Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji za pravne osebe

Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji na posameznih področjih sevalne varnosti za:

 • dajanje strokovnih mnenj o izdelavi ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, delovnih pogojih izpostavljenih delavcev, obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanji na opazovanih in nadzorovanih območjih, preverjanju učinkovitosti teh ukrepov, rednem umerjanju merilne opreme in preverjanju uporabnosti zaščitne opreme, če ima zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji kot fizična oseba;
 • izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih: preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme, če:
  •  ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji kot fizična oseba in
  • je akreditirana za izvajanje meritev hitrosti doz ionizirajočega sevanja po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025 in
  • je akreditirana za pregledovanje virov sevanja z ustreznimi merskimi metodami po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025 in/ali
  • je akreditirana za izvajanje meritev radioaktivne kontaminacije z ustreznimi merskimi metodami po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025;
 • izvajanje usposabljanja delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, če:
  • ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji kot fizična oseba;
  • zagotovi, da vsaj polovico programa izvedejo predavatelji, ki so pridobili pooblastilo  izvedenca varstva pred sevanji kot fizična oseba;
  • ima program usposabljanja, ki je v skladu z okvirnim programom in ki ga je skupaj s seznamom predavateljev potrdilo ministrstvo, pristojno za zdravje;
  • zagotovi prostore in potrebno opremo za izvajanje usposabljanja in
  • ima sistem kakovosti na področju usposabljanja v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, kar dokazuje s certifikatom o skladnosti.

Področja varstva pred sevanji so:

 • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje (v nadaljnjem besedilu: sevanje) kot posledico pospeševanja delcev (rentgenske naprave, pospeševalniki delcev);
 • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj;
 • posamezne dejavnosti izven zdravstva in veterine, opredeljene v pooblastilu.

Za pridobitev pooblastila mora pravna oseba podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje.

Vloga mora vsebovati:

 • navedbo področja varstva pred sevanji;
 • navedbo obsega pooblastila in
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Pogoji in dokazila

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021