Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Izvajalec sevalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je tuja pravna oseba, lahko opravlja sevalno dejavnost v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, ki ga pridobi v Republiki Sloveniji ali na podlagi dovoljenja pridobljenega v drugi državi pod pogoji in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV).

Dovoljenje v Republiki Sloveniji za izvajanje sevalne dejavnosti se izda osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje sevalne dejavnosti.

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti izda organ, pristojen za jedrsko varnost, za:

 • upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;
 • namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ter uvoz ali izvoz takega predmeta;
 • uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu;
 • odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po tem zakonu, za njih pa se ministrstvo, pristojno za okolje, ni odločilo, da se ne obravnavajo več po tem zakonu;
 • izdelovanje ali razvoj opreme in tehnologije, ki je jedrsko blago,
 • prevažanje jedrskih snovi;
 • prevažanje radioaktivnih snovi, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu;
 • vzdrževanje, proizvodnjo, umerjanje ali druga podobna dela, ki se izvajajo na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih alinej tega odstavka.

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti izda organ, pristojen za varstvo pred sevanji, za:

 • namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju zdravil ter uvoz ali izvoz takega zdravila;
 • namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam za namen medicinskega zdravljenja ali raziskav;
 • namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva na izpostavljenost;
 • uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev v zdravstvu ali veterinarstvu, razen elektronskih mikroskopov;
 • opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja, ki se uporabljajo pri izvajanju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu;
 • prevažanje radioaktivnih snovi v zdravstvu ali veterinarstvu;
 • vzdrževanje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se izvajajo na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih alinej tega odstavka.

Če je za izvajanje sevalne dejavnosti treba upravljati ali razgraditi sevalni objekt ali jedrski objekt, je dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti soglasje za poskusno obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta, razen če gre za sevalni objekt, v katerem se viri sevanja uporabljajo za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021