Skip to main content Republic of Slovenia SPOT
State portal for business entities

Certain content is still being edited. Thank you for your understanding.

Mandatory vessel towing

Obvezna vleka plovil se izvaja kot izbirna gospodarska javna služba, ki se izvaja samo v koprskem pristanišču.

Trenutno se v Sloveniji obvezna vleka plovil izvaja na podlagi podeljene koncesije.

Ladje morajo pri vplutju, premiku med privezi in izplutju iz koprskega tovornega pristanišča obvezno uporabiti naslednje število vlačilcev, vsak z močjo najmanj 1450 kW:

1. I. bazen in III. bazen:

  • ladje z bruto tonažo od 1.500 do 8.000 en vlačilec;
  • ladje z bruto tonažo od 8.000 do 25.000 dva vlačilca;
  • ladje z bruto tonažo od 25.000 do 40.000 tri vlačilce;
  • ladje z bruto tonažo prek 40.000 štiri vlačilce.

2. V III. bazenu morajo ladje z ugrezom nad 16,70 m uporabiti dodatni peti vlačilec.

3. II. bazen:

  • ladje z bruto tonažo od 500 do 3.000 en vlačilec;
  • ladje z bruto tonažo od 3.000 do 20.000 dva vlačilca;
  • ladje z bruto tonažo od 20.000 do 35.000 tri vlačilce;
  • ladja z bruto tonažo nad 35.000 štiri vlačilce.

Ladjam z bruto tonažo do 1500 v I. bazenu in v III. bazenu ter ladjam z bruto tonažo do 500 v II. bazenu pri vplutju, premiku med privezi in izplutju iz koprskega tovornega pristanišča ni treba uporabljati vlačilca.

Mandatory vessel towing is implemented as selective public utility service, executed only at the port of Koper. Currently, the mandatory vessel towing in Slovenia is implemented only based on a concession. At arrivals, movements between berths and departure from the Koper freight port, ships must use the following number of towboats, each having minimum 1450 kW:1 capacity. Pool I and Pool III:

ships with gross tonnage from 1500 to 8000 – one towboat, ships with gross tonnage from 8000 to 25000 – two towboats, ships with gross tonnage from 25000 to 40000 – three towboats, ships with gross tonnage over 40000 – four towboats.

2. In Pool III, ships with draught over 16.70 metres must use an additional fifth towboat. 3. Pool II:

ships with gross tonnage from 500 to 3000 – one towboat, ships with gross tonnage from 3000 to 20000 – two towboats, ships with gross tonnage from 20000 to 35000 – three towboats, ships with gross tonnage over 35000 – four towboats.

 Ships with gross tonnage to 1500 in Pool I and Pool III and ships with gross tonnage to 500 in Pool II do not have to use a tow boar at arrival, movements between berths and departure from the Koper freight port.

Applies for SKD:

  • Sea and coastal freight water transport H50.200

Cross-border/temporary provisions of activity

Čezmejno opravljanje dejavnosti obvezne vleke plovil poteka ob izpolnjevanju pogojev skladno z zakonodajo Republike Slovenije.