Certain content is still being edited. Thank you for your understanding.

Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika

Fizična oseba, ki pridobi pri Agenciji za zavarovalni nadzor dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalni zastopnik, lahko opravlja posle zavarovalnega zastopanja pri zavarovalnici ali zavarovalni zastopniški družbi.

Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:

1.     da je uspešno opravila preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,

2.     da ima najmanj enoletne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobil na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico oziroma zavarovalno zastopniško družbo,

3.     da obvlada slovenski jezik,

4.     da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev,

5.     da ji Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja pred manj kakor petimi leti.

Professions list

Last modified:
5. 8. 2020