Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Turistična kmetija z nastanitvijo

Dejavnost turistične kmetije z nastanitvijo se opravlja kot dopolnilna dejavnost turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost in jo opravlja kmet na svoji kmetiji.

Za opravljanje gostinske dejavnosti je potrebna registracija živilskega obrata pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Prostori, namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti turistična kmetija z nastanitvijo, morajo biti urejeni v objektih, ki jih ima nosilec kmetije ali člani kmetije, na kateri se opravlja kmetijska dejavnost, v lasti, najmanj desetletnem najemu ali ima na njej vpisano stavbno pravico za najmanj deset let.

Določeni so tudi minimalni tehnični pogoji, minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, sanitarno-zdravstveni pogoji za prostore, opremo, naprave in osebe ter veterinarsko-sanitarni pogoji za proizvodnjo živil živalskega izvora.

Kmetija, ki se usmerja v turistično dejavnost, mora biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za ponudbo domače hrane in pijače, do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine v prosti prodaji.

Turistične kmetije lahko omogočajo nastanitve na naslednji način: 

 • v sobah,
 • na skupnih ležiščih,
 • apartmaju (stanovanju),
 • prostoru za kampiranje,
 • prostoru za bivalna vozila,
 • v drugih oblikah prenočevanja (senik, čebelnjak in podobne inovativne oblike nastanitve).

Kmetija, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti tudi dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov. Elektronska vloga je na voljo na portalu SPOT. 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti se potrebuje le v primeru, če se dejavnost opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji in ne kot samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba.

  Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so:

  • predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč
   • proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov
   • peka kruha in potic ter peciva in slaščic
   • proizvodnja testenin
   • peka sadnega kruha (kruha z dodaki sadja ipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki
   • kandiranje sadežev in drugih delov rastlin
   • proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin
   • predelava in konzerviranje krompirja
   • proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
   • predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
   • proizvodnja vlaknin iz poljščin
   • proizvodnja kisa
   • zakol živali in predelava mesa
   • predelava mleka
   • proizvodnja sladoleda
   • predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska
   • predelava zelišč
   • proizvodnja eteričnih olj
   • predelava gozdnih sadežev
   • proizvodnja žganih pijač
   • proizvodnja piva, medenega piva
   • proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin
   • pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah
   • predelava volne
   • proizvodnja krmil
   • konzerviranje in vlaganje jajc
  • predelava gozdnih lesnih sortimentov
   • izdelava lesnih briketov in pelet
   • izdelava lesene embalaže
   • izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa
   • izdelava enostavnih izdelkov iz lesa
   • izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov
  • prodaja
   • prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
   • prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat
   • prodaja na lokalnem trgu
   • prodaja na drobno po pošti preko interneta
   • prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom
  • vzreja in predelava vodnih organizmov
   • vzreja vodnih organizmov
   • predelava vodnih organizmov
  • turizem na kmetiji:
  • turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost,
   • turistična kmetija z nastanitvijo
   • izletniška kmetija
   • vinotoč
   • osmica
  • turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost,
   • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji
   • ježa živali
   • oddajanje površin za piknike
   • muzeji in tematske zbirke
   • tematski parki
   • apiturizem
   • športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji
  • dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki 
   • lončarstvo
   • izdelava in oblikovanje keramike
   • pletarstvo
   • tkalstvo
   • izdelovanje krpank
   • ročno pletenje in kvačkanje
   • izdelovanje kvačkanih vezenin
   • domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine
   • medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice
   • svečarstvo
   • sedlarstvo
   • coklarstvo
   • umetnostno kovaštvo
   • domače tesarstvo
   • domače mizarstvo
   • rezbarstvo
   • izdelovanje intarzij
   • čebričarstvo, sodarstvo
   • kolarstvo 
   • izdelovanje klekljanih čipk
   • izdelovanje vezenin
   • piparstvo
   • slamnikarstvo
   • izdelovanje narodnih noš
   • izdelovanje umetnega cvetja
   • apnenčarstvo
   • umetnostno kamnoseštvo
   • vrvarstvo
   • izdelovanje bičev
   • izdelovanje maskot
   • izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine
   • oglarstvo
   • ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov – replike skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše dediščine
   • dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov 
   • ročno izdelane igrače in lutke
   • polstenje
   • izdelava skodel, skrilj
   • krovstvo s slamo, skodlami in skriljem 
   • izdelki iz čebeljega voska
   • podkovno kovaštvo
   • izdelava slame za krovstvo
   • aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega cvetja ter travniških in gozdnih rastlin
   • peka kruha in potic na tradicionalni način
   • proizvodnja testenin na tradicionalni način
   • peka peciva in slaščic na tradicionalni način
   • izdelki iz suhega cvetja in dišavnic
   • predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način
   • izdelava mila na tradicionalni način
   • predelava volne na tradicionalni način
   • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom
   • nabiranje smole
  • predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov,
   • zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi
   • proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase
   • proizvodnja in prodaja energije iz gnoja, gnojevke in gnojnice ter rastlinskega substrata
   • proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira
   • proizvodnja in prodaja energije iz vodnega vira
   • proizvodnja in prodaja energije iz vetrnega vira
  • storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo ter ročna dela
   • storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo
   • storitev vzdrževanje cest in pluženje snega
   • storitev vzdrževanje zelenic
   • storitev sečnja
   • storitev spravilo lesa iz gozda
   • storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije
   • storitev izdelava lesnih briketov in pelet
   • storitev gojenje in varstvo gozdov
   • storitev žaganje in skobljanje lesa
   • storitev prevoz mleka, živali
   • storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter izdelava satnic
   • storitev zakol živali
   • storitev predelava mesa
   • storitev predelava mleka
   • storitev stiskanje kmetijskih pridelkov za olje 
   • proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
   • storitev mletje žit
   • storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
   • storitev pakiranje pridelkov in izdelkov
   • storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del in oskrbe živali
   • storitev nadomeščanje na kmetijah
  • svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilo dejavnostjo
   • svetovanje o kmetovanju
   • organiziranje delavnic ali tečajev
   • usposabljanje na kmetiji
   • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti 
   • svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil 
   • svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj
  • socialno-varstvo
   • celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil
   • dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil

  Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je treba pridobiti dovoljenje, ki ga na zahtevo vlagatelja izda upravna enota, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.

  Podrobneje

 • Subjekt, ki posluje z gotovino, mora pri gotovinskih plačilih račune davčno potrjevati. Pod gotovino se štejejo tako plačilo z gotovino kot plačila s plačilnimi/kreditnimi karticami ali drugim načinom plačila, ki ni neposredno plačilo računa na vaš transakcijski račun. Davčno lahko račune potrdite na dva načina: z uporabo davčnih blagajn ali z vezano knjigo računov.   

  Pred začetkom izdajanja računov mora zavezanec sprejeti interni akt, kjer predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk, popiše svoje poslovne prostore in jim dodeli oznako.

  Davčnemu organu je treba sporočiti podatke za vsak posamezen poslovni prostor in podatke podpisati z namenskim digitalnim potrdilom.

  Davčne blagajne

  Izdajanje računov se izvaja z uporabo ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave (davčna blagajna kot program). Na trgu je več ponudnikov, ki nudijo tovrstne programe.

  Za postopek potrjevanja računov preko elektronske naprave je treba uporabljati namensko digitalno potrdilo, ki ga Ministrstvo za javno upravo izda brezplačno. Vloga za izdajo namenskega digitalnega potrdila se vloži preko portala eDavki (Zahtevek za pridobitev ali preklic namenskega digitalnega potrdila).

  Koraki za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov:

  1. Pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne
  2. Popis poslovnih prostorov in sprejetje internega akta
  3. Pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju je treba sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdajate račune, davčnemu organu
  4. Izdajanje računa z EOR (enkratna identifikacijska oznaka računa),
  5. Izvajanje postopka potrjevanja računov (tudi zavezanci, ki uporabljajo vezane knjige računov),
  6. Uporaba elektronske naprave - z napravo, ki omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in elektronsko povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom.

  Vezana knjiga računov

  Zavezanec lahko izdaja račune tudi zgolj z uporabo vezane knjige računov. Vezano knjigo zavezanci pridobijo v prosti prodaji. Pred prvo uporabo jo morajo potrditi pri Finančni upravi RS preko portala eDavki.

  V primeru uporabe vezane knjige računov mora zavezanec davčnemu organu preko elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov, do desetega dne v mesecu.

  Vsak račun mora vsebovati enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR). V primeru uporabe elektronske naprave jo avtomatično generira naprava.

  V istem prostoru se ne sme uporabljati vezana knjiga računov in elektronska naprava za izdajo računov.

  V primeru, ko uporaba računalniškega programa oziroma elektronske naprave ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije, mora zavezanec izdajati račune iz vezane knjige računov vse do odprave napake.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Za opravljanje določenih dejavnosti – predvsem na področju gostinstva, trgovine, skladiščenja, proizvodnje, izobraževanja, delavnic, laboratorijev, ambulant in podobnih – je potrebno zagotoviti ustrezen poslovni prostor.

