Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti pred začetkom izvajanja sevalne dejavnosti.

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti za vsako dejavnost, pri kateri se uporabljajo viri sevanj, razen za radioaktivne snovi, zaprte vire sevanj, električne naprave, katodne cevi ali radioaktivno kontaminirane snovi iz drugega, tretjega in petega odstavka 3. člena Uredbe o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06).

Dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ni treba pridobiti za dejavnost z napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoče sevanje zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV, če je naprava oziroma oprema v stanju, ko ne proizvaja ionizirajočega sevanja.

Izvajalec del v nadzorovanem območju mora imeti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva izpostavljenih delavcev izhaja, da bi lahko posamezni delavci, ki so pri delu le občasno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem ali prihajajo v stik z viri ionizirajočih sevanj le posredno, prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.

Za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti je treba podati pisno vlogo, ki v splošnem vsebuje:

 • sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ali podatke o organizacijski enoti varstva pred sevanji;
 • potrjeno oceno varstva izpostavljenih delavcev;
 • dokazila o opravljenem zdravstvenem pregledu za izpostavljene delavce;
 • dokazila o opravljenem usposabljanju iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za izpostavljene delavce;
 • dokazila, da so izpostavljeni delavci vključeni v sistem osebne dozimetrije skladno z oceno varstva izpostavljenih delavcev;
 • dokazila o pregledu virov sevanj s strani pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.

Podrobneje je vsebina vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določena s  4. členom Pravilnika o uporabi vira sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/2006).  

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti se izda za predvideno obdobje trajanja dejavnosti, vendar ne več kot za 10 let. Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to lahko izda za največ tri leta.

 

Pogoji in dokazila

 • Izvajalec radiološkega posega je lahko:

  • zdravnik, odgovoren za radiološki poseg,
  • radiološki inženir,
  • zdravnik specialist drugih strok, na katerega je zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, prenesel klinično odgovornost ali njen del, če je za delo s temi viri in za izvajanje ukrepov varstva pred sevanji ustrezno usposobljen in ima dokazila o tem.

  Pri standardnih diagnostičnih radioloških posegih, za katere ni treba podati ocene prejetih doz, je lahko izvajalec radiološkega posega, poleg navedenih iz prejšnjega odstavka, tudi oseba, ki ima izobrazbo najmanj VI. stopnje zdravstvene usmeritve in je usposobljena za delo z viri sevanj in za izvajanje ukrepov varstva pred sevanji ter ima dokazila o tem.

  Izvajalec radiološkega posega v dentalni medicini je lahko doktor dentalne medicine ali radiološki inženir.

  Podrobneje

 • Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji mora biti izdelana v obsegu, določenem v Prilogi 1 Pravilnika o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji. Vsebina mora biti prilagojena sevalnemu tveganju.

  Delodajalci se morajo o izdelavi ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji posvetovati s pooblaščenimi izvedenci varstva pred sevanji.

  Oseba, ki namerava izvajati sevalno dejavnost, mora ministrstvu, pristojnemu za zdravje, predložiti vlogo za izdajo potrdila o oceni varstva pred ionizirajočimi sevanji, v kateri mora navesti:

  • ime in sedež pravne ali fizične osebe, ki namerava   izvajati sevalno dejavnost,
  • ime, priimek in strokovni naziv pooblaščenega izvedenca  varstva pred sevanji, s katerim se je posvetovala o oceni, in
  • ime, priimek, strokovni naziv, funkcijo in podpis osebe, ki zastopa organizacijo.

  Vlogi je treba priložiti en izvod ocene varstva izpostavljenih delavcev, na prvi strani pa navesti naslov, oznako in datum izdelave ocene ter ime in priimek avtorja s podpisom.

   

  Dokazila

  Potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne upravlja sevalnega ali jedrskega objekta, mora določiti odgovorno osebo za varstvo pred sevanji.

  Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji skrbi za izvajanje in načrtovanje ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji in sodeluje s pristojnimi organi v zadevah varstva pred ionizirajočimi sevanji.

  Izvajalec sevalne dejavnosti mora odgovorni osebi za varstvo pred sevanji zagotoviti strokovno samostojnost pri delu in ustrezne delovne razmere.

  Izvajalec sevalne dejavnosti mora sporočiti organu, ki je izdal dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, koga je imenoval za odgovorno osebo za varstvo pred sevanji in njegova pooblastila.

  Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji mora imetu predpisano izobrazbo in opravljen strokovni izpit.

  Podrobneje

 • Delavci, ki so pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, morajo imeti ustrezno izobrazbo, znanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki ga pridobijo s predpisanim usposabljanjem, in opravljen izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji. Če to sledi iz ocene varstva izpostavljenih delavcev, morajo ti opraviti tudi dodatno usposabljanje, ki se nanaša na točno določen vir. Obseg usposabljanja mora biti naveden v oceni varstva izpostavljenih delavcev.

