Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Varovanje javnih zbiranj

Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja, ki se opravlja v oblikah, določenih z Zakonom o zasebnem varovanjem (ZZasV-1).

Zasebno varovanje opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu z ZZasV-1.

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja, v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo javna zbiranja.

Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati za pridobitev Certifikata o licenci za varovanje javnih zbiranj, morajo biti zagotovljeni tudi ves čas opravljanja dejavnosti.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Dokazila

  Izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (PRS), ki ga vodi AJPES, pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

 • Tuja oseba, ki ima v matični državi pridobljeno pravico do opravljanja zasebnega varovanja, mora pred prvim opravljanjem zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pridobiti soglasje Ministrstva za notranje zadeve.

  Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi vloge tuji osebi podeli soglasje s certifikatom.

  V postopku podelitve soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ali storitve v Republiki Sloveniji se preveri, ali tuja oseba izpolnjuje enakovredne pogoje, kvalifikacije (velja za varnostno osebje) kot veljajo za opravljanje zasebnega varovanja na podlagi Zakona o zasebnem varovanju.

  Če opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v matični državi ni pravno urejeno, mora tuja oseba poleg ostalih dokazil predložiti tudi dokazila, da je opravljala posamezno obliko zasebnega varovanja neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih.

  Listinam, ki jih je treba priložiti za pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

  Če tuja oseba izpolnjuje vse pogoje, pristojni organ podeli soglasje k opravljanju zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, osebo pa vpiše v evidenco imetnikov licenc.

  Podrobneje

 • Imetnik licence mora zagotavljati lastni ali pogodbeni notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja z varnostniki nadzorniki in varnostnimi menedžerji. Ti morajo biti za to delo ustrezno usposobljeni.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Licenca je eno od dovoljenj za opravljanje nalog zasebnega varovanja, ki jo gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom ob izpolnjevanju pogojev s certifikatom o licenci podeli Ministrstvo za notranje zadeve.

  Osnovni pogoji, potrebni za pridobitev licence za varovanje javnih zbiranj, so:

  1. Imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe za opravljanje zasebnega varovanja ali je prosilec sam varnostni menedžer
  2. Odsotnost varnostnih zadržkov za povezane osebe
  3. Nepovezanost povezanih oseb s pravno osebo, kateri je bila odvzeta licenca, in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
  4. Neuveden postopek za odvzem katere koli druge licence po Zakonu o zasebnem varovanju
  5. Neizrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence ali odvzema licence v obdobju zadnjih dveh let in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
  6. Imeti v delovnem razmerju vsaj enega varnostnika
  7. Imeti lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno nadzorni center
  8. Sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri delu
  9. Sprejet interni akt, s katerim se določi oznake, delovno obleko, opremo in vozila
  10. Lastništvo ali najem poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji

  Pogoj iz 1., 6, 7. in 8. točke mora prosilec izpolniti pred začetkom opravljanja zasebnega varovanja, vendar najkasneje v 30 dneh od vročitve certifikata o licenci, sicer se šteje, da ne izpolnjuje pogojev.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.