  Ob registraciji podjetja se ta pogoj ne preverja, mora pa podjetnik zagotoviti poslovni prostor in pridobiti ustrezno dovoljenje, preden začne opravljati dejavnost, za katero je predpisan ta pogoj.

  Objekt, v katerem je poslovni prostor, mora imeti uporabno dovoljenje.

  Poslovni prostor se lahko najame ali kupi. Pred najemom ali nakupom nepremičnine je koristno preveriti, ali ima dovoljenje za uporabo v ustrezne poslovne namene in ali je opravljanje določene dejavnosti v poslovnem prostoru mogoče takoj po prevzemu.

  Za izdajo uporabnega dovoljenja in spremembo gradbenega dovoljenja je pristojen upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje (pristojna upravna enota), razen v primeru, ko je zaradi predlaganih sprememb objekta treba izdati integralno gradbeno dovoljenje.

  Več o postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

  Pri rekonstrukciji objektov, ki so zavarovani v skladu s predpisi o kulturnih dediščini, se lahko minimalni tehnični pogoji za opravljanje dejavnosti razlikujejo od predpisanih.

  Soglasje za odstopanje se lahko pridobi v postopku izdaje dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo v skladu s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, pod pogojem, da odstopanje ni takšno, da bi bilo zaradi tega ogroženo zdravje in življenje ljudi.

  Dokazila

  Uporabno dovoljenje: fotokopija

  Pravne podlage

  Povezave

 • Izvajalec dejavnosti mora najpozneje 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti obrat registrirati pri krajevno pristojnem območnem uradu Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Obrazec za registracijo, več informacij in kontaktni podatki območnih uradov so dostopni na povezavi.

 • Izvajalec nastanitvene dejavnosti mora pred začetkom opravljanja nastanitvene dejavnosti predlagati vpis nastanitvenega obrata v register prek portala AJPES ali osebno na izpostavi AJPES, ki za izvajalca opravi vpis prek portala AJPES.

  Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spremembe podatkov nastanitvenega obrata ali izbris nastanitvenega obrata iz registra posreduje izvajalec nastanitvene dejavnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan v poslovni register, ali pooblaščena oseba, ki jo izvajalec nastanitvene dejavnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti za posredovanje predloga.

  Predlog se posreduje v elektronski obliki z uporabo aplikacije za vnos podatkov v register na spletnem portalu AJPES ali osebno v izpostavi AJPES, ki za predlagatelja opravi vpis prek spletnega portala AJPES. Predlagatelj se za namen posredovanja predloga v elektronski obliki predhodno identificira v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES, kjer so evidentirana kvalificirana potrdila za elektronski podpis, vpisana v Evidenco kvalificiranih potrdil za elektronski podpis, za katere uporabniki oddajo pooblastila za uporabo posameznih spletnih aplikacij portala AJPES.

  Nastanitvenemu obratu se ob vpisu v register, vpisu sprememb podatkov v register ali izbrisu iz registra dodeli status nastanitvenega obrata, ki je lahko aktiven, neaktiven ali izbrisan.

  Aktiven nastanitveni obrat je obrat, v katerem se izvaja nastanitvena dejavnost.

  Neaktiven nastanitveni obrat je obrat, pri katerem se podatek o izvajalcu nastanitvene dejavnosti ne vodi zaradi izbrisa iz poslovnega registra ali se nastanitvena dejavnost več kot tri mesece ne izvaja zaradi neposlovanja izven sezone, adaptacije, postopkov zaradi insolventnosti izvajalca nastanitvene dejavnosti ali iz drugih razlogov.

  Izbrisan nastanitveni obrat je obrat, ki se izbriše iz registra nastanitvenih obratov na predlog izvajalca nastanitvene dejavnosti ali po uradni dolžnosti.

   Podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata so:

  • število nedeljivih nastanitvenih enot (npr. soba, apartma, studio, počitniška hiša, prostor za kampiranje),
  • število stalnih ležišč.

  Podatek o dostopnosti nastanitvenega obrata vsebuje podatek o tem, ali nastanitveni obrat razpolaga z vsaj eno sobo, ki je dostopna gibalno oviranim osebam.

  Podatki o ponudbi in drugih storitvah nastanitvenega obrata obsegajo podatke, ki jih izvajalec nastanitvene dejavnosti vpiše v register v zvezi z dodatno ponudbo in storitvami, ki jih nudi gostom.

  AJPES na podlagi popolnega predloga vpiše nastanitveni obrat v register in mu določi enolično identifikacijsko številko. Predlagatelju se izda obvestilo o vpisu nastanitvenega obrata v register osebno v izpostavi AJPES ali se ga pošlje na elektronski naslov, ki je naveden v predlogu za vpis nastanitvenega obrata v register.

  Vpis nastanitvenega obrata v RNO je predpogoj za poročanje o gostih in prenočitvah prek aplikacije eTurizem.

  Podrobneje

 • Zunanje površine gostinskega obrata so:

  • površina, namenjena in potrebna za redno opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskem obratu ter
  • druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata in na prostem.

  Zunanje površine, ki so z gostinskim obratom neposredno povezane (gostinski vrt in podobno), morajo biti primerno utrjene (popeskane, poploščene in podobno), urejene (odvajanje padavinske odpadne vode in podobno) ter ograjene ali na drug način ustrezno označene.

  Gostinski obrati, sobodajalci in turistične kmetije morajo imeti zagotovljeno oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

  Pravne podlage

 • Gostinski obrat mora imeti ob vhodu vidno označeno naziv podjetja in sedež gostinca ter vrsto in ime obrata, nastanitveni obrat pa tudi označbo kategorije, v katero je uvrščen.

  Vsi napisi morajo biti v slovenskem jeziku. Poleg slovenskega jezika se lahko uporabljajo tudi piktogrami ali napisi v drugih jezikih.

  Vhod v gostinski obrat in napis morata biti v času nočnega obratovanja osvetljena.

  Pravne podlage

 • Zunanja ureditev, prostori in oprema morajo biti prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim in avtentični okolju.

  Prostori za strežbo morajo zagotavljati pristen videz kmetije.

  Prostor za pripravo hrane (kuhinja) mora biti ločen od prostora, v katerem se strežejo jedi in pijače.

  Kmetija z nastanitvijo mora imeti:

  • sobe oziroma skupna ležišča, oziroma
  • stanovanje, apartma ali studio, oziroma
  • prostor za kampiranje in
  • kuhinjo za pripravo jedi,
  • prostor za strežbo in
  • stranišče za goste.

  Če si gostje kuhajo sami (nastanitev v apartmaju ali na prostoru za kampiranje), kuhinja za pripravo jedi oziroma prostor za strežbo jedi in pijač niso obvezni.

  V prostoru za strežbo mora biti najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč.

  Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah, apartmajih in na skupnih ležiščih, največ 30 ležišč.

  Nastanitveni prostori

  Sobe

  Sobo za nastanitev sestavljata:

  • spalni del in
  • kopalnica.

  Soba za nastanitev mora imeti najmanj:

  • osvetlitev sobe,
  • enojno ležišče ali dvojno ležišče,
  • omaro ali garderobno nišo ali obešalne kljuke,
  • mizo in en stol,
  • obešalnike za obleke,
  • možnost zatemnitve sobe,
  • splošne informacije (hišni red, požarni red, sprejem in odjava gostov, telefonska številka kontaktne osebe in prve pomoči, obratovalni čas, dodatna ponudba in podobno),
  • cenik storitev.

  Kopalnica v sobi za nastanitev mora imeti najmanj:

  • toplo in hladno tekočo vodo,
  • kopalno kad ali prho,
  • umivalnik,
  • polico za toaletni pribor,
  • ogledalo s primerno osvetlitvijo in prosto vtičnico v bližini ogledala,
  • stranišče, če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru,
  • obešalnik ali kljuko za brisačo,
  • eno brisačo na osebo,
  • naravno ali umetno prezračevanje,
  • en kozarec na osebo,
  • milo ali tekoče milo,
  • toaletni papir,
  • posodo za odpadke,
  • pribor za čiščenje stranišča.

  V gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo, kjer so sobe brez kopalnice in stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 20 postelj najmanj:

  • ena kopalnica,
  • eno žensko stranišče in
  • eno moško stranišče.

  Če je nastanitev gostov v stanovanju (apartmaju) ali na prostoru za kampiranje, kjer si gosti kuhajo sami, kuhinja za pripravo jedi oziroma prostor za strežbo jedi in pijač gostom nista obvezna.

  V prostoru, v katerem se strežejo jedi in pijače, mora biti najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč.

  Stanovanje, apartma ali studio

  Studio je enosobna nastanitvena enota z možnostjo priprave hrane in s spalnico v istem prostoru, s kopalnico in straniščem, ki je namenjen za bivanje do dveh oseb.

  Apartma je nastanitvena enota, kjer si gosti sami pripravljajo jedi. Apartma mora imeti:

  • skupni vhod,
  • dnevni bivalni prostor,
  • vsaj eno spalnico,
  • prostor za pripravo jedi in
  • kopalnico in stranišče.

