Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja

Pred začetkom uporabe vira sevanja mora uporabnik vira sevanja pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja in potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov sevanja izda organ, pristojen za jedrsko varnost, če gre za vir sevanja, ki se uporablja v zdravstvu ali veterinarstvu, pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

Če gre za "šibke vire" z nizkim tveganjem, tj. za vire z nizko aktivnostjo, nižjo napetostjo (za nekatere rentgenske naprave) oziroma nizkimi hitrostmi doze, stranka poda vlogo za izdajo potrdila o vpisu vira v register.

Potrdilo o vpisu v register virov sevanja je treba pridobiti za:

  • zaprti vir sevanja, pri katerem aktivnost ali specifična aktivnost presega raven izvzetja za aktivnost oziroma za specifično aktivnost, vendar ne več kot 10-krat;
  • napravo z zaprtim virom sevanja, pri kateri hitrost doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, v kateri je zaprti vir sevanja, ni večja od 1 µSv/h, za napravo pa ni odobrena tipska odobritev skladno s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti;
  • električno napravo, ki deluje pri napetosti, ki ni večja od 30 kV, in pri kateri hitrost doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, ni večja od 1 µSv/h, za napravo pa ni odobrena tipska odobritev skladno s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti;
  • vir sevanja, ki zamenjuje izrabljeni vir sevanja, za katerega uporabo je pridobljeno dovoljenje za uporabo vira sevanja, če je bila v dovoljenju določena občasna zamenjava vira sevanja in če zamenjava ne vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji iz dovoljenja za uporabo vira sevanja.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020