Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Doktor dentalne medicine - licenca

Zdravniku oziroma doktorju dentalne medicine (v nadaljevanju: zdravniku), ki ima ustrezno izobrazbo in usposobljenost in je vpisan v register zdravnikov, Zdravniška zbornica Slovenije podeli licenco. Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju.

Licenca se podeli za določen čas - dobo sedmih let. Zdravniku se licenca podeli po opravljeni specializaciji, za področje zobozdravstva pa po pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu.

Zdravniku, ki je opravil specialistični izpit v Republiki Sloveniji in izpolnjuje vse pogoje za podelitev licence, se licenca podeli po uradni dolžnosti. Zbornica zdravniku, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, izda odločbo o podelitvi licence v roku 30 dni od opravljenega specialističnega izpita. Licenčna listina se izda v roku osmih dni po dokončnosti odločbe o podelitvi licence.

Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo na področju, za katerega ima licenco. Zdravniško službo smejo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki specialisti, doktorji dentalne medicine in doktorji dentalne medicine specialisti, če izpolnjujejo vse navedene pogoje. Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so pridobili strokovni naziv doktorji medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo vse pogoje.

Doktorji dentalne medicine smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so pridobili strokovni naziv doktorji dentalne medicine oziroma doktorji dentalne medicine specialisti, če so pridobili strokovni naziv doktorji dentalne medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo vse pogoje.

Zdravniku lahko Zdravniška zbornica Slovenije začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu z akti zbornice. Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu v primeru, ko je takšno ravnanje zdravnika povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt bolnika.

Začasen odvzem licence do največ pet let se lahko izreče:

 • če je zdravnik v postopku podaljšanja licence napoten na dodatno strokovno usposabljanje, pa ni do izteka licence uspešno opravil preizkusa strokovne usposobljenosti;
 • če se ugotovi, da zdravnik s svojim delom lahko resno ogroža bolnikovo zdravje ali življenje;
 • če je zdravniku s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno opravljanje dejavnosti ali poklica;
 • če se ugotovi, da zdravnik ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dejavnosti;
 • če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu z bolniki ne uporablja slovenskega oziroma, kjer je primerno, italijanskega ali madžarskega jezika.

Zdravnik, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati obveznosti, ki jih imajo člani Zdravniške zbornice Slovenije in ne sme opravljati zdravilske dejavnosti.

Zdravnik, ki preizkusa strokovne usposobljenosti ne opravio uspešno ali ne pride na preizkus v določenem roku, se mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno strokovno izpopolnjevati na ustreznem strokovnem področju. Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se drugič ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa, zdravniku zbornica odvzame dovoljenje za samostojno delo.

Pogoji in dokazila

 • Zdravnik pri opravljanju zdravniške službe uporablja slovenski jezik, na dvojezičnem mešanem območju italijanske in madžarske narodne skupnosti pa uporablja tudi italijanski oziroma madžarski jezik.

  Znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda. Delodajalec v svojih aktih določi stopnjo znanja jezika in način preverjanja izpolnjevanja tega pogoja za posamezna delovna mesta.

  Dokazila

  • Spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Poklicna odgovornost zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne medicine zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja. Ves čas svojega poklicnega dela so dolžni izbirati programe stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke. Namen stalnega podiplomskega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja zdravnikov ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do bolnika, javnosti in svojega poklica.

  Strokovno usposabljanje je pogoj za podaljšanje licence. Preverjanje strokovne usposobljenosti zdravnika se za licenčno obdobje ugotavlja s kreditnimi točkami, ki jih pridobi zdravnik s stalnim podiplomskim izpopolnjevanjem.

  Če zdravnik ne pridobi potrebnega števila kreditnih točk za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Zdravnik, ki prvič ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti ali prvič ne pride na preizkus v določenem roku, se mora ob rednem delu na svoje stroške dodatno strokovno izpopolnjevati na ustreznem področju. Po končanem dodatnem strokovnem izpopolnjevanju lahko zdravnik še enkrat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti.

  Za podaljšanje licence mora zdravnik v preteklem licenčnem sedemletnem obdobju zbrati najmanj 75 kreditnih točk. Če v tem obdobju ne opravlja zdravniške prakse v polni delovni obveznosti, mu Zdravniška zbornica Slovenije za podaljšanje licence lahko predpiše posebne pogoje v obliki dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.