  Skupna ležišča

  V primeri, da kmetija nudi skupna ležišča morajo pri tem zagotavljati naslednje pogoje:

  • sobe za nastanitev z do štirimi posteljami (ležišči) ali
  • skupne spalnice z do osmimi posteljami (ležišči) ali
  • ležišča v nizu (skupna ležišča) in
  • prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač,
  • pribor za prvo pomoč in
  • stranišče za goste.

  Če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo, mora imeti kmetija ločeno urejeno umivalnico za moške in ženske. Če ima kmetija etažno urejena stranišča, so lahko umivalnice urejene v predprostoru stranišča.

  Prostor za kampiranje

  Za prostor za kampiranje mora nuditi:

  • prostore za postavitev bivalnih vozil oziroma šotorov oziroma počitniških prikolic oziroma hišic ter osebnih avtomobilov,
  • nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah in hišicah in
  • hrambo vrednostnih stvari.

  Sanitarni prostori (kopalnica, stranišče) in sprejemni prostor, ki so urejeni v sklopu hiše, ne smejo biti oddaljeni od prostora za kampiranje več kakor 200 m.

  Kuhinja za pripravo jedi

  Če je nastanitev gostov v stanovanju (apartmaju) ali na prostoru za kampiranje, kjer si gosti kuhajo sami, kuhinja za pripravo jedi oziroma prostor za strežbo jedi in pijač gostom nista obvezna.

  V prostorih, v katerih se živila pripravljajo, obdelujejo ali predelujejo morata zasnova in razporeditev omogočati izvajanje dobre higienske prakse, vključno z zaščito pred kontaminacijo med različnimi delovnimi postopki in med delovnim postopkom samim.

  Nosilci živilske dejavnosti morajo glede prostorov živilskega obrata, zagotoviti tudi izpolnjevanje zahtev določenih v Uredbi (ES) št. 852/2004.

  Prostor mora izpolnjevati zlasti naslednje kriterije:

  • talne površine morajo biti nepoškodovane in opremljene s talnimi odtoki, kar omogoča učinkovito čiščenje in ustrezno odtekanje tekočin.
  • stenske površine morajo biti zaščitene na način, ki omogoča mokro čiščenje.
  • stropi in stropne obloge morajo biti dobro vzdrževane.
  • stavbno pohištvo (okna, vrata) morajo biti iz materialov, ki ga je mogoče učinkovito čistiti in razkuževati.
  • priporočljiva je namestitev vrat z avtomatskim odpiranjem oz. nihajnih vrat.

  Prostori za skladiščenje oziroma shranjevanje živil (kratkotrajno skladiščenje) morajo imeti: ustrezne odlagalne površine za posamezne skupine živil,naravno ali mehansko prezračevanje in zaščito pred glodavci in mrčesom.

  Prostor za strežbo

  V prostoru, v katerem se strežejo jedi in pijače, mora biti najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč.

  Po Uredbi (ES) št. 852/2004 mora biti v jedilnici zagotovljeno čisto namizno perilo,  menjava namiznega perila dnevno oziroma po potrebi po posameznih obrokih, čista in nepoškodovana posoda, steklo in pribor.

  Stranišče za goste

  Prostor za strežbo mora imeti:

  • do 80 sedežev, eno stranišče za ženske ter eno stranišče in en pisoar za moške,
  • od 81 do 150 sedežev, v restavraciji dve stranišči za ženske ter eno stranišče za moške in dva pisoarja, v gostilni, okrepčevalnici in baru pa eno stranišče za ženske, ter eno stranišče za moške in dva pisoarja,
  • več kot 150 sedežev, na vsakih nadaljnjih začetih 150 sedežev eno stranišče za ženske ter eno stranišče in en pisoar za moške.

   V predprostoru stranišča mora biti  umivalnik s tekočo vodo, pribor za umivanje in brisanje ali sušenje rok ter  koš za odpadke.

  Ti pogoji se ne uporabljajo za gostinske obrate v objektu ali prostoru, kjer so na razpolago skupne sanitarije za vse obiskovalce objekta (prireditveni centri, nakupovalni centri, javne tržnice in podobno).

  V kabini stranišča mora biti toaletni papir,  obešalna kljuka za obleko,  pribor za čiščenje in v ženskem stranišču zaprta posoda za odpadke.

  Kmetija nudi:

  • nastanitev z zajtrkom ali
  • polpenzion ali polni penzion ali
  • pri nastanitvi v apartmaju ali na prostoru za kampiranje oskrbo v skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

  Pravne podlage

 • Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi. Če v okvirju gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost (npr. hotelska restavracija), gostinec prijavi obratovalni čas tudi za vsako tako enoto.

  Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije):

  • gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro;
  • restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne;
  • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro;
  • obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila;
  • gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.

  Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.

  Gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijačo, in so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj ter izletniške kmetije na teh območjih smejo obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).

  Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven obratovalnega časa, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času. Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje gostinsko pristojnega organa občine.

  Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnem organu občine 15 dni pred:

  • začetkom novega koledarskega leta na naslednje koledarsko leto (če pride do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu oziroma kmetiji),
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa.

  Obratovalni čas prijavi na obrazcu za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije), ki je priloga Pravilnika  o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99107/0030/0693/07 in 16/21).

  Za gostinstvo pristojni organ občine vlogo potrdi, nato pa potrjen obrazec najkasneje v 15 dneh vrne gostincu ali kmetu, eno kopijo zadrži za svojo evidenco, drugo pa posreduje območni enoti pristojnega tržnega inšpektorskega organa.

  Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Na enak način mora biti objavljeno obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (ob načrtovanem zaprtju najmanj sedem dni pred tem). Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskemu organu. 

  Obvestila o obratovalnem času podjetij na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, morajo poleg slovenskega jezika vsebovati tudi jezik narodne skupnosti.

  Dokazila

  S strani za gostinstvo pristojnega organa občine potrjen razpored obratovalnega časa, ki ga mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskemu organu.

  Pravne podlage

 • Cene storitev, ki se ponujajo pri prodaji potrošnikom, morajo biti označene v skladu s 14. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) in Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga (Uradni list RS, št. 10/23).

  Podjetje za storitev, ki jo ponuja potrošniku, vidno označi ceno, ki vključuje davek na dodano vrednost, če je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost. Cena storitve je označena v evrih. V primeru, da je poleg cene v evrih označena tudi cena v drugih valutah, mora biti poleg zneska v evrih tudi oznaka EUR. Podjetje upošteva označeno ceno. Če gre za ponudbo v okviru storitev informacijske družbe, mora biti poleg cene jasno in nedvoumno navedeno, ali cena vključuje tudi stroške dostave.

  Cene za vse storitve morajo biti označene kot cene v obliki cenika. Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.

  Pri storitvah, pri katerih cene ni mogoče označiti kot cene za vrsto storitve, se ceno storitve lahko označi na enega od naslednjih načinov:

  • kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve v poslovnem prostoru izvajalca storitve;
  • kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve na kraju samem;
  • kot ceno vseh stroškov za izvedbo določene storitve;
  • kot ceno storitve, preračunano na mersko enoto;
  • kot ceno storitve, ki jo nedvoumno opredelimo na drug način in se običajno uporablja pri ponujanju določenih storitev.

  Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni možno zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v neposredni soseščini.

  Cena za storitve je v poslovnem prostoru označena čitljivo, če je velikost črk in številk na ceniku za storitve najmanj 5 mm.

  Cena za storitev mora biti potrošniku lahko dostopna ter mora biti objavljena na vidnem mestu v poslovnem prostoru, kjer je ta storitev potrošniku ponujena.

  Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer se nahajajo potrošniki. 

  Pravne podlage

 • Živila, ki vsebujejo alkohol, morajo imeti na embalaži označeno vsebnost alkohola in opozorilo, da živilo ni primerno za otroke. 

  Prodaja in ponudba alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače, je prepovedana:

  • osebam, mlajšim od 18 let;
  • osebam, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let;
  • osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola;
  • osebam, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola;
  • iz avtomatskih samopostrežnih naprav.

  Prodajalec oziroma ponudnik sme od vsake osebe, za katero domneva, da je mlajša od 18 let, zahtevati, da izkaže svojo starost z osebno izkaznico ali drugo javno listino. Če oseba to odkloni, ji ne sme prodati oziroma ponuditi alkoholnih pijač.

  Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana med 21. uro in 7. uro, razen v gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega obratovalnega časa. V gostinskih obratih je prepovedana prodaja žganih pijač od začetka delovnega obratovalnega časa do 10. ure dopoldne. Prepoved prodaje vključuje tudi dodajanje žganih pijač brezalkoholnim pijačam in drugim napitkom.

  Prepoved prodaje alkoholnih pijač in časovna omejitev prodaje alkoholnih pijač morata biti objavljeni na vidnem mestu v vseh prostorih, kjer se prodajajo alkoholne pijače.

  Prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač je prepovedana:

  • v stavbah in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravljajo dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost;
  • v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo in
  • med delovnim časom na delovnem mestu.

