Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe opravlja detektiv z licenco in izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom o detektivski dejavnosti.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Detektiv pridobiva informacije o:

  • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod,
  • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj,
  • dolžnikih in njihovem premoženju,
  • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni,
  • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,
  • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov,
  • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih,
  • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

  Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi.

  Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

  Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

  Detektiv opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni.

  Podrobneje

 • Pred začetkom in ves čas opravljanja detektivske dejavnosti mora imeti pravna ali fizična oseba zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati stranki ali tretjim osebam in izvira iz opravljanja detektivske dejavnosti.

  Višina zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 42.000 EUR za posamezen zavarovalni primer oz. 84.000 EUR za vse zavarovalne primere v zavarovalnem letu.

  Zavarovanje mora kriti odgovornost za ravnanje vseh oseb, ki opravljajo detektivsko dejavnost.

  Dokazila

  Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za notranje zadeve

  Štefanova 2
  1501 Ljubljana

 • Detektiv opravlja dejavnost izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke, iz katerega sta razvidna področje in namen zbiranja informacij ter obsega danega pooblastila. V primeru sklenjene pogodbe med detektivom in stranko mora biti pooblastilo priloga pogodbe.

  Stranka lahko na detektiva prenese samo tiste pravice, ki jih ima sama.

  Pooblastilo stranke detektivu za opravljanje detektivske dejavnosti ima naravo pogodbe o naročilu, s katero se prevzemnik naročila - detektiv, zavezuje naročitelju - stranki opraviti določene posle, ki sodijo v detektivsko delovno področje.

  Dokazila

  Pisno pooblastilo - original

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021