Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Certifikat o licenci za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

Licenca je eno od dovoljenj za opravljanje nalog zasebnega varovanja, ki jo gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom ob izpolnjevanju pogojev s certifikatom o licenci podeli Ministrstvo za notranje zadeve.

Osnovni pogoji, potrebni za pridobitev licence za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, so:

 1. Imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe za opravljanje zasebnega varovanja ali je prosilec sam varnostni menedžer
 2. Odsotnost varnostnih zadržkov za povezane osebe
 3. Nepovezanost povezanih oseb s pravno osebo, kateri je bila odvzeta licenca, in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
 4. Neuveden postopek za odvzem katere koli druge licence po Zakonu o zasebnem varovanju
 5. Neizrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence ali odvzema licence v obdobju zadnjih dveh let in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
 6. Imeti v delovnem razmerju varnostno osebje, strokovno usposobljeno za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 7. Imeti lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno nadzorni center
 8. Sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri delu
 9. Sprejet interni akt, s katerim se določi oznake, delovno obleko, opremo in vozila
 10. Lastništvo ali najem poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji
 11. Lastništvo ali najem najmanj enega vozila za prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk

Pogoj iz 1., 6., 7. in 8. točke mora prosilec izpolniti pred začetkom opravljanja zasebnega varovanja, vendar najkasneje v 30 dneh od vročitve certifikata o licenci, sicer se šteje, da ne izpolnjuje pogojev.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

 • Varnostni menedžer je oseba, ki je pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja odgovorna za zakonitost, strokovnost in učinkovitost varovanja.

  Je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti v skladu z zakonskimi določbami. Slednje lahko opravlja le v delovni obleki.

  Varnostni menedžer ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali izvajalcem internega varovanja.

  Varnostni menedžer mora ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravlja.

  Podrobneje

 • Varnostno preverjanje je poizvedba, ki jo opravi Ministrstvo za notranje zadeve in katere namen je izbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih. Opravi se pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za opravljanje zasebnega varovanja pred podelitvijo licence ali službene izkaznice ali kasneje, če je podan sum varnostnih zadržkov.

  Varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja iz katerih izhaja: 

  • da je oseba pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece, 
  • da je oseba pravnomočno obsojena za drugo kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece, v povezavi z opravljanjem zasebnega varovanja, 
  • da je oseba najmanj trikrat s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno za prekrške zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekrške po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami in ji je bila izrečena globa, ali
  • da obstaja utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe. 

  Utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe obstaja, če se na podlagi ugotovljenih dejstev iz kazenskih postopkov ali postopkov za prekrške lahko sklepa, da bo oseba nezakonito in nestrokovno opravljala naloge zasebnega varovanja. Pri presoji se upoštevajo okoliščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsto in višino predpisane oziroma izrečene sankcije, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varnost ljudi in premoženja, starost osebe v času storitve oziroma kršitve, povezava med dejanjem in nalogami, ki jih ali bi jih v zasebnem varovanju opravljala ter odloči v skladu z načelom sorazmernosti. 

  Če zoper osebo, ki želi opravljati zasebno varovanje, teče postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali najmanj dva postopka o prekršku zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekršku po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do pravnomočne odločitve v tem postopku. 

  Pravne podlage

 • Povezana oseba je zakoniti zastopnik, prokurist, član uprave in lastnik ali delničar, ki ima v lasti vsaj 25-odstoten lastniški ali upravljavski delež imetnika licence ali družbe, ki prosi za pridobitev licence.

  Za povezane osebe se štejejo tudi druge upravljavsko ali kapitalsko povezane osebe, ki imajo korist od dejavnosti imetnika licence, ki nadzirajo ali bi lahko izvajale neposredni ali posredni nadzor nad imetnikom licence, ali osebe, ki financirajo ali bi lahko neposredno ali posredno financirale dejavnost imetnika licence.

  Če je lastnik imetnika licence ali družbe, ki prosi za pridobitev licence v višini vsaj 25 odstotkov, druga družba, se varnostni zadržki ugotavljajo tudi za povezane osebe te družbe.

 • Ustrezni prostori in oprema, ki izpolnjujejo predpisane standarde.

  Dokazila

  Potrdilo o izpolnjevanju predpisanih standardov za varnostno nadzorni center. 

  Pravne podlage

 • Imetnik licence se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem zasebnega varovanja.

  Zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 42.000 EUR za posamezni zavarovalni primer oziroma 84.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

  Dokazila

  Zavarovalna polica

  Pravne podlage

 • Oznaka je simbol, ki ga sestavlja naziv ali ime podjetja imetnika licence v velikih tiskanih črkah. Namesto oznake se lahko uporablja znak ali logotip podjetja.

  Vozila, namenjena intervencijski vožnji, in druga vozila imetnikov licenc, ki v cestnem prometu uporabljajo rumeno utripajočo luč, morajo biti na levem in desnem boku opremljena z oznako, znakom ali logotipom podjetja ter napisom VAROVANJE.Napis mora biti v velikih tiskanih črkah, višine najmanj 100 mm in v takšni barvi, da je jasno viden glede na barvo podlage. Poleg napisa VArovAnJE pa je lahko tudi napis v tujem jeziku. 

  Delovna obleka:

  • Varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik in varnostni tehnik nosijo med opravljanjem nalog delovno obleko, ki je na rokavu ali na sprednjem prsnem delu opremljena z oznako imetnika licence premera najmanj 50 mm in na sprednjem delu s priimkom in začetno črko imena varnostnika ter napisom VAROVANJE. Napisa na prednjem delu morata biti v velikih tiskanih črkah višine najmanj 10 mm in v taki barvi, da sta jasno vidna glede na barvo podlage. Namesto priimka in začetne črke imena varnostnega osebja je lahko na vidnem mestu nameščena službena izkaznica.
  • Varnostnik, ki opravlja varovanje javnih zbiranj, varovanje in prevoz gotovine in vrednostnih pošiljk, intervencijo ali zasebno varovanje na javnih krajih, mora imeti na hrbtnem delu vrhnjega oblačila ali opreme na sredini napis VAROVANJE. Napis mora biti v velikih tiskanih črkah, višine najmanj 80 mm in mora biti v takšni barvi, da je jasno viden glede na barvo podlage. Poleg napisa VAROVANJE je lahko tudi napis v tujem jeziku.
  • Varnostnik telesni stražar lahko varovanje opravlja v civilni obleki.
  • Varnostni menedžer lahko neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in izvaja ukrepe varnostnika samo v delovni obleki.

   Dokazila

   Interni akt, s katerim se določijo oznake, delovna obleka, oprema in vozila

   Pravne podlage

  • Za opravljanje dejavnosti je potrebno zagotoviti poslovni prostor.

   Dokazila

   • Zemljiškoknjižni izpisek ali
   • kupoprodajna pogodba ali
   • najemna pogodba ali
   • sodna odločba, sklep.

   Pravne podlage

  • Imetnik licence ima v lasti vsaj eno vozilo za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk. Vozila in oprema morajo izpolnjevati standard SIST EN 1522

   Licenca se podeli po kategorijah glede na vrednost prevoza. Vozila in oprema morajo izpolnjevati pogoje glede na kategorijo licence.

   Pravne podlage

  Register dovoljenj