  Prodajalci alkoholnih pijač morajo imeti v prodaji vsaj dve različni vrsti brezalkoholnih pijač, ki sta cenovno enaki ali cenejši od najcenejše alkoholne pijače.

  Pravne podlage

 • Prepovedana je proizvodnja in prodaja cigaret, ki na embalaži nimajo natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov katrana, nikotina in ogljikovega  monoksida vsebuje posamezna cigareta. Ti podatki morajo obsegati najmanj 10% površine bočne strani embalaže.

  Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov:

  • osebam mlajšim od 18 let. Tobačne izdelke ne smejo prodajati osebe, mlajše od 18 let;
  • iz avtomatskih naprav;
  • posameznih cigaret oziroma tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca;
  • tobaka za oralno uporabo.

  Prepoved prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, mora biti v prodajalni tobačnih izdelkov objavljena na vidnem mestu.

  Prodajalec sme od vsake osebe, ki kupuje tobačne izdelke in za katero domneva, da še ni stara 18 let, zahtevati, da izkaže svojo starost z javno listino. Če oseba to odkloni, ji tobačnega izdelka ne sme prodati.

  Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih ter na funkcionalnih zemljiščih prostorov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja.

  Kajenje je dovoljeno:

  • v posebej za kadilce določenih prostorih nastanitvenih objektov in drugih ponudnikih nočitev;
  • v domovih za ostarele in zaporih v prostorih, ki niso namenjeni skupni rabi, kadar v njih bivajo samo kadilci;
  • v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah in v posebej za kadilce določenih prostorih drugih izvajalcev zdravstvene obravnave duševnih bolnikov;
  • v kadilnicah.

  Kadilnice niso dovoljene v prostorih, kjer se opravlja zdravstvena in vzgojno-izobraževalna dejavnost.

  Kadilnica mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • prostor mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor;
  • prostor ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore in ne sme presegati več kot 20 % skupne površine javnega in/ali delovnega prostora;
  • prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba v prostorih ni dovoljena;
  • v prostoru se ne smeta uživati hrana in pijača.

  Pravne podlage

 • Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila in aktivnosti, ki morajo posamezniku (delavcu) omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom in brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe.

  Pojem varnosti in zdravja pri delu že po svoji vsebini in namenu obsega pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, da v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob določanju in upoštevanju varnostnih ukrepov, s katerimi se obvladujejo oziroma preprečujejo nevarnosti in škodljivosti pri delu, zagotavljajo takšno raven varnosti in zdravja pri delu, ki glede na naravo dela zagotavlja delavcu največjo možno mero zdravstvene in psihofizične varnosti.

  Hkrati s tem je delodajalec dolžan prilagajati svoje ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu spremenjenim okoliščinam, stalno izboljševati obstoječe stanje oziroma stopnjo varnosti in zdravja pri delu. Več ...

  Dokazila

  Primer izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja

  Pravne podlage

 • Zahteve glede varnosti živil:

  Varno živilo je tisto živilo, ki ob predvideni uporabi ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnika. Živila, ki niso varna, se ne smejo dajati v promet. Živilo ni varno, če je škodljivo za zdravje ali neustrezno za prehrano ljudi.

  Varno živilo je:

  • pridelano, predelano, dano v promet v skladu z načeli higiene živil,
  • sledljivo,
  • pravilno označeno,
  • predstavljeno na način, ki ne zavaja potrošnikov.

  Živilo je varno, če ne vsebuje:

  • bioloških dejavnikov tveganja (patogene bakterije, paraziti, virusi), 
  • kemičnih dejavnikov tveganja (alergenov, ostankov pesticidov, težkih kovin, zdravil, detergentov, nedovoljenih aditivov in drugih strupenih snovi) in 
  • fizikalnih dejavnikov tveganja (kot so mehanični - trdni delci, kot so: kamenčki, kosti, les, zemlja, steklo, plastika ipd.).

  Pri odločanju, ali je neko živilo varno ali ni, se upoštevajo:

  • običajni pogoji uporabe živila s strani potrošnika in pri vsaki fazi pridelave, predelave in distribucije ter
  • informacije, ki jih je potrošnik prejel, vključno z navedbami na oznaki, ali druge informacije, ki so običajno na voljo potrošniku o preprečevanju posebnih nezaželenih vplivov nekega živila ali skupine živil na zdravje.

  Pri odločanju, ali je živilo škodljivo za zdravje, se upoštevajo:

  • verjetni takojšnji in/ali kratkoročni in/ali dolgoročni učinki živila na zdravje osebe, ki živilo uživa, pa tudi na poznejše rodove,
  • verjetni kumulativni toksični učinki,
  • posebna zdravstvena preobčutljivost posebnih skupin potrošnikov, kadar je živilo namenjeno tej skupini.

  Zagotavljanje varnosti živil 

  Za varnost oziroma zdravstveno ustreznost živil je bistven celosten pristop, ki upošteva dejstvo, da je oskrba z živili vezana na živilsko verigo, ki sega od njive do mize. Pomembno je, da je vsak člen v verigi definiran, nadzorovan in obvladovan. Hrana je in bo varna le, če vsakdo, vključen v to živilsko verigo, razume in izpolnjuje svoje odgovornosti.

  Za varnost živil so odgovorni: 

  • nosilci živilskih dejavnosti, ki so neposredno vključeni v živilsko verigo in so dolžni vzpostaviti sistem, s katerim stalno zagotavljajo varnost živil znotraj svoje dejavnosti,
  • država, ki je dolžna zagotoviti predpise in sistem uradnega inšpekcijskega nadzora,
  • potrošnik, ki glede na končne postopke pri pripravi živil v domači kuhinji predstavlja zadnji člen v živilski verigi.

  Ključne obveznosti nosilcev živilske dejavnosti: 

  • Varnost: Nosilci živilske dejavnosti ne smejo dati v promet nevarne hrane.
  • Odgovornost: Nosilci živilske dejavnosti so odgovorni za varnost hrane, ki jo pridelajo, prevažajo, skladiščijo ali prodajajo.
  • Sledljivost: Nosilci živilske dejavnosti morajo biti sposobni hitro identificirati vsakega dobavitelja ali prejemnika.
  • Preglednost: Nosilci živilske dejavnosti morajo obvestiti pristojne organe, kadar obstaja razlog za sum, da njihova hrana ni skladna in/ali predstavlja tveganje za zdravje ljudi.
  • Nujni ukrepi: Nosilci živilske dejavnosti morajo takoj umakniti hrano iz prometa, kadar obstaja razlog za sum, da njihova hrana predstavlja tveganje za zdravje ljudi.
  • Preprečevanje: Nosilci živilske dejavnosti morajo ugotoviti in redno preverjati kritične točke v njihovih postopkih ter zagotavljati nadzor teh točk.
  • Sodelovanje: Nosilci živilske dejavnosti morajo sodelovati s pristojnimi organi v postopkih za zmanjšanje tveganj.

  Dolžnosti nosilca živilske dejavnosti 

  Nosilec živilske dejavnosti ima glavno odgovornost za proizvodnjo varnih in kakovostnih živil. Dolžan je vzpostaviti sistem notranjega nadzora, s katerim stalno zagotavlja varnost živil znotraj svoje dejavnosti. Notranji nadzor mora biti skladno s predpisi vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. 

  Nosilec živilske dejavnosti mora pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), registrirati vsak obrat, v katerem izvaja katero koli aktivnost v povezavi z živili, razen prehranskimi dopolnili ali živili za posebne skupine, najpozneje 15 dni pred pričetkom obratovanja. V primeru živilskih obratov prehranskih dopolnil ali živil za posebne skupine je potrebna registracija obrata pri Zdravstvenem inšpektoratu RS. 

  Nosilec živilske dejavnosti registracijo živilskega obrata opravi tako, da vlogo za registracijo obrata pošlje po pošti ali jo vloži osebno pri krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR. Vloga, več informacij in kontaktni podatki območnih uradov so dostopni na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-registracijo-zivilskega-obrata/.

  Nosilec živilske dejavnosti je dolžan UVHVVR obvestiti o vsaki spremembi najpozneje 15 dni po nastanku spremembe ali po prenehanju opravljanja dejavnosti.

  Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti

  Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom je potrebno, da so alergeni v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane, zahteva, da so ti navedeni na najmanj enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni list, pano, ekran, itd.). Označeni morajo biti na dobro vidnem mestu tako, da so zlahka vidni, jasno čitljivi in neizbrisni. Prav tako morajo označbe vključevati besedo »vsebuje, kateri sledi navedba alergena.

  Alergene je potrebno označiti tudi pri pijačah (tudi v obratih, kjer strežejo samo pijače).

  Umik in odpoklic živil

  Nosilec živilske dejavnosti mora UVHVVR obveščati o umiku in odpoklicu vseh živil, razen prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine, kjer je organ za obveščanje Zdravstveni inšpektorat RS.

  UVHVVR se obvešča po telefonu, telefaksu oziroma na elektronski naslov pristojnega območnega urada UVHVVR (kontaktni podatki območnih uradov UVHVVR) in na elektronski naslov rasff.si@gov.si.

