Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji

Izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne upravlja sevalnega ali jedrskega objekta, mora določiti odgovorno osebo za varstvo pred sevanji.

Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji skrbi za izvajanje in načrtovanje ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji in sodeluje s pristojnimi organi v zadevah varstva pred ionizirajočimi sevanji.

Izvajalec sevalne dejavnosti mora odgovorni osebi za varstvo pred sevanji zagotoviti strokovno samostojnost pri delu in ustrezne delovne razmere.

Izvajalec sevalne dejavnosti mora sporočiti organu, ki je izdal dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, koga je imenoval za odgovorno osebo za varstvo pred sevanji in njegova pooblastila.

Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji mora imetu predpisano izobrazbo in opravljen strokovni izpit.

Pogoji

 • Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v zdravstvu morajo imeti vsaj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri.

  Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v veterini morajo imeti vsaj visoko strokovno izobrazbo veterinarske, naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri.

  Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v industriji, raziskovanju, znanosti in ostalih dejavnostih, kjer se izvajajo dela z odprtimi viri razreda II in I, morajo imeti vsaj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične, zdravstvene ali veterinarske smeri.

  Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v industrijski radiografiji morajo imeti vsaj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri.

  Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v ostalih dejavnostih morajo imeti vsaj srednjo strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične, zdravstvene ali veterinarske smeri.

  Dokazila

  Diploma oziroma spričevalo: overjena kopija ali noverjena kopija in original na vpogled

  Pravne podlage

 • Posameznik se mora udeležiti usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji in zaključiti usposabljanje s strokovnim izpitom.

  Usposabljanje obsega splošni del, posebni del in praktične vaje.

  Usposabljanje poteka v skladu z okvirnim seznamom programov usposabljanj iz Priloge 1 Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj. Podroben program usposabljanja, ki ga potrdi ministrstvo, pristojno za zdravje, pripravi pooblaščeni izvajalec usposabljanja, oziroma če gre za usposabljanje glede specifičnih vsebin varstva pred sevanji v jedrskem ali sevalnem objektu, izvajalec usposabljanja v sodelovanju z upravljavcem objekta.

  Strokovni izpit obsega pisni in/ali ustni del.

  Pisni del izpita pripravi izvajalec usposabljanja, odobri pa strokovna komisija.

  Ustni del izpita se opravlja pred izpitno komisijo, v kateri je vsaj en predstavnik strokovne komisije za preverjanje znanja iz prejšnjega odstavka. Komisijo imenuje ministrstvo, pristojno za zdravje, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za okolje.

  Posamezniki morajo redno izkazovati svoje znanje iz varstva pred sevanji s ponovim opravljanjem strokovnega izpita, in sicer vsaki dve leti.

   

   

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021