Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti pred začetkom uporabe za:

V primeru sprememb na viru sevanja ali pri uporabi vira sevanja je treba pred uporabo vira ponovno pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja če: 

 • gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji
 • se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremičen vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt, ali
 • je bila na rentgenskem aparatu zamenjana rentgenska cev.

Dovoljenja za uporabo vira sevanja ali potrdila o vpisu v register virov sevanja ni treba pridobiti za ionizacijske javljalnike požara, ki vsebujejo radionuklid Am-241 z aktivnostjo, ki ne presega 3 MBq, če hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine ionizacijskega javljalnika požara ni večja od 1 µSv/h.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja se izda za predvideno obdobje uporabe vira, vendar ne več kot za 10 let.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Sevalna dejavnost v zdravstvu

 • Predlagatelj vloge za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja mora imeti veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.

  Dokazila

  Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Nadzor in meritve virov sevanja izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji pred začetkom uporabe vira sevanja in nato v rednih obdobjih:

  • najmanj enkrat na šest mesecev za vire sevanja, zaradi katerih je objekt sevalni objekt ali manj pomemben sevalni objekt ali bi to lahko bil;
  • najmanj enkrat na tri leta za vire sevanja, za katere je dovolj vpis vira sevanja v register virov sevanj;
  • najmanj enkrat na pet let za ionizacijske javljalnike požara;
  • najmanj enkrat letno za ostale vire sevanja.

  Pregled pred začetkom uporabe iz prejšnjega odstavka lahko nadomesti potrdilo o enakovrednem pregledu proizvajalca, če iz ocene varstva izpostavljenih delavcev izhaja, da okoliščine uporabe vira sevanja niso odvisne od namestitve vira in da ni možno, da bi med transportom prišlo od poškodbe vira sevanja.

  Poleg vira sevanja se preverja tudi stanje vsebnika oziroma opreme, ki vsebuje visokoaktivni vir sevanja, in sicer na kraju uporabe ali v shrambi.

  Če gre za nadzor in meritev virov sevanja, ki se uporabljajo pri radioloških posegih v medicini, mora nadzor vključevati tudi pregled programa preverjanja kakovosti, ki ga izvaja imetnik dovoljenja in je del odobrenega programa radioloških posegov.

  Pregled programa preverjanja kakovosti iz prejšnjega odstavka izvede neodvisni izvedenec medicinske fizike, ki preveri:

  • da je program preverjanja kakovosti prilagojen vrsti in namenu radiološke opreme in da upošteva aktualna priporočila Evropske unije;
  • da radiološka oprema izpolnjuje kriterije sprejemljivosti, navedene v programu;
  • da so merjeni parametri v okviru dopustnih odstopanj od optimalnih vrednosti, navedenih v programu; in
  • da se posamezni testi izvajajo tako pogosto, kot je navedeno v programu.

  O rezultatih nadzora in meritev mora imetnik dovoljenja za uporabo vira sevanja voditi evidenco podatkov o nadzoru in meritvah vsaj še tri leta po opravljenem nadzoru in meritvah in iz njih, če je treba, oceniti osebne doze delavcev in drugih oseb ter obsevanost pacientov.

  O izvedenem nadzoru in meritvah virov sevanja mora pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji izdelati poročilo.

  Dokazila

  Poročilo o izvedenem nadzoru in meritvah virov sevanja

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020