  Nosilec živilske dejavnosti mora potrošnike o umiku oziroma odpoklicu živila obvestiti na način, da jih informacija doseže. Vsebina odpoklica je opredeljena v Prilogi 1 Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/2010 in 129/20).

  Več o zagotvaljanju varnosti živil in posameznih področij varnosti tukaj.

  Več o aditivih, encimih in aromah ter ekstrakcijska topila dobite tukaj.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Pravne osebe in posamezniki, ki se ukvarjajo s trženjem oziroma nudenjem prenočitev, morajo svoj nastanitveni obrat vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). Podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) pa morajo poročati preko aplikacije eTurizem na spletni strani AJPES-a. Več informacij je na voljo na spletnih straneh:
  www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno
  www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno.

  Poročati je potrebno za vse obrate, ki gostom nudijo nastanitev, in sicer:

  • hoteli,
  • moteli,
  • penzioni,
  • prenočišča,
  • gostišča,
  • hotelska in apartmajska naselja,
  • planinski in drugi domovi,
  • kampi in marine,
  • prostori za goste pri sobodajalcih ter
  • kmetije, ki nudijo gostom nastanitev.

  Gostitelj pridobi kategorizacijo nastanitvenega obrata na tej spletni strani: www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/kategorizacija_nastanitvenih_obratov/.

  Gostitelj lahko knjigo gostov vodi v elektronski ali v fizični obliki. Elektronska knjiga gostov je računalniški program (aplikacija), ki ga uporablja gostitelj. Gostitelj, ki je zavezan k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, podatke iz knjige gostov poroča preko spletne aplikacije eTurizem ali spletnega servisa AJPES-a.

  Preostali gostitelji, ki niso zavezani k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, pa so dolžni svoje goste prijaviti policiji. To so vsi tisti posamezniki, pri katerih gostje ne prenočujejo proti plačilu, oziroma tisti, ki nimajo registrirane dejavnosti, da bi se jih lahko štelo za sobodajalce, se pa po zakonu štejejo za gostitelja, kot na primer:

  • socialnovarstveni zavod, zavod za prestajanje kazni zapora, prevzgojni dom, vzgojni zavod, zavod za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, ki znotraj svoje dejavnosti posameznikom nudijo nastanitev in so vpisani v Poslovni register Slovenije in
  • bolnišnica in drug zdravstveni zavod, če nastani oziroma sprejme na zdravljenje tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno prebivanje v Republiki Sloveniji.

  Dodatne informacije za gostitelje so na voljo na spletnih straneh:

  https://www.policija.si/kontakti/estoritve/prijava-gostov-prek-aplikacije-egost

  Dokazila

  Knjiga gostov

  Pravne podlage

 • Postopek pobiranja in odvajanja turistične takse

  Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

  Turistično takso morajo pobirati in odvajati za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. Če je turist oproščen plačila celotne ali dela le-te, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.

  Pobrano turistično takso morajo lastniki nastanitvenih obratov nakazati na poseben račun občine do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

  Lastniki nastanitvenih obratov so do 25. dne v mesecu dolžni občini in davčnemu organu predložiti tudi mesečno poročilo, iz katerega morata biti razvidna število nočitev in znesek pobrane takse.

  Lastnik nastanitvenega obrata mora voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

  Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni in občinski organ. Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ. Če lastnik nastanitvenega obrata ne odvede turistične takse v roku in na predpisan način, občina sporoči pristojnemu finančnemu uradu, naj turistično takso prisilno izterja. Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži lastniku, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če lastnik neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena turistična taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.

  Taksa za lastnike počitniških hiš in plovil

  Občine lahko določijo, da turistično takso plača tudi lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja v turističnem območju za prenočevanje zase in za vse druge osebe v primeru, če:

  • je bilo na njenem območju v preteklem letu opravljenih več kot 100.000 nočitev ali
  • je na območju občine 1.500 ležišč v nastanitvenih objektih in
  • je na območju občine najmanj 200 počitniških hiš oziroma počitniških stanovanj.

  Lastniki počitniških hiš oziroma počitniških stanovanj plačajo turistično takso v letnem pavšalnem znesku, ki se določi v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18). Turistično takso se plača do 31. marca za preteklo leto.

  Občine lahko določijo, da turistično takso plača tudi lastnik plovila, ki je na privezu v turističnem pristanišču marini, in sicer za prenočevanje zase in vse druge osebe. Osebe, ki prenočujejo na plovilu, ki je na stalnem privezu v marini, plačajo turistično takso v letnem pavšalnem znesku, ki se določi v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) .

  Letni pavšalni znesek plača zakupnik stalnega priveza v marini do 31. marca za preteklo leto.

  Višino turistične takse določa občina v znesku do 2,50 evra. Plačila turistične takse so oproščeni:

  • otroci do 7. leta starosti,
  • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
  • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
  • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
  • učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
  • dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
  • osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
  • tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.

  Turistično takso v višini 50 % plačujejo:

  • osebe od 7. do 18. leta starosti,
  • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

  Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.

  Dokazila

  • Evidenca o plačani turistični taksi 
  • Evidenca oprostitev plačila turistične takse

  Pravne podlage

  Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni in pristojni občinski inšpekcijski organ.

 • Obveznost kategorizacije in označitve nastanitvenih obratov z zvezdicami oziroma jabolki (za kmetije z nastanitvijo) se nanaša na naslednje skupine nastanitvenih obratov:

  • hoteli,
  • moteli,
  • penzioni in gostišča,
  • kampi,
  • apartmaji, počitniška stanovanja in počitniške hiše,
  • sobe,
  • kmetije z nastanitvijo.

  Obveznost kategorizacije z ročno izpolnitvijo kategorizacijskega lista velja za:

  • marine (zagotavljati morajo minimalne tehnične pogoje in nuditi storitve, ki so predpisane s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov in Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti),

  Kategorizacija ni obvezna za naslednje tipe nastanitvenih obratov:

  • šotorišča (zagotavljati morajo minimalne tehnične pogoje in storitve, ki so predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti),
  • prenočišča, kamor spadajo mladinski hostli, počitniški domovi, študentski in dijaški domovi, planinske in lovske koče, itd. (zagotavljati morajo minimalne tehnične pogoje in storitve, ki so predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti),
  • izven standardne oblike nastanitve (npr. glamping, hiške na drevesu, vinski sodi, čebelnjaki in podobne inovativne oblike nastanitve) v naravnem okolju, so lahko dopolnilna ponudba obstoječega gostinskega obrata iz 14. oz. 18. do 24. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje gostinske dejavnosti.

  E-kategorizacija

  Z namenom olajšati postopek kategorizacije, je na voljo spletna aplikacija e-kategorizacija.

  Postopek se začne z registracijo in vpisom. Če je v enem nastanitvenem obratu več različnih tipov nastanitev, je treba registracijo in celoten postopek izvesti za vsak različen tip posebej (apartma, soba ipd.)

  Aplikacija e-kategorizacija je sestavljena iz treh delov:

  • evidenčni list (kjer se vpišejo splošni podatki nastanitvenega obrata in enak tip nastanitvenih enot);
  • kategorizacijski list (kjer se označijo tisti elementi, ki jih nastanitvene enote izpolnjujejo);
  • poročilo (kjer sistem izračuna doseženo kategorijo).

  Postopek kategorizacije je uspešno zaključen, ko je poročilo shranjeno. Uspešno zaključeno kategorizacijo je treba natisniti in jo podpisano (po potrebi žigosano) shraniti v nastanitvenem obratu.

  Glede na to, da pravilnik opredeljuje postopek samoocenitve (1-3 zvezdice in jabolka) in postopek ocenitve (višje kategorije zvezdic in jabolk), je aplikacija temu prilagojena. Vstop ocenjevalcu omogoča posebno geslo, ki ga klasičen uporabnik ne potrebuje.

  Sistem omogoča tudi poizkusno preverjanje izpolnjevanja pogojev za določeno kategorijo v obliki testne kategorizacije, ki pa ne more nadomestiti redne kategorizacije. Testno kategorizacijo je treba ustrezno izbrati v postopku registracije.Testna kategorizacija ni formalna kategorizacija, namenjena je zgolj kot pomoč pri preverjanju kakovosti za nastanitvene obrate. Za formalno kategorizacijo se je potrebno ponovno registrirati in izvesti celoten postopek.

  Pravilnik o kategorizaciji določa, da se vsi nastanitveni obrati do treh zvezdic oziroma jabolk lahko samoocenijo, nastanitvene obrate višjih kategorij pa morajo oceniti usposobljeni ocenjevalci (hotel in kamp s štirimi ali petimi zvezdicami, hotel s štirimi ali petimi zvezdicami in oceno superior, motel, penzion in gostišče s štirimi zvezdicami, apartma počitniško stanovanje in počitniška hiša s štirimi zvezdicami, soba s štirimi zvezdicami, kmetija z nastanitvijo s štirimi jabolki).

