Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za vnos iz držav članic Evropske unije in iznos vanje, uvoz, izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi ter tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi

Za vnos iz držav članic Evropske unije in iznos v države članice Evropske unije jedrskih snovi ter za uvoz in izvoz jedrskih in radioaktivnih snovi je treba pridobiti dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, za katere izda dovoljenje organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

Vnos radioaktivnih snovi iz držav članic Evropske unije in iznos teh snovi v države članice Evropske unije urejajo pravni akti Evropske unije, ki veljajo neposredno na območju Evropske unije.

Za tranzit jedrskih snovi in virov sevanja s pomembno aktivnostjo je treba pridobiti dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.

V postopku izdaje dovoljenja iz prvega in tretjega odstavka se presoja ukrepe sevalne in jedrske varnosti v celotnem poteku odpošiljanja radioaktivnih in jedrskih snovi na ozemlju Republike Slovenije.

Dovoljenje za vnos iz držav članic Evropske unije in za uvoz jedrskih snovi ter za uvoz radioaktivnih snovi se izda samo, če ima njihov prejemnik ustrezno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. Če gre za vnos ali uvoz jedrskega goriva za prvo polnjenje reaktorske sredice, se dovoljenje izda, če ima prejemnik dovoljenje iz 10. točke prvega odstavka 79. člena tega zakona.

Dovoljenje se izda za eno ali več pošiljk za največ tri leta.

Izdaja dovoljenja ne vpliva na siceršnjo odgovornost imetnika, prevoznika, lastnika ali prejemnika ali katerekoli druge osebe, udeležene pri prevozu pošiljke, glede sevalne ali jedrske varnosti po tem zakonu.

Radioaktivni odpadki, izrabljeno gorivo ter jedrske in radioaktivne snovi se pošiljajo v embalaži, kot jo določajo predpisi s področja prevoza nevarnega blaga.

Pri obravnavi vloge pristojni organ upošteva tudi potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, katerega pridobi od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje.

Če gre za vlogo za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke, je treba navesti še:

  • predvideno skupno število pošiljk in
  • vrsto radionuklidov in predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo je treba vložiti pri pristojnem organu vsaj dva meseca pred predvidenim tranzitom.

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020