Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v Register turističnih vodnikov

V Register turističnih vodnikov, ki ga vodi Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS), se vpisujejo posamezniki, ki so opravili izpit za turističnega vodnika ter osebe iz države pogodbenice, katerim je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije. 

Za namen obveščanja javnosti o usposobljenih turističnih vodnikih ministrstvo, pristojno za turizem, upravlja register turističnih vodnikov, ki vsebuje naslednje podatke:

 • osebno ime in naslov stalnega prebivališča vodnika, pri čemer je pri naslovu javen le podatek o kraju stalnega prebivališča,
 • število dni vodenja v preteklem koledarskem letu,
 • imena države vodenja v preteklem koledarskem letu (do deset držav),
 • podatke o strokovnem znanju in usposobljenosti,
 • s pisnim soglasjem turističnega vodnika lahko tudi njegove kontaktne podatke (e-naslov, številka telefona).

 Register je javen in dostopen prek spletne strani Turistične gostinske zbornice Slovenije.

V primeru ugotovljenih strokovnih napak ali nevestnosti pri opravljanju poklica lahko minister, pristojen za turizem z odločbo izreče opomin ali odloči, da se turistični vodnik izbriše iz registra. Prav tako se iz registra izbriše turističnega vodnika, ki več kot pet let ne izvaja dejavnosti.

Za namen obveščanja javnosti o usposobljenih turističnih vodnikih turističnega območja v skladu z dogovorom med občinami na tem turističnem območju ena izmed njih upravlja register turističnih vodnikov turističnega območja, ki vsebuje naslednje podatke:

 • osebno ime in naslov stalnega prebivališča turističnega vodnika,
 • število dni vodenja na turističnem območju v preteklem koledarskem letu,
 • podatke o strokovnem znanju in usposobljenosti,
 • s pisnim soglasjem turističnega vodnika lahko tudi njegove kontaktne podatke (e-naslov, številka telefona).

Register je javen in dostopen prek spletnih strani občine, ki vodi register.

Termin obnove

Turistični vodniki morajo enkrat letno, najkasneje do 31. januarja tekočega leta, za preteklo leto podaljšati letno registracijo.

Izkaznica turističnega vodnika vsebuje tudi nalepko z izpisano letnico tekočega leta, s katero se izkaže veljavnost izkaznice za tekoče leto.

Za urejanje tega postopka pošljite izpolnjeni (in podpisani) obrazec ter dokazilo o izvedenem plačilu stroškov za letno registracijo na TGZS.
Priloge in dokazila:

 • podatki o številu dni vodenja, relacijah vodenja in o državah vodenja za preteklo leto,
 • dokazilo o plačilu stroškov za letno registracijo.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021