  Ocenjevalci so turistični strokovnjaki z večletnimi izkušnjami v turizmu in so ustrezno usposobljeni za ocenjevanje nastanitvenih obratov. Ocenjevalca vsak nastanitveni obrat po lastni presoji izbere iz registra ocenjevalcev in se z njim domeni za ocenitev nastanitvenega obrata.

  Na voljo je posebna aplikacija, imenovana Register nastanitvenih obratov. Aplikacija predstavlja urejen javno dostopen seznam tistih nastanitvenih obratov, ki so uspešno zaključili postopek elektronske kategorizacije. Javni dostop omogoča izpis kategoriziranih nastanitvenih obratov glede na tip nastanitve, kraj, ulico, občino ipd.

  Veljavnost kategorizacije

  19. decembra 2020 je v veljavo stopil nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (UL 182/20). 3. člen tega pravilnika določa, da kategorije nastanitvenih obratov, določene v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18 in 5/19), veljajo do poteka njihove veljavnosti.

  Nastanitvenim obratom, ki jim je kategorijo v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08-popravek, 115/08 in 72/09) dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov, kategorija velja do izteka veljavnosti.

  To v praksi pomeni, da:

  • če je kategorizacijo za vaš NO v časovnem obdobju do 30. 9. 2018 opravil uradni ocenjevalec, ta velja do izteka petletne veljavnosti postopka (torej največ do 30. 9. 2023),
  • če ste kategorizacijo za vaš NO v časovnem obdobju do 30. 9. 2018 opravili sami in je v času do danes niste obnovili, je potrebna takojšnja ponovna kategorizacija,
  • če ste kategorizacijo za vaš NO opravili v časovnem obdobju od 1.10.2018 do 28. 9. 2021 (ali pa jo je za vas opravil uradni ocenjevalec), je njena veljavnost odvisna od kategorije NO, in sicer:
   • za hotele v kategoriji štiri zvezdice Superior, pet zvezdic in pet zvezdic Superior tri leta,
   • za hotele v kategoriji ena do štiri zvezdice pet let,
   • za motele, penzione in gostišča, kampe, apartmaje, počitniška stanovanja in počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo v kategorijah štiri in pet zvezdic oziroma jabolk pet let,
   • za motele, penzione in gostišča, kampe, apartmaje, počitniška stanovanja in počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo v kategorijah v kategorijah ene do treh zvezdic oziroma jabolk do spremembe kategorije.

  Ocenitev nastanitvenega obrata

  Kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu ali oseba po njegovem pooblastilu (ocenjevalec nastanitvenih obratov).

  Nastanitvenim obratom, ki potrebujejo strokovno pomoč usposobljenih strokovnjakov, se priporoča, da se obrnejo na osebe, ki so uspešno opravile strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov, ki je potekalo v organizaciji Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Seznam je dostopen tukaj.

  Označevalne table in simboli za označevanje kategorije

  Z novim Pravilnikom o kategorizaciji se videz označevalnih tabel ni spremenil, zato nakup novih ni potreben. Izjema so označevalne table za hotele, ki morajo po opravljeni kategorizaciji pridobiti novo označevalno tablo, ki je skladna s podobo Združenja Hotelstars.

  Označevalna tabla ni obvezna za sobodajalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v večstanovanjskih stavbah, prav tako je ne potrebujejo nastanitveni obrati z eno zvezdico.

  Označevalne table za nastanitvene obrate lahko naročite pri kateremkoli ustreznem izdelovalcu, ki mora tablo izdelati v skladu s prilogo 3 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov: Simboli za označevanje kategorije in oblike označevalnih tabel za posamezno vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov in Tehnično dokumentacijo za izdelavo označevalnih tabel.

  Označevalne table za oznako kategorije z zvezdicami lahko naročite pri: Roman Rugelj s.p., Pokopališka pot 3, 4202 Naklo, telefon: 041 681 056, e-mail: roman.rugelj@siol.net.

  Označevalne table za kmetije z nastanitvijo, ki imajo kategorije označene z jabolki, lahko naročite pri Pogorelec Janez, Lončarska ulica 22, 1331 Dolenja vas, telefonski številki: 01 83 64 667 in 040 690 517, e-mail: andreja.pogorelec1@gmail.com.

  V skladu z določilom 5. člena Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov, morajo biti nastanitveni obrati označeni tudi v cenikih in v drugih trženjskih in promocijskih komunikacijah, in sicer lahko na naslednji način:

  • Hoteli – 1*, 1* superior, 2*, 2* superior, 3*, 3* superior, 4*, 4* superior, 5*, 5* superior
  • Moteli – 1*, 2*, 3*, 4*
  • Gostišča – 1*, 2*, 3*, 4*
  • Penzioni – 1*, 2*, 3*, 4*
  • Sobe – 1*, 2*, 3*, 4*
  • Počitniška stanovanja – 1*, 2*, 3*, 4*
  • Počitniške hiše – 1*, 2*, 3*, 4*
  • Apartmaji – 1*, 2*, 3*, 4*
  • Kampi – 1*, 2*, 3*, 4*, 5*
  • Turistične kmetije – 1 jabolko, 2 jabolki, 3 jabolka, 4 jabolka

  Podrobneje

 • Stopnja izplena živil je višina izplena živil na kilogram (v nadaljevanju: kg), ki se šteje v gostinski dejavnosti za normalno in je neločljivo povezana s procesom predelave živil in priprave obrokov hrane. Mehanske in toplotne postopke obdelave industrijskih proizvodov in polproizvodov za pripravo jedi ta pravilnik ne zajema.

  V gostinski dejavnosti pride do izgube blaga tudi zaradi poškodb pri pranju (rjuhe, brisače, prti, nadprti, serviete ipd), zaradi odtujitve s strani gostov (časopisi, pijača v mini barih po sobah ipd.), oziroma zaradi nepriznavanja konzumiranja s strani gostov.

  Kot lom se smatra razbitje in poškodbe kozarcev, steklenic, vrčev, krožnikov ipd. Kot poškodba prav tako šteje tudi izguba jedilnega pribora: žlic, vilic, nožev in žličk. Izguba blaga pomeni izginotje specifičnega inventarja v gostinstvu, kjer ni moč ugotoviti krivca.

  Odpis pijač se šteje zaradi reklamacij gostov ali zaradi ugotovljene okvare pijač (npr. zaradi močne kislosti, nezaželenega vrenja ali neprijetnega vonja).

  Maksimalna količina odpadka pri obdelavi živil izkazanih v odstotkih (%) od bruto neočiščenega živila je dovoljeno po naslednjih stopnjah za posamezno živilo, pijačo ali drobni material dosegljivo tukaj http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9351

  Pravne podlage

 • Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad

  Kuhinjski odpadki nastajajo tako v gospodinjstvih kot tudi v gostinstvu. S posebnim predpisom je določeno, da se mora kuhinjske odpadke obvezno oddati ali prepustiti zbiralcu.

  V primeru opravljanja gostinske dejavnosti, lahko osebo ali podjetje, ki proizvaja kuhinjske odpadke v okviru svoje gostinske dejavnosti, označimo kot povzročitelja kuhinjskih odpadkov iz gostinstva, hkrati pa lahko (ob določenih pogojih) enako osebo ali podjetje označimo tudi kot povzročitelja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva.

  Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva, je oseba, ki upravlja kuhinjo, v kateri se v letnem povprečju pripravi dnevno 20 ali več obrokov hrane.

   Za povzročitelja odpadkov iz gostinstva se šteje tudi oseba, ki upravlja:

  • kuhinjo, v kateri se pripravi v letnem povprečju manj kot 20 obrokov hrane dnevno,
  • prostore, v katerih se razdeli v letnem povprečju manj kot 10 obrokov hrane dnevno, ali
  • prostore, v katerih se razdeljujejo obroki hrane, ki jih dostavlja povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva.

  Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora ne glede na kraj razdelitve obrokov zagotoviti, da se vsi kuhinjski odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane, in ostanki, ki nastanejo po zaužitju obrokov na kraju njihove razdelitve, zbirajo ločeno od drugih odpadkov in pred oddajo zbiralcu začasno shranjujejo v za to namenjenem zabojniku ali posodi v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil.

  Če kraj razdelitve obrokov ni na kraju njihove priprave, mora povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva predati zabojnik ali posodo osebi, ki je obroke naročila, in se z njo dogovoriti o času prevzema kuhinjskih odpadkov, pri čemer se mora prevzem izvesti najpozneje istega dne, ko se dostavijo naslednji obroki. Oseba, ki je obroke naročila, mora povzročitelju odpadkov iz gostinstva omogočiti prevzem kuhinjskih odpadkov v času, dogovorjenem za prevzem.

  Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora zagotoviti, da se zabojniki ali posode s kuhinjskimi odpadki prevažajo ločeno od obrokov, ki se dostavljajo.

  Povzročitelju kuhinjskih odpadkov iz gostinstva ni treba izpolnjevati obveznosti prevzemanja kuhinjskih odpadkov, če gre za redno dostavo manj kot 10 obrokov dnevno ali za dostavo obrokov, ki se ne šteje za redno in pri kateri je število obrokov pri posamezni dostavi manjše od 50.

  Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora:

  • oddajati kuhinjske odpadke zbiralcu,
  • določiti odgovorno osebo, ki mora v njegovem imenu kuhinjske odpadke oddajati zbiralcu in
  • voditi evidenco o nastajanju kuhinjskih odpadkov iz gostinstva.

  Prepovedi

  Kuhinjske odpadke iz gostinstva je prepovedano mešati z mešanimi komunalnimi odpadki in drugimi ločeno zbranimi frakcijami, vključno z zelenim vrtnim odpadom.

  Kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, greznice, nepretočne greznice greznice ali neposredno v vode.

  Odpadna jedilna olja in masti

  Odpadna jedilna olja in masti nastajajo tako v gospodinjstvih kot tudi v gostinstvu. S posebnim predpisom je določeno, da se mora odpadna jedilna olja in masti obvezno oddati ali prepustiti zbiralcu.

  Povzročitelj odpadnih jedilnih olj in masti iz gostinstva je nosilec živilske dejavnosti, ki upravlja kuhinjo, v kateri se pripravi v letnem povprečju dnevno 20 ali več obrokov hrane.

  Povzročitelj odpadnih jedilnih olj in masti iz gostinstva mora zagotoviti, da se vsa odpadna jedilna olja in maščobe, ki nastanejo pri pripravi hrane, zberejo ločeno od drugih odpadkov in se pred oddajo zbiralcu odpadnih jedilnih olj in masti začasno shranjujejo v za to namenjenih posodah ali zabojnikih v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil.

  Povzročitelj odpadnih jedilnih olj in masti iz gostinstva mora izdelati načrt gospodarjenja z odpadnimi jedilnimi olji, v kolikor v posameznem koledarskem letu zaradi svoje dejavnosti ustvari skupaj več kot 150 ton odpadkov.

  Prepovedi

  Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.

  Odpadna jedilna olja je prepovedano odvajati v javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode in izpuščati v tla ali na tla.

  Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni aerobni razgradnji, kot je kompostiranje.

  Odpadna jedilna olja, ki se prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnem centru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, je prepovedano mešati z drugimi ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in jih je treba prepuščati v za to namenjenih posodah ali zabojnikih.

  NOVO

  Od 1. januarja 2024 dalje veljalo za vse vrste odpadkov, tudi nenevarne, da bo moral kopijo evidenčnega lista prevozniku priskrbeti povzročitelj odpadkov ali prevzemnik odpadkov, v kolikor ga bo povzročitelj odpadkov za to pooblastil.

  Pravne podlage

 • Poročilo ODP-nastajanje za preteklo koledarsko leto predložijo izvirni povzročitelji odpadkov do 31. marca tekočega koledarskega leta.

  Preverite, ali ste dolžni predložiti poročilo o ODP-nastajanje tukaj.

  Izvirni povzročitelj odpadkov je vsaka pravna ali fizična oseba, katere delovanje povzroča nastajanje odpadkov. Izvirni povzročitelji odpadkov so na primer gospodarske družbe, podjetniki, obrtniki, zadruge, zavodi, kmetijska gospodarstva, trgovci, gostinci, agencije, vrtci, šole, fakultete, državni organi, lokalne skupnosti, samozaposlene osebe, gospodinjstva (posamezniki) ..., če pri njihovem delovanju nastajajo odpadki.

  Podrobneje

 • Vračljiva embalaža je tista, ki jo v embalažnem krogotoku večkrat uporabimo.

  Vračljivo embalažo po vrsti surovine delimo na:

  • stekleno,
  • plastično,
  • leseno,
  • kovinsko in
  • drugo.

  Med udeležence v embalažnem krogotoku uvrščamo:

  • dobavitelje (proizvajalce, uvoznike, osebe, ki prve dajo embalažo na trg Republike Slovenije) blaga v vračljivi embalaži, ki pri svojem poslovanju uporabljajo lastno, standardizirano in tipizirano vračljivo embalažo;
  • uporabnike: trgovina na debelo, trgovina na drobno in velike potrošnike (nastanitveni obrati, gostinski obrati, šole, bolnišnice, industrija itn.);
  • končne potrošnike.

  Zaradi vsestranskega pomena embalaže je pomembno, da se vsi udeleženci v embalažnem krogotoku ravnajo v skladu z uzancami, ki zadevajo prevzemanje in vračanje vračljive embalaže.

  Uporabniki embalaže morajo vračati dobaviteljem le njihovo značilno, nepoškodovano in ponovno uporabno embalažo.

  Uporabniki embalažo vračajo dobaviteljem praviloma ob vsakokratni naslednji dobavi oziroma najmanj vsakih 30 dni. Organizacijo odvoza embalaže organizira dobavitelj blaga ali uporabnik, ki dobavlja blago v vračljivi embalaži.

  Uporabniki ob prodaji blaga končnemu potrošniku v primeru, da ta ob nakupu blaga ne vrne prazne embalaže, zaračunajo kavcijsko vrednost vračljive embalaže z vključenim DDV.

  Iz računa, ki ga uporabniki izdajo končnim potrošnikom, je razvidna plačana kavcijska vrednost embalaže. Uporabniki so dolžni od končnih potrošnikov sprejeti nepoškodovano in uporabno embalažo, pri čemer se tem povrne plačana kavcijska vrednost vračljive embalaže z vključenim DDV.

  Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki prodajalni, nastanitvenem obratu, gostinskem obratu oziroma drugem obratu, ki je namenjen potrošniku. Tako je potrošniku zagotovljena informacija o vrstah vračljive embalaže in njihovih kavcijskih vrednosti z vključenim DDV.

  Cenik vsebuje vrste vračljive embalaže in njihove kavcijske vrednosti. Uvrstitev vračljive embalaže s pripadajočo kavcijsko vrednostjo v cenik predlaga dobavitelj blaga, odločitev pa sprejme Komisija za embalažo, ki deluje pri Trgovinski zbornici Slovenije.

  Vračljiva embalaža, ki ni uvrščena v cenik tovrstne embalaže, se ne šteje za vračljivo embalažo po teh uzancah in je predmet medsebojnih pogodb med dobavitelji in uporabniki.

  Pravne podlage

Situacijski pogoji

 • Gostinski obrat, ki v svojih prostorih ali na zunanjih površinah, kjer se opravlja gostinska dejavnost zagotavljajo dodatno ponudbo za otroke v obliki igral, morajo izpolnjevati in upoštevati zahteve, da so ta igrala varna in v skladu s predpisanimi standardi.

  Standard SIST-EN 1177 narekuje, da mora biti nameščena varna podlaga pod tistimi igrali, kjer se otrok igra na višini nad 600 mm in pod vsemi igrali z izsiljeno silo, kot so gugalnice, vrtiljaki in tobogani, ne glede na njihovo višino.

  Dobro vzdrževana travnata podlaga ali ruša je dovoljena le takrat, ko otrok ne more pasti z višine več kot 1 meter.

  Za igrala, razen visečih gugalnic in nekaterih gugal pri katerih je višina padca manjša od 1,5 m, mora biti varna podlaga nameščena na razdalji pribl. 1,5 m okoli igrala, pri čemer je treba upoštevati skrajno točko, do katere igralo seže med zibanjem – torej od te točke še 1,5 m.

  Za igrala, pri katerih je višina padca večja od 1,5 metra, je za izračun površine varne podlage treba uporabiti naslednjo formulo:

  11 x = 2/3 y + 0,5 m (x = širina varne podlage, y = maksimalna višina padca). Podlaga okoli igrala mora zajemati vsaj toliko veliko površino, kolikor je rezultat izračuna.

  Pred odprtjem otroškega igrišča igrala in igrišče v celoti pregledati in se prepričati o njihovi
  varnosti in kakovosti montaže. Najboljše je, da igrala pregleda strokovnjak ali ustrezno
  usposobljena neodvisna institucija (npr. akreditirani organ).

  Vrste pregledov otroškega igrišča, ki jih določa standard, so:

  Redni pregled – vizualni (rutinski pregled)

  Preverja se splošno stanje igral, zlasti poškodbe, ki so posledica vandalizma. Pregled izvaja upravitelj igrišča ali oseba, ki je določena in evidentirana v knjigi otroškega igrišča ali v drugem dokumentu. Priporočljivo je, da za tovrstne preglede dobavitelj opreme pripravi kontrolni seznam zahtev. Pogostost pregledov je odvisna od pogostosti uporabe otroškega igrišča ne glede na to pa ga je treba opraviti vsaj enkrat na teden. Med tem ko je npr. v vrtcih potrebno pregled opraviti vsak dan.

  Funkcionalni pregled

  Podrobneje se pregledajo igrala, posebna pozornost pa je namenjena obrabi igral. Tak pregled lahko izvaja upravitelj ali druga oseba, ki jo določi upravitelj. Ugotovitve pregleda je treba vpisati v dokumentacijo o vzdrževanju otroškega igrišča, pregled pa je treba opraviti vsake 1–3 mesece.

