SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Trgovina na debelo z zlatom in drugimi plemenitimi kovinami

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

 • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
 • zunanjost prodajalne,
 • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
 • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Med plemenite kovine uvrščamo:

 • platina,
 • zlato,
 • paladij in
 • srebro.

Dobavitelj, ki je lahko izdelovalec, izdelovalčev

zastopnik oziroma uvoznik, je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s

predpisanimi tehničnimi zahtevami, preden da izdelek v promet. Skladnost

izdelkov iz plemenitih kovin lahko dobavitelj zagotavlja:

 • s predložitvijo izdelkov Uradu RS za meroslovje v preskus in označitev z oznako skladnosti ali
 • z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije.

Izdelki iz plemenitih kovin morajo biti ustrezno označeni z znakom dobavitelja, znakom standardne stopnje čistine in oznako skladnosti.

Izdelki se označujejo ročno ali z laserskim graviranjem. Za izdelke, ki

so tako drobni ali občutljivi, da nanje zaradi tehničnih razlogov ni

mogoče vtisniti ustrezne oznake, se izda potrdilo o skladnosti.

Trgovec mora zagotoviti ustrezne prostore in zagotoviti ločeno prodajo

določenih izdelkov iz plementih kovin od drugega blaga. Na vidnem mestu

v prostoru, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti obešena slikovna

podoba oznak skladnosti in preglednica standardnih stopenj čistine. Na

voljo mora biti povečevalno steklo, s katerim kupec lahko jasno vidi

oznake na izdelkih.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Urad RS za meroslovje izda dobavitelju na podlagi zahteve odločbo o znaku dobavitelja. Na podlagi te odločbe je dobavitelj dolžan predložiti žig z znakom dobavitelja zaradi evidence odtiska.

  Zahteva za določitev znaka dobavitelja vsebuje poleg splošnih podatkov tudi navedbo načina ugotavljanja skladnosti svojih izdelkov ter podatke o poslovnih prostorih, kjer se izdelki označujejo ali hranijo za promet in o poslovnih prostorih, kjer se izdelki dajejo v promet.

  Podrobneje

 • Če so oznake na izdelkih (znak dobavitelja in znak čistine ) ustrezni, se pristopi k označitvi izdelkov z oznako skladnosti. Skladnost izdelkov s predpisanimi tehničnimi zahtevami potrdi Urad RS za meroslovje oziroma imenovana oseba s strani urada z oznako skladnosti.  

  V označitev z oznako skladnosti se predložijo le končni izdelki. Na zahtevo dobavitelja se lahko izdelki označijo tudi v delovnih prostorih dobavitelja.

  Oznake skladnosti imajo obliko ščita, na katerem so kemijska oznaka za plemenito kovino, oznaka SI in številka območne enote za overjanje in nadzor urada.

  Dobavitelj je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predložitvijo izdelkov uradu v preskus in označitev z oznako skladnosti ali z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije (t.i. samodeklaranti). 

  1. Samodeklarat mora vzdrževati tehnično dokumentacijo z naslednjimi poglavji:

  • proizvodni proces,
  • vhodna in izhodna kontrola proizvodnega procesa - preskušanje izdelkov,
  • označevanje izdelkov,
  • korektivni in preventivni ukrepi,
  • vodenje dokumentacije in hranjenje zapisov,
  • poročila.

  Tehnično dokumentacijo mora vzdrževati tako samodeklarant, ki je izdelovalec izdelkov iz plemenitih kovin, kot samodeklarant, ki je uvoznik izdelkov iz plemenitih kovin.

  Dobavitelj je dolžan po opravljenih preskusih sam označiti izdelke z oznako skladnosti "S" na predpisanem mestu.

  2. Preskus in označitev izdelkov z oznako skladnosti izvaja Urad za meroslovje.

  Dobavitelj mora vložiti zahtevo za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti v kateri mora navesti število izdelkov, njihovo skupno maso in čistino zlitine. Če laboratorij pri preskusu ugotovi, da ima predloženi izdelek standardno stopnjo čistine, ki je označena na izdelku in izpolnjuje druge predpisane tehnične zadeve, ga označi z oznako skladnosti. Če izdelek pri preskusu ne dosega skladnosti na izdelku označene standardne stopnje čistine ali da ne izpolnjuje drugih predpisanih tehničnih zahtev, laboratorij Urada zavrne zahtevo za označitev z oznako skladnosti. Na pisno zahtevo dobavitelja se ponovni preskus izdelka opravi v drugem akreditiranem laboratoriju. Ugotovitve ponovnega preskusa so dokončne.

  3. CCM oznaka

  Na željo dobavitelja lahko Urad RS za meroslovje preskušene izdelke dodatno (poleg oznake z državnim žigom) označi še s CCM oznako. Omenjena oznaka predstavlja najvišjo stopnjo zagotavljanja kakovosti preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin in omogoča neovirano prodajo slovenskih izdelkov na mednarodnem trgu. Prav tako velja tudi, da izdelkov, ki so bili označeni s CCM oznako v katerikoli drugi državi članici Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, v Sloveniji ni treba dodatno preskušati in se lahko dajo neposredno v promet.

