Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Čezmejno opravljanje zasebnega varovanja

Tuja fizična ali pravna oseba lahko, ob izpolnjevanju pogojev, opravlja zasebno varovanje v Republiki Sloveniji stalno, prek ustanovljene podružnice ali občasno. Zasebno varovanje lahko opravlja kot dejavnost na podlagi pridobljene licence.

Tuja oseba, ki ima v matični državi pravico do opravljanja zasebnega varovanja, mora pred prvim opravljanjem zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pridobiti soglasje pridobiti soglasje Ministrstva za notranje zadeve. Vlogo za pridobitev soglasja je treba poslati pisno ali po e-pošti. 

Ministrstvo v postopku podelitve soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja preveri, ali tuja oseba izpolnjuje enakovredne pogoje, kvalifikacije in standarde, kakor veljajo za opravljanje zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji.

Če opravljanje dejavnosti ali poklica zasebnega varovanja v matični državi prosilca ni pravno urejeno, mora prosilec poleg ostalih dokazil predložiti tudi dokazila, da je opravljal posamezno obliko zasebnega varovanja neprekinjeno ali skupno vsaj dve leti v zadnjih desetih letih.

Listinam, ki jih je treba priložiti za pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji, mora biti priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Prosilec, ki izpolnjuje vse pogoje in pridobi soglasje pristojnega ministrstva se vpiše v evidenco imetnikov licenc.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Veterinar

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

 • Posameznik mora imeti:

  • univerzitetno izobrazbo s področja veterinarstva.

  Izobraževanje veterinarjev, ki se jim prizna kvalifikacija, obsega skupno najmanj pet let rednega teoretičnega in praktičnega študija, ki zajema predpisan program in se izvaja na univerzi ali visokošolski ustanovi z uradno priznano enakovredno ravnjo izobraževanja ali pod nadzorom univerze.

  Izobraževanje mora zagotoviti pridobitev številnih znanj in veščin ter ustrezno poznavanje:

  • ved, na katerih temeljijo dejavnosti veterinarja;
  • zgradbe in delovanja organizma zdravih živali, njihove reje,  razmnoževanja in splošne higiene ter krmljenja, vključno s tehnologijo za proizvodnjo in konzerviranje raznih vrst krme, ustrezne njihovim potrebam;
  • obnašanja živali in njihove zaščite;
  • vzrokov, vrst, poteka, učinkov, diagnostike in zdravljenja bolezni živali, bodisi posamezno bodisi v skupinah, vključno s posebnim poznavanjem bolezni, prenosljivih na ljudi;
  • preventivne veterinarske medicine;
  • higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in dajanje v promet živalskih proizvodov ali izdelkov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi;
  • zakonov in drugih predpisov v zvezi z zgoraj navedenimi področji;
  • kliničnih in drugih praktičnih izkušenj pod ustreznim nadzorom.

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Republiki Sloveniji:

  • Diploma oziroma spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom izvirnika .

  Za izobrazbo, pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo in druga dokazila o formalni izobrazbi, pridobljeni v EU - v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.
  • Dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih izda država članica, če taka dokazila potrjujejo uspešno dokončano usposabljanje, ki se je začelo pred referenčnimi datumi in so jim priložena potrdila države članice, da je veterinar dejansko in zakonito opravljal take dejavnosti vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo potrdila.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Potrdilo pristojnih organov države članice Evropske unije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica (npr. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, članstvo v strokovni zbornici), 
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v matični državi ni reguliran).

  Dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • Državljan drugih držav članic EU, EGP in Švice mora pred prijavo opravljanja določenega poklica predložiti potrdilo o tem, da mu trenutku izdaje potrdila ni začasno ali trajno prepovedano izvajanje tega poklica.

  Dokazila

  • Dokazilo, da mu v trenutku izdaje potrdila ni trajno ali začasno prepovedano izvajanje storitev.

  Kadar pristojni organi države, od koder posameznik izvira,  takih dokazil ne izdajajo, jih lahko nadomesti izjava pod prisego oziroma slovesna izjava, ki jo poda posameznik pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, ta pa izda potrdilo, s katerim potrjuje verodostojnost izjave pod prisego oziroma slovesne izjave.

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021