  Vsakoletni glavni pregled

  Pregled opravi strokovni organ, ki je neodvisen od lastnika ali upravitelja igrišča. Ob takem pregledu se preveri dotrajanost igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, predvsem pa skladnost z zahtevami standardov. Organ, ki opravi letni pregled igrišča, mora biti ustrezno usposobljen in verodostojen.

  Lastnik oziroma skrbnik igrišča mora imeti izdelan program pregledov in vzdrževanja, ki
  temelji na priporočilih proizvajalca igral (redno vzdrževanje) in ugotovitvah rednih in izrednih
  pregledov (izredno ali interventno vzdrževanje). O vseh vzdrževalnih delih mora biti vodena
  evidenca, ki je potrjena s podpisom odgovorne osebe vzdrževalne službe.

  Splošne varnostne zahteve:

  • Igralo, ki ima več funkcij (npr. se ziblje in vrti), je treba preveriti tudi glede izpolnjevanja posebnih zahtev, določenih za te funkcije igrala.
  • Velikost igral in stopnjo zahtevnosti igre na igralih je treba prilagoditi starosti predvidenih uporabnikov.  Tveganje, ki ga lahko predstavlja igralo, mora biti očitno.
  • Voda (dež) se ne sme zbirati na igralih, razen če igralo ni bilo zasnovano v ta namen.
  • Igrala morajo omogočati dostop odraslim osebam.
  • Zaprta igrala (npr. tuneli), daljša od 2 metrov, morajo vedno imeti dve odprtini, ki omogočata izhod iz njih.
  • Na otroškem igrišču se priporoča namestitev informacijske table s podatki o naslovu igrišča, odgovorni osebi za vzdrževanje igrišča in številko za klic v sili.
  • Na igrala, ki so pritrjena v tla, mora proizvajalec namestiti vidno oznako osnovnega nivoja. Ta označuje višino, ki pri namestitvi v tla zagotavlja potrebno stabilnost igrala. Ta oznaka je zelo uporabna tudi zaradi ustreznega vzdrževanja podlag iz sipkih materialov in preverjanja, ali so igrala zaradi uporabe še pravilno nameščena.
  • Vsako igralo naj bo označeno z imenom in naslovom proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika, s serijsko številko, ki omogoča individualno identifikacijo (tablica s podatki in letom proizvodnje) ter s številko in datumom standarda, katerega zahteve izpolnjuje (EN 1176-1: 2018).

  Ostale zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igrala:

  • zaščita pred zatikanjem in udarci,
  • zaščita pred padcem,
  • zaščita pred trki,
  • zaščita pred neustrezno obdelavo ali napačno konstrukcijo.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Promet z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi so po zakonu o vinu vsi postopki po končani pridelavi grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, ki nastanejo s skladiščenjem, razen skladiščenja za lastno porabo pridelovalca, s prevozom, razdeljevanjem in prodajo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov.

  Za promet se šteje tudi ponudba vina v gostinskih obratih, vinotočih, na turističnih kmetijah, vinskih cestah in druge oblike neposredne ponudbe mošta in vina končnemu potrošniku.

  Za označevanje mošta, vina in drugih proizvodov (na etiketah, embalaži, dokumentih in reklamnem gradivu, pri ponudbi končnemu potrošniku) se uporabljajo le predpisane označbe in embalaža.  To dvoje potrošnika ne sme zavajati v zmoto glede geografskega porekla, kakovosti, sestavin, sort grozdja, morebitnih odlikovanj, pridelovalcev, posebnih postopkov pridelave ter drugih lastnosti mošta, vina in drugih proizvodov.

  Vino se lahko daje v promet končnemu potrošniku le originalno polnjeno. Originalno polnjeno vino je tisto, ki je polnjeno v predpisano embalažo in označeno na predpisan način.

  Originalno polnjeno vino je lahko v ponudbi potrošniku, glede na posamezno kategorijo, v naslednjih posodah:

  • deželno vino s priznano geografsko oznako, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: deželno vino PGO) se kot originalno polnjeno nudi potrošniku:
   • v steklenih posodah in drugih posodah, ustreznih za hrambo živil, nazivne prostornine do vključno 20 litrov;
   • v posodah iz nerjavečega jekla (inox posodah), ki omogočajo točenje vina pod tlakom preko točilne naprave, nazivne prostornine od vključno 10 litrov do vključno 60 litrov;
  • kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kakovostno vino ZGP), se kot originalno polnjeno nudi potrošniku:
   • v steklenih posodah nazivne prostornine do vključno 20 litrov);
   • v posodah iz nerjavečega jekla (inox posodah), ki omogočajo točenje vina pod tlakom preko točilne naprave, nazivne prostornine od vključno 10 litrov do vključno 60 litrov;
  • vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vrhunsko vino ZGP), se kot originalno polnjeno nudi potrošniku: 
   • v steklenih posodah nazivne prostornine do vključno 10 litrov in drugih posodah, ustreznih za hrambo živil, nazivne prostornine do vključno 5 litrov (doda).

  Vino, ki NI originalno polnjeno lahko dajejo v promet končnemu potrošniku:

  • pridelovalci, če so registrirani kot pridelovalci grozdja in vina in če ponujajo deželno vino PGO iz lastne pridelave grozdja in vina v svojem proizvodnem obratu, vpisanem v register;
  • za to dejavnost registrirani gostinski obrati.

  Deželni mošt PGO lahko dajejo v promet končnemu potrošniku pridelovalci in gostinski obrati do 15. novembra tekočega leta proizvodnje.

  Vino PGO je deželno vino s priznano geografsko oznako in je tradicionalni izraz v razredu namiznih vin. Tradicionalnemu izrazu deželno vino PGO se lahko priključi dodatni tradicionalni izraz mlado vino.

  Z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi je treba v prometu ravnati tako, da ohranijo vse svoje organoleptične in fizikalno-kemične lastnosti.

  Za mošt, ki ni namenjen neposredni potrošnji, se kot obvezna oznaka navaja tudi oznaka gostote, ki se označi z “gostota“ in navedbo v g/liter ali v stopinjah Oe. Zgoščen grozdni mošt ali rektificiran zgoščen grozdni mošt se lahko označita tudi z navedbo refrakcijskega indeksa.

  Nazivna prostornina posod, v katerih je v prometu rektificiran zgoščen grozdni mošt, je največ 500 litrov. Posoda mora biti opremljena s takšnim zamaškom, da morebitno ponovno zapiranje po odpiranju ni možno, ne da bi bilo to opazno.

  Za rektificiran zgoščen grozdni mošt se navede vsebnost sladkorja v gramih skupnega sladkorja na liter.

  Pravne podlage

 • Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Vlogo se lahko odda le elektronsko prek portala SPOT.

  Definicije posameznih izdelkov

  Definicije posameznih izdelkov za katere je potrebno dovoljenje za prodajo, so navedene v 3. členu Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (UL RS, št. 9/17 in 29/17):

  1. Tobak so tobačni listi in drugi naravno predelani ali nepredelani deli rastline tobaka, vključno z ekspandiranim in rekonstituiranim tobakom:

  • Tobak za pipo je tobak, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je namenjen izključno uporabi v pipi.
  • Tobak za zvijanje je rezani tobak, ki je dodatno opredeljen v tretjem odstavku 84. člena Zakona o trošarinah.

  2. Tobačni izdelki so izdelki, ki se lahko uporabijo in so izdelani, čeprav samo delno, iz tobaka, ki je gensko spremenjen ali ne:

  • Tobak za njuhanje je brezdimni tobačni izdelek, ki se vnaša skozi nos.
  • Tobak za vodno pipo je tobačni izdelek, ki ga je mogoče uporabljati z vodno pipo. Za namene tega zakona se šteje, da je tobak za vodno pipo tobačni izdelek za kajenje. Če je izdelek mogoče uporabljati za kajenje z vodno pipo in kot tobak za zvijanje, se šteje za tobak za zvijanje.
  • Tobak za žvečenje je brezdimni tobačni izdelek, ki je namenjen izključno žvečenju. Brezdimni tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne vključuje postopka zgorevanja, vključno s tobakom za žvečenje, tobakom za njuhanje in tobakom za oralno uporabo.

  3. Povezani izdelki so elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki:

  • Zeliščni izdelek za kajenje je izdelek na osnovi rastlin, zelišč ali sadja, ki ne vsebuje tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja.
  • Elektronska cigareta je izdelek, ki se lahko uporablja za dovajanje nikotina skozi ustnik, ali kateri koli sestavni del tega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem in napravo brez polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko take, da se po uporabi zavržejo, se ponovno napolnijo z uporabo posodice za ponovno polnjenje in rezervoarja, ali pa se napolnijo s polnili za enkratno uporabo.  Posodica za ponovno polnjenje je embalaža, ki vsebuje tekočino z nikotinom, ki se lahko uporablja za ponovno polnjenje elektronskih cigaret.
  • Novi tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne spada v nobeno od naslednjih kategorij:
   • cigarete, tobak za zvijanje, tobak za pipo, tobak za vodno pipo, cigare, cigarilosi, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje ali tobak za oralno uporabo in
   • je bil dan na trg po 19. maju 2014.

  Podrobneje

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.