  V RS veljajo oznake skladnosti, če so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificirala RS.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Z znakom za označevanje čistine (v nadaljevanju: znak čistine) se potrjuje, da ima izdelek iz plemenite kovine eno od standardnih stopenj čistine.

  Znak čistine na izdelkih iz plemenitih kovin je sestavljen iz kombinacije treh številk, ki so lahko vtisnjene v okvir z merami 0,8 mm × 1,25 mm.

  Znak čistine mora biti vtisnjen poleg znaka dobavitelja in je dovoljeno vtisniti en znak za označevanje čistine.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Izdelki, kot so nakit, zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali drugi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma njihovih zlitin morajo biti v prodajalnah ločeni od drugega blaga.

  V prostorih, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti na vidnem mestu obešene slikovne podobe oznak skladnosti in preglednica standardnih stopenj čistine plemenitih kovin.

  Kupec mora imeti na voljo povečevalno steklo, s katerim je mogoče oznake na izdelku jasno videti in razločiti.

  V prostorih, kjer se izdelki prodajajo, ni dovoljeno imeti izdelkov, ki so začasno uvoženi kot vzorčni izdelki oziroma izdelki v razstavne namene.

  Pravne podlage

 • Za posebej urejen prostor v trgovini na debelo se štejeta:

  • skladišče in
  • veletržnica.

  Skladišče za opravljanje trgovine na debelo je namenjeno prodajanju in skladiščenju blaga. Razporeditev opreme v skladišču mora zagotoviti varno gibanje kupcev in zaposlenih ter varno ravnanje z blagom.

  • Minimalna oprema:
   • tehtnica za tehtanje nepredpakiranega blaga mora biti v prodajnem prostoru na oddelku, v katerem se prodaja nepakirano blago, ki se tehta. Tehtnica mora biti skladna z meroslovnimi predpisi ter primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. Če te funkcije nima, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso.
  • Zunanjost prodajalne:
   • prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda
   • na njeni zunanji strani mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne, 
   • pri vhodu vanjo mora biti na vidnem mestu urnik njenega odpiralnega časa
   • če se opravlja trgovska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na tem prostoru zagotovljeno neovirano gibanje,

  Veletržnica je posebej urejen prostor, na katerem se trguje na debelo v izvirno pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki in podobno). Razporeditev opreme na veletržnici mora zagotoviti varno gibanje kupcev in zaposlenih ter varno ravnanje z blagom.

  • Minimalna oprema:
   • tehtnica za tehtanje nepredpakiranega blaga mora biti v prodajnem prostoru na oddelku, v katerem se prodaja nepakirano blago, ki se tehta. Tehtnica mora biti skladna z meroslovnimi predpisi ter primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. Če te funkcije nima, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase blaga in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso.
  • Zunanjost prodajalne:
   • prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda.
   • na njeni zunanji strani mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne.
   • pri vhodu vanjo mora biti na vidnem mestu urnik njenega odpiralnega časa.
   • če se opravlja trgovska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na tem prostoru zagotovljeno neovirano gibanje.

  Pravne podlage

 • Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

  Na prodajnem mestu mora zagotoviti pristojnim inšpekcijskim organom naslednje podatke o stanju blaga:

  • število in datum prevzemnega dokumenta,
  • ime dobavitelja, 
  • številko in datum dobaviteljevega dokumenta, 
  • ime, mersko enoto in količino blaga, 
  • prodajno ceno blaga, 
  • podatke o spremembi prodajne cene blaga.

  Pravne podlage

 • Trgovec določi odpiralni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora delovati skladno z urnikom svojega odpiralnega časa.

  Trgovec mora pri določitvi odpiralnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni ter njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo iz dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega delovnega časa.

  Dokazila

  Na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno objavljen urnik odpiralnega časa prodajalne.

  Pravne podlage

 • Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je dolžan poravnati letni strošek preverjanja po tarifi letnih stroškov za preverjanje.

  Letni stroški preverjanja in s tem povezano število pregledov je odvisno od obsega letne proizvodnje in uvoza izdelkov posameznega dobavitelja. Letni strošek preverjanja se določi za tekoče koledarsko leto glede na celotno količino vseh izdelkov, ki jih je dobavitelj izdelal in uvozil v preteklem koledarskem letu. V primeru, da je dobavitelj hrati tudi izdelovalec in uvoznik, se letni strošek preverjanja določi glede na dejavnost, ki je prevladujoča.

  Preverjanje se opravi najmanj enkrat letno. Preverja se sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov, tehnično dokumentacijo ter skladnost izdelkov v tehnični dokumentaciji.

  Letni strošek preverjanja plača dobavitelj sam. Prvikrat poravna strošek pred izdajo odločbe o znaku dobavitelja. Kasneje je potrebno strošek poravnati vsakič po preteku enega leta od dneva zadnjega plačila. Rok je 15 dni od izstavitve računa.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost Trgovine na debelo z zlatom in drugimi plemenitimi kovinami ne sodi v storitveno direktivo zato čezmejno opravljanje dejavnosti ni definirano.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020