Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Program se je začel izvajati 1. 1. 2014 in se bo izvajal do 31. 12. 2020.

Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki so namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

V primerjavi s 7. okvirnim programom program Obzorje 2020 ponuja številne poenostavitve, veljajo pa tudi enotna pravila za udeležence. Obzorje 2020 pomeni novo paradigmo okvirnih programov, saj pod eno streho združuje vse okvirne programe s področja raziskav in tehnološkega razvoja, inovacijskih aktivnosti programa za Konkurenčnost in inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) in aktivnosti, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT).

Aktivnosti programa Obzorje 2020 (Horizon 2020)

  • Krepiti odličnost znanosti in raziskav EU – z namenskim proračunom preko 24 milijard EUR

Sredstva bodo zagotovila spodbudo vrhunskim raziskavam v Evropi, vključno s spodbujanjem najkvalitetnejših raziskav, ki jih financira Evropski raziskovalni svet (ERC).

  • Krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij

Proračun za to področje znaša preko 17 milijard EUR. Na tem področju se pričakuje večje naložbe v ključne tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in spodbude za mala in srednje velika podjetja.

  • 31 miljard EUR je namenjenih ključnim družbenim izzivom, oziroma reševanju družbenih vprašanj

To so vprašanja, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Cilji in naloge

Eden izmed ključnih ciljev programa Obzorje 2020 je reševanje družbenih izzivov in pomagati premostiti vrzeli med raziskavami in trgom, npr. pomagati inovativnim podjetjem pri razvoju novih tehnoloških rešitev in ponuditi rešitve v obliki uspešnih izdelkov, ki imajo visok tržni potencial. Tržno usmerjen pristop bo vključeval oblikovanje javno – zasebnih partnerstev, s ciljem mobilizacije potrebnih sredstev.

Mednarodno sodelovanje je ena najpomembnejših prednostnih nalog programa Obzorja 2020. Poleg mednarodnega sodelovanja v Obzorju 2020 so vzpostavljene tudi posebne usmerjene aktivnosti s ključnimi partnerskimi državami in regijami. Cilj je osredotočiti se na strateške prednostne naloge EU.

Dodatni ukrepi

Obzorje 2020 je program, ki bo dopolnjen z dodatnimi ukrepi za dokončanje in nadaljevanje razvoja Evropskega raziskovalnega prostora. Novi ukrepi so usmerjeni v odpravo ovir za vzpostavitev pravega enotnega trga za znanje, raziskave in inovacije.

Vloga vključevanja malih in srednje velikih podjetij

V okviru Obzorja 2020 je zelo poudarjena tudi pomembnost aktivnega vključevanja malih in srednje velikih podjetij (MSP) v izvajanje projektov. Prvič je oblikovan tudi poseben instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP), za katerega bo v letih 2014 – 2020 na voljo preko 3 milijarde EUR za sofinanciranje razvojno inovacijskih aktivnosti v MSP.

Kontaktna točka

Kontaktna točka za program Inovacij v MSP v okviru Obzorja 2020 deluje na SPIRIT Slovenija:

dr. Igor Milek
Tel: 0590 89505
e-pošta: igor.milek@spiritslovenia.si