Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave

Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu, zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov.

V stečajnem postopku upravitelj vodi posle insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa pri:

 • procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,
 • procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega dolžnika,
 • pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčenje stečajne mase,
 • uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik kot pravne posledice začetka stečajnega postopka, in
 • drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko izvede v skladu s tem zakonom.

Upravitelj mora svoje naloge in pristojnosti opravljati v skladu z zakonom ZFPPIPP in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in v skladu z drugimi zakoni, ki se uporabljajo za insolventnega dolžnika, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi ter s pravili stroke oseb, ki kot mandatarji opravljajo posle za druge osebe.

Upravitelj mora pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti ravnati vestno in pošteno, z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter tako, da varuje in uresničuje interese upnikov, ki mu morajo biti vodilo pri opravljanju teh nalog in pristojnosti.

Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

Imenovanje upravitelja v konkretnem postopku: upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku postopka zaradi insolventnosti. V posameznem postopku zaradi insolventnosti je lahko za upravitelja imenovana oseba:

 • ki je vpisana v seznam upraviteljev in
 • je sodišče, ki vodi postopek, na seznamu upraviteljev pri njej vpisano kot sodišče, pri katerem opravlja funkcijo upravitelja.

Sodišče mora za upravitelja imenovati vsakič drugo osebo s seznama izbranih upraviteljev posameznega okrožnega sodišča po vrstnem redu zaporedne številke pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja. Za upravitelja v stečajnih postopkih nad gospodarskimi družbami, ki so po ZGD-1 velike družbe, je lahko imenovana le oseba, ki je pred imenovanjem najmanj dve leti opravljala naloge in pristojnosti upravitelja.

Osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, se morajo obvezno včlaniti v Zbornico upraviteljev Slovenije.

Za izračun nagrade za delo upravitelja in preostale stroške, do katerih je upravičen upravitelj se uporabljajo določila Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen.

Pogoji

 • Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

  Oseba, ki želi opravljati funkcijo upravitelja, vloži na ministrstvu vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

  Podrobneje

 • Osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, se morajo obvezno včlaniti v Zbornico upraviteljev Slovenije. Zbornica skrbi za ugled stroke upraviteljev in razvoj dobre prakse upraviteljev.

  Članarina za obvezno članstvo je 500,00 EUR.

  Povezave

 • Seznam v obliki informatizirane zbirke podatkov vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje. Upravitelji so na seznam vpisani kronološko po zaporednih številkah glede na datum izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije.

  Seznam je objavljen na spletnih straneh AJPES. Ministrstvo izdela tudi seznam upraviteljev za izbrano sodišče.

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021