  Delavci morajo opraviti strokovni izpit v šestih mesecih po začetku dela na delovnem mestu izpostavljenega delavca.

  Podrobneje

 • Imetnik dovoljenja za opravljanje sevalne dejavnosti mora zagotoviti načrt fizičnega varovanja, če je ta zahtevan s predpisi o fizičnem varovanju.

  Načrt fizičnega varovanja potrdi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

  K vlogi za potrditev načrta fizičnega varovanja mora upravljavec objekta ali prevoznik jedrskih snovi priložiti soglasje pristojnega organa.

  Vrsto in obseg fizičnega varovanja je treba v načrtu fizičnega varovanja določiti na podlagi ocene ogroženosti, razvrstitve jedrskih in radioaktivnih snovi ter možnih učinkov in posledic zaradi zlorab.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Uporabnik visokoaktivnega vira sevanja mora imeti zagotovljena finančna sredstva za varno ravnanje z virom po prenehanju njegove uporabe, in sicer za primere, ko uporabnik preneha poslovati ali ko postane plačilno nesposoben.

  Dokazila

  Dokazilo o zagotovljenih finančnih virih za varno ravnanje z virom sevanja

  Pravne podlage

 • Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji mora biti izdelana v obsegu, določenem v Prilogi 1 Pravilnika o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji. Vsebina mora biti prilagojena sevalnemu tveganju.

  Delodajalci se morajo o izdelavi ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji posvetovati s pooblaščenimi izvedenci varstva pred sevanji.

  Oseba, ki namerava izvajati sevalno dejavnost, mora ministrstvu, pristojnemu za zdravje, predložiti vlogo za izdajo potrdila o oceni varstva pred ionizirajočimi sevanji, v kateri mora navesti:

  • ime in sedež pravne ali fizične osebe, ki namerava   izvajati sevalno dejavnost,
  • ime, priimek in strokovni naziv pooblaščenega izvedenca  varstva pred sevanji, s katerim se je posvetovala o oceni, in
  • ime, priimek, strokovni naziv, funkcijo in podpis osebe, ki zastopa organizacijo.

  Vlogi je treba priložiti en izvod ocene varstva izpostavljenih delavcev, na prvi strani pa navesti naslov, oznako in datum izdelave ocene ter ime in priimek avtorja s podpisom.

   

  Dokazila

  Potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne upravlja sevalnega ali jedrskega objekta, mora določiti odgovorno osebo za varstvo pred sevanji.

  Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji skrbi za izvajanje in načrtovanje ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji in sodeluje s pristojnimi organi v zadevah varstva pred ionizirajočimi sevanji.

  Izvajalec sevalne dejavnosti mora odgovorni osebi za varstvo pred sevanji zagotoviti strokovno samostojnost pri delu in ustrezne delovne razmere.

  Izvajalec sevalne dejavnosti mora sporočiti organu, ki je izdal dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, koga je imenoval za odgovorno osebo za varstvo pred sevanji in njegova pooblastila.

  Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji mora imetu predpisano izobrazbo in opravljen strokovni izpit.

  Podrobneje

 • Delavci, ki so pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, morajo imeti ustrezno izobrazbo, znanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki ga pridobijo s predpisanim usposabljanjem, in opravljen izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji. Če to sledi iz ocene varstva izpostavljenih delavcev, morajo ti opraviti tudi dodatno usposabljanje, ki se nanaša na točno določen vir. Obseg usposabljanja mora biti naveden v oceni varstva izpostavljenih delavcev.

  Delavci morajo opraviti strokovni izpit v šestih mesecih po začetku dela na delovnem mestu izpostavljenega delavca.

  Podrobneje

 • Imetnik dovoljenja za opravljanje sevalne dejavnosti mora zagotoviti načrt fizičnega varovanja, če je ta zahtevan s predpisi o fizičnem varovanju.

  Načrt fizičnega varovanja potrdi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

  K vlogi za potrditev načrta fizičnega varovanja mora upravljavec objekta ali prevoznik jedrskih snovi priložiti soglasje pristojnega organa.

  Vrsto in obseg fizičnega varovanja je treba v načrtu fizičnega varovanja določiti na podlagi ocene ogroženosti, razvrstitve jedrskih in radioaktivnih snovi ter možnih učinkov in posledic zaradi zlorab.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Uporabnik visokoaktivnega vira sevanja mora imeti zagotovljena finančna sredstva za varno ravnanje z virom po prenehanju njegove uporabe, in sicer za primere, ko uporabnik preneha poslovati ali ko postane plačilno nesposoben.

  Dokazila

  Dokazilo o zagotovljenih finančnih virih za varno ravnanje z virom sevanja

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020