Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ugotavljanje skladnosti proizvodov z zahtevami iz zakonodaje

Proizvajalci morajo izvesti analizo tveganja in zagotoviti, da so njihovi proizvodi skladni z določenimi pravili, preden se lahko dajo na trg EU. Ta postopek se imenuje postopek ugotavljanja skladnosti in se izvaja tako v fazi zasnove kot proizvodnje. Tudi če zasnovo ali proizvodnjo oddate v izvajanje podizvajalcem, ste še vedno odgovorni za izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti. Informacije, pridobljene v postopku ugotavljanja skladnosti, morajo biti vključene v tehnično dokumentacijo.

V nekaterih primerih lahko proizvajalec sam izvede postopek ugotavljanja skladnosti proizvoda, v drugih primerih pa mora poiskati pomoč priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti.

Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so bili predhodno imenovani s strani ministra Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Določitev za organ za ugotavljanje skladnosti je pogojena z akreditacijo po ustreznih standardih glede na področje proizvoda, storitve in naloge oziroma dejavnost. Organi za ugotavljanje skladnosti morajo trajno izpolnjevati zahteve za določitev, ki so določene s predpisi oziroma z odločbo.

Organi za ugotavljanje skladnosti postanejo priglašeni organi, ko jih ministrstvo priglasi pri Evropski komisiji in drugih državah članicah v tako imenovano zbirko priglašenih organov (New Approach Notified and Designated Organisations Information System (NANDO)). Priglasitev je ključna, saj se s tem podjetjem odpre notranji trg Evropske unije, kjer lahko opravljajo storitve ugotavljanja skladnosti enakovredno kot priglašeni organi drugih držav članic. 

Postopek imenovanja pravne osebe se začne z vložitvijo vloge za priglasitev pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Minister imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izda mnenje o ustreznosti zahteve. Na podlagi proučitve vloge in priložene dokumentacije Komisija izda svoje mnenje, in sicer najkasneje v petih delovnih dneh od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo ministru oziroma od njega pooblaščeni osebi, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Organ za ugotavljanje skladnosti se priglasi Evropski komisiji, državam članicam Evropske skupnosti in Evropskega gospodarskega prostora.

Priglasitev vsebuje:

  • navedba priglašenega organa,
  • modul ugotavljanja skladnosti,
  • identifikacijsko številko, ki jo je določila Evropska komisija,
  • vrsto proizvodov, na katere se nanaša priglasitev.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.