Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis sorte v sortno listo, vključitev sorte v EU skupni katalog sort

Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin.

V Republiki Sloveniji se lahko prideluje (z namenom trženja) in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v sortno listo v eni od držav članic EU ali v Skupni katalog sort EU,  ki ga vodi Evropska komisija (vpis ni obvezen pri okrasnih rastlinah).

Postopek vpisa sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne prijave pri pristojnemu organu.

Prijavo za vpis sorte v sortno listo lahko vloži prijavitelj, ki je žlahtitelj ali vzdrževalec sorte, oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do razpolaganja s semenskim materialom sorte.

Pri vlaganju prijave sorte v postopek vpisa v sortno listo je potrebno upoštevati predpisane roke.

Za vpis v sortno listo mora biti sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva ter imeti ustrezno ime. V ta namen se mora sorta vključiti v ustrezne poljske sortne poskuse za preverjanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN), pri sortah poljščin, trte in hmelja pa se v sortnih poskusih preveri tudi njihova vrednost za pridelovanje in uporabo (VPU).

Stroške preverjanja RIN in VPU plača prijavitelj neposredno izvajalcu preverjanja. Višina stroškov preverjanja RIN in VPU je določena s Pravilnikom o postopku vpisa sorte v sortno list in o vodenju sortne liste. 

Če sorta izpolnjuje vse pogoje za vpis v sortno listo in prijavitelj poravna stroške postopka (upravna taksa, stroški preverjanja RIN sorte in VPU), izda Uprava odločbo o vpisu sorte v sortno listo. 

Vzdrževalec sorte mora za sorto, vpisano v sortno listo, plačevati letno pristojbino v skladu z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin ter o pristojbinah in stroških za varstvo rastlin.

Vzdrževalec sorte je dolžan na zahtevo Uprave brezplačno in v roku, ki ga določa Uprava, priskrbeti vzorec semenskega materiala sorte za preveritev ali se sorta vzdržuje na pravilen način.

Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti oziroma trajnostne uporabe genskih virov, se v sortno listo lahko vpiše tudi sorta, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vpis v sortno listo, če gre za ohranjevalne sorte poljščin in zelenjadnic, sorte zelenjadnic, ki nimajo pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave ali stare sorte sadnih rastlin.

Sorte, ki se vpišejo v sortno listo, Evropska komisija vključi v EU skupni katalog sort.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin

Termin obnove

Sorte poljščin in zelenjadnic se vpišejo v sortno listo za 10 let. Sorte drugih vrst kmetijskih rastlin se vpišejo v sortno listo brez omejitve obdobja vpisa.

Termin obnove: 10 let

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021