
  • potrjeno oceno varstva izpostavljenih delavcev;
  • dokazila o opravljenem zdravstvenem pregledu za izpostavljene delavce;
  • dokazila o opravljenem usposabljanju iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za izpostavljene delavce;
  • dokazila, da so izpostavljeni delavci vključeni v sistem osebne dozimetrije skladno z oceno varstva izpostavljenih delavcev;
  • dokazila o pregledu virov sevanj s strani pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.

  Podrobneje je vsebina vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določena s  4. členom Pravilnika o uporabi vira sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/2006).  

  Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti se izda za predvideno obdobje trajanja dejavnosti, vendar ne več kot za 10 let. Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to lahko izda za največ tri leta.

   

  Podrobneje

 • Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti pred začetkom uporabe za:

  V primeru sprememb na viru sevanja ali pri uporabi vira sevanja je treba pred uporabo vira ponovno pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja če: 

  • gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji
  • se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremičen vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt, ali
  • je bila na rentgenskem aparatu zamenjana rentgenska cev.

  Dovoljenja za uporabo vira sevanja ali potrdila o vpisu v register virov sevanja ni treba pridobiti za ionizacijske javljalnike požara, ki vsebujejo radionuklid Am-241 z aktivnostjo, ki ne presega 3 MBq, če hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine ionizacijskega javljalnika požara ni večja od 1 µSv/h.

  Dovoljenje za uporabo vira sevanja se izda za predvideno obdobje uporabe vira, vendar ne več kot za 10 let.

  Podrobneje

 • Pred začetkom uporabe vira sevanja mora uporabnik vira sevanja pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja.

  Dovoljenje za uporabo vira sevanja in potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja izda organ, pristojen za jedrsko varnost, če gre za vir sevanja, ki se uporablja v zdravstvu ali veterinarstvu, pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

  Če gre za "šibke vire" z nizkim tveganjem, tj. za vire z nizko aktivnostjo, nižjo napetostjo (za nekatere rentgenske naprave) oziroma z nizkimi hitrostmi doze, stranka poda vlogo za izdajo potrdila o vpisu vira v register.

  Potrdilo o vpisu v register virov sevanja je treba pridobiti za:

  • zaprti vir sevanja, pri katerem aktivnost ali specifična aktivnost presega raven izvzetja za aktivnost oziroma za specifično aktivnost, vendar ne več kot 10 krat;
  • napravo z zaprtim virom sevanja, pri kateri hitrost doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, v kateri je zaprti vir sevanja, ni večja od 1 µSv/h, za napravo pa ni odobrena tipska odobritev skladno s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti;
  • električno napravo, ki deluje pri napetosti, ki ni večja od 30 kV, in pri kateri hitrost doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, ni večja od 1 µSv/h, za napravo pa ni odobrena tipska odobritev skladno s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti;
  • vir sevanja, ki zamenjuje izrabljeni vir sevanja, za katerega uporabo je pridobljeno dovoljenje za uporabo vira sevanja, če je bila v dovoljenju določena občasna zamenjava vira sevanja in če zamenjava ne vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji iz dovoljenja za uporabo vira sevanja.

  Podrobneje

 • Radiološki posegi zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v zdravstvu in zaradi pravno-medicinskih postopkov morajo biti izvedeni skladno z odobrenim programom radioloških posegov.

  Program radioloških posegov mora vsebovati:

  • seznam radioloških posegov, ki jih imetnik dovoljenja namerava izvajati, in merila za napotitve na te posege z oceno prejetih doz za vse standardne diagnostične radiološke posege;
  • seznam virov sevanja, ki se nameravajo uporabljati;
  • opis vodenja in shranjevanja podatkov o izvedenih radioloških posegih;
  • program zagotavljanja in preverjanja kakovosti radioloških posegov;
  • seznam zdravnikov, odgovornih za radiološke posege;
  • seznam pooblaščenih izvedencev medicinske fizike, odgovornih za optimizacijo radioloških posegov, ocenjevanje obsevanosti pacientov in zagotavljanja kakovosti varstva pred sevanji;
  • seznam radioloških inženirjev.

  Izvajalec sevalne dejavnosti v zdravstvu se mora o izdelavi programa radioloških posegov posvetovati s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike.

  Program radioloških posegov odobri organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in sicer za največ pet let.

  Podrobna vsebina programa je odvisna od dejavnosti:

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021