SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

N81.300 Šifra SKD

Sem spada

 • urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.
 • oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
 • oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
 • oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
 • urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
 • vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih
 • obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja
 • vrtnarska dela na pokopališčih

Sem ne spada

 • gojenje okrasnih rastlin za prodajo, gl. 01, 020
 • dejavnost drevesnic, gl. 01.300 ali 02.100 (gozdne drevesnice)
 • obrezovanje sadnega drevja, gl. 01.610
 • vzdrževanje poljedelskih površin, gl. 01.610
 • gradbena dela za potrebe urejanja okolice, gl. področje F
 • projektiranje in z njim povezano svetovanje na področju krajinske arhitekture in urejanja krajine, gl. 71.112

SURS sem uvršča tudi

 • Polaganje, zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču
 • Krajinarski ukrepi za zaščito okolja in narave, ukrepi za renaturalizacijo, rekultivacijo, izboljšavo zemljišč
 • Košnja trave ob bankinah, cestah
 • Polaganje travne ruše
 • Zasajanje okrasnih rastlin
 • Zasajanje in obrezovanje grmovja in drevja, razen sadnega
 • Obsekavanje rastlinja, dreves
 • Zasajanje cipres
 • Projektiranje in izvedba vrtov - izvedba ureditve vrta po projektu
 • Obnova objektov za odvodnjavanje (čiščenje jarkov, ureditev ponikovalnice) ob cestah
 • Čiščenje podrtih dreves ob cestah - posledica žledoloma
 • Urejanje vrtnih ribnikov
 • Sečnja vejevja, grmovja in dreves ob cestah
 • Ureditev okolice po zaključku novogradnje/gradnje
 • Posek dreves v naselju in na vrtu pred hišo
 • Urejanje, košenje, čiščenje vojnih grobišč in drugih podobnih spominskih parkov
 • Ozelenjevanje streh
 • Urejanje hudourniške struge
 • Čiščenje zamuljenih in zasutih prepustov na železniški progi - če gre za čiščenje zelenih površin in rastja ob železnici
 • Hortikulturne storitve
 • Čiščenje koritnic, jarkov, muld in obsekavanje brežin ob občinskih cestah
 • Mulčenje trave
 • Obrezovanje drevja ob javnih cestah
 • Urejanje sprehajalnih poti
 • Strojno ali ročno čiščenje jarkov
 • Urejanje okolice objekta - izvedba ozelenitve, storitve frezanja, sejanje trave in valjanje
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020