Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

S pripravo za trg in trženjem se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

Zavezanci za vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register) so fizične in pravne osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Vpis v SEME register ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno s prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

Za vpis v register mora dobavitelj zagotoviti osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti (odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj, ki je fizična oseba in izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti, je lahko sam tudi odgovorna strokovna oseba.

Dobavitelj, ki se ukvarja s pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti kot kmetijsko gospodarstvo vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

Za vpis v SEME register je potrebno vložiti vlogo pri pristojnemu organu. Vloga mora vsebovati identifikacijske podatke o dobavitelju (Obrazec 1), navedbo dejavnosti dobavitelja (Obrazec 2) in identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi (Obrazec 3). Če dobavitelj opravlja dejavnost »priprava semenskega materiala za trg« (npr. dodelavo, sortiranje ali klasiranje, mešanje, pakiranje semenskega materiala) na različnih lokacijah, mora v vlogi navesti nazive in naslove posamezne enote oziroma lokacije, kjer to dejavnost opravlja.

Pogoji in dokazila

 • Odgovorna strokovna oseba je fizična oseba, ki je odgovorna za izpolnjevanje predpisanih obveznosti dobavitelja. 

  Odgovorna strokovna oseba mora biti redno zaposlena pri dobavitelju oziroma opravljati naloge strokovne osebe na podlagi pogodbe. Dobavitelj mora to osebo pooblastiti, da bo v njegovem imenu odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja (Obrazec 3).

  Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj.

  Podrobneje

 • Odgovorna strokovna oseba je fizična oseba, ki je odgovorna za izpolnjevanje predpisanih obveznosti dobavitelja. 

  Odgovorna strokovna oseba mora biti redno zaposlena pri dobavitelju oziroma opravljati naloge strokovne osebe na podlagi pogodbe. Dobavitelj mora to osebo pooblastiti, da bo v njegovem imenu odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja (Obrazec 3).

  Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj.

  Podrobneje

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
21. 4. 2022