  Če je bila zdravniku zadnja licenca podeljena za obdobje, krajše od sedem let, mora zdravnik zbrati 15 kreditnih točk za vsako leto, ko je imel licenco. Zdravnik mora doseči najmanj 20 % potrebnih kreditnih točk na podlagi stalnega podiplomskega izpopolnjevanja. Vsaj 70 % pridobljenih točk mora zdravnik pridobiti na svojem strokovnem področju. Zaradi zagotavljanja stalnega in nepretrganega strokovnega izpopolnjevanja zdravnik v obdobju sedmih let stalno podiplomsko izpopolnjevanje razporedi enakomerno.

  Za stalno podiplomsko izpopolnjevanje se štejejo naslednja strokovna srečanja, samoizpopolnjevanja in izpopolnjevanja v medicinskih in drugih ustanovah:

  • predavanja ali pasivna udeležba na strokovnem srečanju;
  • objava strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji;
  • samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov, študij strokovne literature s pisnimi odgovori na testna vprašanja;
  • študijska potovanja in obiski;
  • udeležba na posameznem strokovnem predavanju.

  Zbornica šteje kot dokazilo udeležbe zdravnika na strokovnem srečanju originalni dokument organizatorja, ki vsebuje:

  • ime, naslov in pečat organizatorja;
  • naslov in leto programa;
  • seznam udeležencev z imenom, priimkom, naslovom in podpisi udeležencev.

  Na podlagi podpisane pogodbe med organizatorjem in zbornico ter prejetega originalnega dokumenta organizatorja o udeležbi zbornica udeležencem izda potrdilo o udeležbi na strokovnem srečanju in priznanju določenega števila kreditnih točk.

  Zbornica objavi koledar strokovnih srečanj z določitvijo števila kreditnih točk, ki jih je priznala kot ustrezne za podaljšanje licence.

  Vlogo za priznanje določenega števila kreditnih točk za druge vrste stalnega podiplomskega izpopolnjevanja zdravnik vloži pri zbornici. Za priznanje predavanja ali pasivne udeležbe na strokovnem srečanju v tujini mora zbornici poleg ostalega priložiti program srečanja in potrdilo o udeležbi.

  Za priznanje objave strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji mora zbornici predložiti naslovno stran z vsebino revije in prvo stran članka.

  Za priznanje samoizpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov ali študij strokovne literature s pisnimi odgovori na testna vprašanja je treba priložiti potrdilo priznanega ponudnika o številu doseženih točk.

  Vloga se lahko vloži pred izvedbo stalnega podiplomskega izpopolnjevanja ali po njem, najkasneje pa šest mesecev po opravljenem stalnem podiplomskem izpopolnjevanju. Vloga mora vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidna vsebina stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ter podatke vlagatelja.

  Vsako posamezno stalno podiplomsko izpopolnjevanje je lahko ocenjeno z največ 20 kreditnimi točkami. Za vsako uro predavanja se praviloma določi ena kreditna točka. Predavateljem kot aktivnim udeležencem stalnega podiplomskega izpopolnjevanja se število točk za vsako uro predavanja poveča za 50%.

  Pravne podlage

 • Zdravnik pri opravljanju zdravniške službe uporablja slovenski jezik, na dvojezičnem mešanem območju italijanske in madžarske narodne skupnosti pa uporablja tudi italijanski oziroma madžarski jezik.

  Znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda. Delodajalec v svojih aktih določi stopnjo znanja jezika in način preverjanja izpolnjevanja tega pogoja za posamezna delovna mesta.

  Dokazila

  • Spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Poklicna odgovornost zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne medicine zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja. Ves čas svojega poklicnega dela so dolžni izbirati programe stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke. Namen stalnega podiplomskega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja zdravnikov ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do bolnika, javnosti in svojega poklica.

  Strokovno usposabljanje je pogoj za podaljšanje licence. Preverjanje strokovne usposobljenosti zdravnika se za licenčno obdobje ugotavlja s kreditnimi točkami, ki jih pridobi zdravnik s stalnim podiplomskim izpopolnjevanjem.

  Če zdravnik ne pridobi potrebnega števila kreditnih točk za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Zdravnik, ki prvič ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti ali prvič ne pride na preizkus v določenem roku, se mora ob rednem delu na svoje stroške dodatno strokovno izpopolnjevati na ustreznem področju. Po končanem dodatnem strokovnem izpopolnjevanju lahko zdravnik še enkrat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti.

  Za podaljšanje licence mora zdravnik v preteklem licenčnem sedemletnem obdobju zbrati najmanj 75 kreditnih točk. Če v tem obdobju ne opravlja zdravniške prakse v polni delovni obveznosti, mu Zdravniška zbornica Slovenije za podaljšanje licence lahko predpiše posebne pogoje v obliki dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.

