Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v Register zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja

Gospodarska družba ali samostojni podjetnik (s.p.) se pred začetkom izvajanja dejavnosti notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih vpiše v Register zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja.

Vlogo je možno oddati tudi na elektronski naslov Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (UNP).

Na podlagi vložene vloge UNP preveri pogoje in vpiše izvajalca v register. 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Notranje revidiranje za proračunske uporabnike

 • Zunanji izvajalci notranje revizije morajo imeti znanje, veščine in sposobnosti, potrebne za izvajanje revidiranja.

  Zunanji izvajalec ima potrebno znanje, veščine in sposobnosti, če ima vsaj vodja revizijske skupine potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor.

  Dokazila

  Potrdilo o nazivu izda:

  • Urad RS za nadzor proračuna za naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
  • Računsko sodišče za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor
  • Slovenski inštitut za revizijo za naziv preizkušeni notranji revizor

  Pravne podlage

 • Proračunski uporabnik mora organizirati razpolaganje s proračunskimi sredstvi tako, da so pristojnosti odredbodajalca, računovodje in notranjega revizorja ločene.

  Pravne podlage

 • Zunanji izvajalec notranje revizije mora pri izvajanju revizije upoštevati usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Preizkušeni notranji revizor izvaja pregledovanje procesov, delovanja in doseganja ciljev organizacije. Vodstvu na vseh organizacijskih ravneh strokovno svetuje pri iskanju nenehnih izboljšav. 

  Preizkušeni notranji revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranje pri proračunskih uporabnikih.

  Naziv Preizkušeni notranji revizor pridobi oseba, ki izpolnjuje za to predpisane pogoje in pridobi potrdilo o strokovnem nazivu, ki ga izda Slovenski inštitut za revizijo. 

   

   

   

  Podrobneje

 • Naziv državni notranji revizor (DNR) morajo imeti zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev v notranjerevizijskih službah oziroma pogodbeni sodelavci pri zunanjih izvajalcih notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna oziroma proračunov lokalnih skupnosti.

  Med naloge notranjega revizorja sodi predvsem spremljanje in ocenjevanje vzpostavljenih notranjih kontrol, obvladovanja in upravljanja tveganj ter pomoč pri izboljševanju poslovanja proračunskih uporabnikov.

  Naziv DNR lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor.

  Naziv DNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je pridobil naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in je opravil dodatni izpit za pridobitev naziva DNR ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo.

  Podrobneje

 • Naziv preizkušeni državni notranji revizor imajo lahko zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev v notranjerevizijskih službah oziroma pogodbeni sodelavci pri zunanjih izvajalcih notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna oziroma proračunih lokalnih skupnostih.

  Med naloge notranjega revizorja sodi predvsem spremljanje in ocenjevanje vzpostavljenih notranjih kontrol, obvladovanja in upravljanja tveganj ter pomoč pri izboljševanju poslovanja proračunskih uporabnikov.

  Naziv preizkušeni državni notranji revizor lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor.

  Naziv za PDNR lahko pridobi posameznik, ki je pridobil naziv preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in opravi dodatni izpit za pridobitev naziva PDNR.

  Podrobneje

 • Državni revizor na Računskem sodišču Republike Slovenije izvaja revizije pravilnosti in revizije smotrnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov javnih sredstev.

  Posameznik s pridobljenim nazivom Državni revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

  Naziv državni revizor pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva in ima opravljen strokovni izpit.

  Naziv državni revizor lahko pridobi tudi posameznik, ki izpolnjuje ostale predpisane pogoje in:

  1. je na Slovenskem inštitutu za revizijo vpisan v register pooblaščenih revizorjev ter je opravil preizkus znanja iz vsebine predmetov "državna revizija" in "poslovanje države in oseb javnega prava" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo ali

  2. je pridobil naziv državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah ter je orpavil preizkus znanja iz vsebine predmeta "državna revizija" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo

  Podrobneje

 • Preizkušeni državni revizor pri Računskem sodišču Republike Slovenije izvaja revizije pravilnosti in revizije smotrnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov javnih sredstev.

  Posameznik s pridobljenim nazivom Preizkušeni državni revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

  Naziv preizkušeni državni revizor pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva, ima že pridobljen naziv državni revizor in opravljen strokovni izpit.

  Naziv preizkušeni državni revizor lahko pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah, če izpoplnjuje ostale pogoje in uspešno zagovarja zaključno nalogo.

  Podrobneje