Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev za ugotavljanje skladnosti komponent

Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti komponent interoperabilnosti so pravne osebe, ki imajo pridobljeno pooblastilo ministrstva pristojnega za infrastrukturo.

Njihova naloga je ugotavljanje skladnost komponent interoperabilnosti za uporabo in izvedbo postopka verifikacije podsistemov ali delov podsistemov.

Ministrstvo, pristojno za trg, na podlagi odločbe ministra za infrastrukturo obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije o priglašenih organih, ki so v Republiki Sloveniji pooblaščeni za izvajanje postopka za ocenjevanje skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihove primernosti za uporabo, pri čemer navede tudi področje pristojnosti in identifikacijsko številko vsakega priglašenega organa, predhodno pridobljeno od Evropske komisije. Smiselno enak postopek se uporablja, če organ ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje. Ministrstvo pristojno za trg mora obvestiti Evropsko komisijo in druge države članice o imenovanih organih in postopkih za ocenjevanje, priglasitev in nadzor organov za ocenjevanje skladnosti in o kakršnih koli spremembah teh postopkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Ugotavljanje skladnosti komponent interoperabilnosti v železniškem prometu

 • Priglašen in imenovan organ ter njuno osebje, ki je odgovorno za preglede, morajo biti funkcionalno neodvisni od organov, ki:

  • izdajajo dovoljenja za začetek obratovanja,
  • izdajajo licence prevoznikom, 
  • izdajajo varnostna spričevala,
  • vodijo preiskavo v primeru nesreče.

  Celotno osebje ne sme biti - niti neposredno niti kot pooblaščeni zastopniki - udeleženo pri projektiranju, izdelavi, gradnji, trženju, uporabi ali vzdrževanju komponent interoperabilnosti ali podsistemov.

  Pravne podlage

 • Priglašen organ mora imeti zaposleno osebje za ugotavljanje skladnosti komponent interoperabilnosti.

  Osebje pooblaščeno za preglede je odgovorno za opravljanje postopkov pregledovanja in ocenjevanja skladnosti komponent interoperabilnosti.

  Osebje, ki opravlja preglede, mora biti neodvisno in ne sme biti plačano glede na količino opravljenih preverjanj in ne na podlagi rezultatov teh preverjanj.

  Osebje organa je zavezano k poklicni molčečnosti glede vsega, kar spoznajo med izvajanjem svojih dolžnosti.

  Osebje, pooblaščeno za pregled, mora biti ustrezno tehnično in poklicno usposobljeno, mora zadovoljivo poznati pravila v zvezi z nalogami, ki jih opravlja, in mora biti ustrezno usposobljeno za sestavo certifikatov, zapisov in poročil.

  Podrobneje

 • Priglašeni in imenovani organ, ki nista državni organ, morata imeti zavarovano civilno odgovornost za škodo, nastalo po opravljanju svoje dejavnosti.

  Osebje priglašenega in imenovanega organa je zavezano k poklicni molčečnosti o opravljanju svojih dolžnosti.

  Dokazila

  Zavarovalna polica, s katero se dokazuje, da se zavaruje civilno odgovornost za škodo, nastalo pri opravljanju svoje dejavnosti.

  Pravne podlage