  Če je bila zdravniku zadnja licenca podeljena za obdobje, krajše od sedem let, mora zdravnik zbrati 15 kreditnih točk za vsako leto, ko je imel licenco. Zdravnik mora doseči najmanj 20 % potrebnih kreditnih točk na podlagi stalnega podiplomskega izpopolnjevanja. Vsaj 70 % pridobljenih točk mora zdravnik pridobiti na svojem strokovnem področju. Zaradi zagotavljanja stalnega in nepretrganega strokovnega izpopolnjevanja zdravnik v obdobju sedmih let stalno podiplomsko izpopolnjevanje razporedi enakomerno.

  Za stalno podiplomsko izpopolnjevanje se štejejo naslednja strokovna srečanja, samoizpopolnjevanja in izpopolnjevanja v medicinskih in drugih ustanovah:

  • predavanja ali pasivna udeležba na strokovnem srečanju;
  • objava strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji;
  • samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov, študij strokovne literature s pisnimi odgovori na testna vprašanja;
  • študijska potovanja in obiski;
  • udeležba na posameznem strokovnem predavanju.

  Zbornica šteje kot dokazilo udeležbe zdravnika na strokovnem srečanju originalni dokument organizatorja, ki vsebuje:

  • ime, naslov in pečat organizatorja;
  • naslov in leto programa;
  • seznam udeležencev z imenom, priimkom, naslovom in podpisi udeležencev.

  Na podlagi podpisane pogodbe med organizatorjem in zbornico ter prejetega originalnega dokumenta organizatorja o udeležbi zbornica udeležencem izda potrdilo o udeležbi na strokovnem srečanju in priznanju določenega števila kreditnih točk.

  Zbornica objavi koledar strokovnih srečanj z določitvijo števila kreditnih točk, ki jih je priznala kot ustrezne za podaljšanje licence.

  Vlogo za priznanje določenega števila kreditnih točk za druge vrste stalnega podiplomskega izpopolnjevanja zdravnik vloži pri zbornici. Za priznanje predavanja ali pasivne udeležbe na strokovnem srečanju v tujini mora zbornici poleg ostalega priložiti program srečanja in potrdilo o udeležbi.

  Za priznanje objave strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji mora zbornici predložiti naslovno stran z vsebino revije in prvo stran članka.

  Za priznanje samoizpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov ali študij strokovne literature s pisnimi odgovori na testna vprašanja je treba priložiti potrdilo priznanega ponudnika o številu doseženih točk.

  Vloga se lahko vloži pred izvedbo stalnega podiplomskega izpopolnjevanja ali po njem, najkasneje pa šest mesecev po opravljenem stalnem podiplomskem izpopolnjevanju. Vloga mora vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidna vsebina stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ter podatke vlagatelja.

  Vsako posamezno stalno podiplomsko izpopolnjevanje je lahko ocenjeno z največ 20 kreditnimi točkami. Za vsako uro predavanja se praviloma določi ena kreditna točka. Predavateljem kot aktivnim udeležencem stalnega podiplomskega izpopolnjevanja se število točk za vsako uro predavanja poveča za 50%.

  Pravne podlage

 • Zdravnik pri opravljanju zdravniške službe uporablja slovenski jezik, na dvojezičnem mešanem območju italijanske in madžarske narodne skupnosti pa uporablja tudi italijanski oziroma madžarski jezik.

  Znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda. Delodajalec v svojih aktih določi stopnjo znanja jezika in način preverjanja izpolnjevanja tega pogoja za posamezna delovna mesta.

  Dokazila

  • Spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Poklicna odgovornost zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne medicine zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja. Ves čas svojega poklicnega dela so dolžni izbirati programe stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke. Namen stalnega podiplomskega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja zdravnikov ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do bolnika, javnosti in svojega poklica.

  Strokovno usposabljanje je pogoj za podaljšanje licence. Preverjanje strokovne usposobljenosti zdravnika se za licenčno obdobje ugotavlja s kreditnimi točkami, ki jih pridobi zdravnik s stalnim podiplomskim izpopolnjevanjem.

  Če zdravnik ne pridobi potrebnega števila kreditnih točk za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Zdravnik, ki prvič ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti ali prvič ne pride na preizkus v določenem roku, se mora ob rednem delu na svoje stroške dodatno strokovno izpopolnjevati na ustreznem področju. Po končanem dodatnem strokovnem izpopolnjevanju lahko zdravnik še enkrat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti.

  Za podaljšanje licence mora zdravnik v preteklem licenčnem sedemletnem obdobju zbrati najmanj 75 kreditnih točk. Če v tem obdobju ne opravlja zdravniške prakse v polni delovni obveznosti, mu Zdravniška zbornica Slovenije za podaljšanje licence lahko predpiše posebne pogoje v obliki dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.

