Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev namere za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabe vira sevanja

Oseba, ki namerava:

 • proizvajati, predelovati, uporabljati, skladiščiti, prevažati, pošiljati, vnašati iz držav članic EU, iznašati v države članice EU, uvažati, izvažati, brezpogojno ali pogojno opustiti nadzor ali odlagati radioaktivne snovi ali jih le posedovati ali z njimi kako drugače rokovati;
 • proizvajati, vnašati iz držav članic EU, uvažati, vzdrževati ali izvajati dejavnost z napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV;
 • izvajati dejavnost, ki jo določi vlada kot sevalno dejavnost, za katero izvajanje je treba pridobiti dovoljenje,

mora svojo namero priglasiti pristojnemu organu.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ni treba priglasiti namere, če gre za uporabo:

 •  zaprtih virov sevanja, ki so tipsko odobreni in pri katerih pri normalnem obratovanju niso presežene predpisane mejne vrednosti za hitrost doze;
 • električnih naprav ali opreme, ki je tipsko odobrena in pri kateri pri normalnem obratovanju niso presežene predpisane mejne vrednosti za hitrost doze;
 • katodnih cevi, namenjenih prikazovanju slik, če izpolnjujejo predpisane pogoje;
 • radioaktivno kontaminiranih materialov, ki so posledica dovoljenih izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje;
 • radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi izpod ravni izvzetja;
 • radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi, za katere je pristojni organ iz prejšnjega odstavka odločilo, da se jih ne obravnava več po tem zakonu.

 Priglasitev namere vsebuje najmanj naslednje podatke:

 • ime in sedež gospodarske  družbe, zavoda ali druge organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika, ki namerava izvajati sevalno dejavnost;
 • ime osebe, ki zastopa izvajalca sevalne dejavnosti;
 • podatke o sevalni dejavnosti in uporabljenem viru sevanja, vključno s podatki o lokaciji;
 • podatke o začetku in času trajanja izvajanja sevalne dejavnosti oziroma o času vnosa iz držav članic Evropske unije, uvoza, nabave, odprodaje, iznosa v države članice Evropske unije, izvozu, opustitvi nadzora, odstranitvi ali razgradnji vira sevanja.

Za priglasitev namere se štejejo tudi:

 • vloga za izdajo dovoljenja ali soglasja za vnos iz držav članic Evropske unije, iznos v države članice Evropske unije, uvoz, izvoz, tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in za tranzit virov sevanja s pomembno aktivnostjo;
 • vloga za izdajo dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi;
 • vloga za uporabo vira sevanja, če gre za vir sevanja, ki je glede namena rabe in značilnosti ionizirajočega sevanja enak viru sevanja, za katerega je zavezanec že pridobil dovoljenje za uporabo;
 • vloga za izdajo dovoljenja za pogojno opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo.

Pristojni organ, ki prejme priglasitev namere, če ne gre za vlogo iz prejšnjega odstavka, obvesti priglasitelja o nadaljnjih obveznostih, ki jih mora izpolniti v zvezi z namero.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020