  Če je bila zdravniku zadnja licenca podeljena za obdobje, krajše od sedem let, mora zdravnik zbrati 15 kreditnih točk za vsako leto, ko je imel licenco. Zdravnik mora doseči najmanj 20 % potrebnih kreditnih točk na podlagi stalnega podiplomskega izpopolnjevanja. Vsaj 70 % pridobljenih točk mora zdravnik pridobiti na svojem strokovnem področju. Zaradi zagotavljanja stalnega in nepretrganega strokovnega izpopolnjevanja zdravnik v obdobju sedmih let stalno podiplomsko izpopolnjevanje razporedi enakomerno.

  Za stalno podiplomsko izpopolnjevanje se štejejo naslednja strokovna srečanja, samoizpopolnjevanja in izpopolnjevanja v medicinskih in drugih ustanovah:

  • predavanja ali pasivna udeležba na strokovnem srečanju;
  • objava strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji;
  • samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov, študij strokovne literature s pisnimi odgovori na testna vprašanja;
  • študijska potovanja in obiski;
  • udeležba na posameznem strokovnem predavanju.

  Zbornica šteje kot dokazilo udeležbe zdravnika na strokovnem srečanju originalni dokument organizatorja, ki vsebuje:

  • ime, naslov in pečat organizatorja;
  • naslov in leto programa;
  • seznam udeležencev z imenom, priimkom, naslovom in podpisi udeležencev.

  Na podlagi podpisane pogodbe med organizatorjem in zbornico ter prejetega originalnega dokumenta organizatorja o udeležbi zbornica udeležencem izda potrdilo o udeležbi na strokovnem srečanju in priznanju določenega števila kreditnih točk.

  Zbornica objavi koledar strokovnih srečanj z določitvijo števila kreditnih točk, ki jih je priznala kot ustrezne za podaljšanje licence.

  Vlogo za priznanje določenega števila kreditnih točk za druge vrste stalnega podiplomskega izpopolnjevanja zdravnik vloži pri zbornici. Za priznanje predavanja ali pasivne udeležbe na strokovnem srečanju v tujini mora zbornici poleg ostalega priložiti program srečanja in potrdilo o udeležbi.

  Za priznanje objave strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji mora zbornici predložiti naslovno stran z vsebino revije in prvo stran članka.

  Za priznanje samoizpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov ali študij strokovne literature s pisnimi odgovori na testna vprašanja je treba priložiti potrdilo priznanega ponudnika o številu doseženih točk.

  Vloga se lahko vloži pred izvedbo stalnega podiplomskega izpopolnjevanja ali po njem, najkasneje pa šest mesecev po opravljenem stalnem podiplomskem izpopolnjevanju. Vloga mora vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidna vsebina stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ter podatke vlagatelja.

  Vsako posamezno stalno podiplomsko izpopolnjevanje je lahko ocenjeno z največ 20 kreditnimi točkami. Za vsako uro predavanja se praviloma določi ena kreditna točka. Predavateljem kot aktivnim udeležencem stalnega podiplomskega izpopolnjevanja se število točk za vsako uro predavanja poveča za 50%.

  Pravne podlage

Termin obnove

Zdravniška zbornica Slovenije obvesti zdravnika najkasneje šest mesecev pred potekom licence, da mu bo na določen datum licenca potekla. Hkrati mu posreduje vzorec vloge za njeno podaljšanje in ga obvesti o skupnem številu kreditnih točk, ki jih ima v tekočem licenčnem obdobju.

Zdravnik za podaljšanje licence vloži izpolnjeno vlogo pri zbornici in vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev. Zdravnik je zbornici dolžan posredovati popolno vlogo za podaljšanje licence v roku 30 dni od prejema vzorca vloge in obvestila zbornice. Zbornica zdravniku na podlagi popolne vloge izda odločbo o podaljšanju licence.

Če zdravnik ne predloži dokazil, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti najkasneje v roku 30 dni pred dnem izteka veljavnosti njegove licence. Zdravnik opravlja preizkus usposobljenosti s strokovnega področja, za katerega želi podaljšati licenco. Zdravnik, ki preizkusa strokovne usposobljenosti prvič ne opravi uspešno ali prvič ne pride na preizkus v določenem roku, se mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno strokovno izpopolnjevati na ustreznem področju.

Po končanem dodatnem strokovnem usposabljanju lahko zdravnik še enkrat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti. Zdravniku se licenca podaljša za licenčno obdobje sedmih let na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo v svoji stroki.

Termin obnove: 7 let

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021