Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje Ministrstva za zdravje

Dejavnost zasebne zdravniške službe in zasebne dentalne medicine lahko opravljajo fizične ali pravne osebe.

Zasebni zdravniki in doktorji dentalne medicine, ki so fizične osebe, pridobijo dovoljenje z vpisom v register zasebnih zdravnikov, zasebni zdravniki in doktorji dentalne medicine (v nadaljevanju: zdravniki), ki so organizirani kot pravne osebe pa po registraciji v poslovnem registru zaprosijo za dovoljenje pri Ministrstvu za zdravje.

V obeh primerih morajo izpolnjevati iste pogoje, le da pravne osebe ne izpolnjujejo pogoja o delovnem razmerju.

Zdravnik mora biti registriran kot zasebni zdravnik najkasneje na dan, ko začne opravljati zdravniško službo kot zasebni zdravnik.

Zdravnik, ki je organiziran kot fizična oseba, lahko samostojno opravlja zdravniško službo kot zasebni zdravnik, če izpolnjuje vse pogoje in je vpisan v register zasebnih zdravnikov. Zdravnik se lahko registrira kot zasebni zdravnik, če ima licenco za opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju, ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, mu s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica ter ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo.

Ko zasebni zdravnik preneha z opravljanjem zasebne zdravniške službe, izroči vso zdravstveno dokumentacijo zdravniku, ki s soglasjem Zdravniške zbornice Slovenije prevzame opravljanje njegove zdravniške službe. Če si zasebni zdravnik do prenehanja opravljanja zdravniške službe ni določil prevzemnika, imenuje zbornica začasnega upravitelja zdravstvene dokumentacije.

Kandidat mora vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti za pravne osebe na obrazcu predložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o registraciji pravne osebe (sklep sodišča o vpisu ustanovitve subjekta v sodni register);
 • potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o strokovnem izpitu, licenca);
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
 • pravno podlago za izvajanje dejavnosti z nosilcem zdravstvene dejavnosti (pogodba o zaposlitvi ali druga pravna podlaga) ter potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju oziroma soglasje delodajalca;
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ga morajo opraviti fizične osebe, se opravi na vlogo posameznika, v vlogi pa je treba navesti:

 • ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;
 • naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
 • poklic oziroma strokovno izobrazbo;
 • vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost;
 • sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost - z opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe;
 • znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.

K vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev. Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev na obrazcu priložiti še naslednja dokazila:

 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica);
 • potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti;
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če to zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo);
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, v kolikor je pod točko 2 v obrazcu vloge obkrožena možnost a);
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

Pogoji in dokazila

 • Objekt, v katerem so prostori za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, mora ustrezati splošnim sanitarno - higienskim zahtevam. Ordinacija mora biti zgrajena in opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in varstvo pri delu.

  Ordinacija mora biti priključena na vodovod in električno omrežje mora imeti urejeno higiensko neoporečno odvajanje odplak.

  Zasebni delavci morajo zagotoviti odlaganje dezinficiranih odpadkov v zaklenjen zabojnik in njihovo redno odvažanje.

  Ordinacija se ne sme uporabljati za stanovanjske potrebe ali druge namene in mora biti ločena od stanovanjskih prostorov.

  Ogrevanje ordinacije mora biti urejeno tako, da ne onesnažuje prostorov in ne ogroža zaposlenih in pacientov.

  Ordinacija mora biti naravno prezračevana in osvetljena. Pri prisilnem prezračevanju hitrost gibanja zraka ne sme presegati 0,3 m/s.

  Izvedba tal v prostorih mora zagotavljati toplotno in zvočno izolacijo in omogočati mokro čiščenje in dezinfekcijo.

  Stiki tal in sten morajo biti gladki in solidno obdelani. Stene morajo biti gladke in do višine 180 cm iz snovi, ki ne vpija vlage. V sanitarnih prostorih morajo biti stene iz vodoprepustnega materiala. Višina prostorov mora biti najmanj 2,40 m.

  Poleg ordinacije morajo biti zagotovljeni še naslednji prostori: čakalnica, garderoba in sanitarni prostori za zaposlene ter sanitarni prostori za paciente. Velikost in razpored prostorov morata zagotavljati ločeno opravljanje čistih in nečistih del.

  Zdravstvena in zobozdravstvena ordinacija mora biti primerno velika in dobro osvetljena in ne sme biti manjša od 12 m2. Ordinacija mora biti zvočno izolirana od ostalih prostorov. V ordinaciji mora biti umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom, brisačami za enkratno uporabo in pomivalnim koritom za instrumente, če je le-to zaradi narave dejavnosti potrebno.

  Čakalnica mora biti primerno osvetljena in ne sme biti manjša od 6 m2. Garderobe za zaposlene mora biti urejena tako, da ima ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke. Poleg WC kabine mora biti še umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo oziroma sušilcem za roke. Sanitarni prostori za paciente morajo biti v bližini čakalnice in morajo imeti WC kabino, umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo oziroma sušilcem za roke.

  Oprema v ordinaciji mora ustrezati dejavnosti in strokovno-tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo tudi za javne zdravstvene zavode.

  Zasebni zdravstveni delavec mora imeti v ordinaciji pribor v skladu z dejavnostjo in sanitetni material za nudenje prve pomoči.

  Lahko vnetljive snovi in kemikalije morajo biti hranjene v originalni embalaži, v posebnem prostoru ali posebni omari.

  Ambulante za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti morajo imeti poleg opisanih prostorov glede na naravo dela še:

  • delovni prostor za medicinske sestre;
  • prostor za pripravo pacienta;
  • prostor za kirurške in druge posege oziroma dejavnosti;
  • izolacijski boks z WC-kabino in umivalnikom za roke;
  • prostor za administracijo.

  Prostori za rentgensko diagnostiko morajo ustrezati tudi predpisom o varstvu pred sevanji.

  Laboratorij mora imeti prostor oziroma območje za odvzem laboratorijskih vzorcev z WC kabino, prostor oziroma območje za pomivanje, sušenje in sterilizacijo laboratorijske posode in priročno shrambo oziroma omaro za reagente in vnetljive snovi v originalni embalaži. Funkcionalni prostori oziroma območja morajo biti urejeni tako, da je omogočeno ločeno opravljanje različnih analiz.

  Zobni laboratorij mora imeti ločena čisti in nečisti del s priročnim skladiščem (lahko tudi posebna omara).

  Šteje se, da ima zdravnik zagotovljene ustrezne prostore, če bo opravljal zdravniško službo na svojem strokovnem področju tudi, če vzame v najem prostore zdravstvenega doma ali bolnišnice, v katerih je dosled opravljal zdravniško službo, prav tako pa tudi, če vzame v najem ustrezne prostore druge zasebne ambulante.

  Zasebni zdravstveni delavec mora imeti žig, ki vsebuje njegovo ime in priimek, strokovni naziv, sedež in naslov ordinacije.

  Na objektu, v katerem so prostori za opravljanje zasebne dejavnosti, tj. na ordinaciji, mora biti napis, ki označuje ime in priimek zasebnega zdravstvenega delavca, strokovni naziv in njegovo dejavnost. Napis ne sme imeti reklamnega obeležja - niti po videzu niti po velikosti in ne po obliki.

  Zasebni delavec mora voditi posebne evidence v skladu s posebnim zakonom.

  Pravne podlage

 • Zasebni zdravstveni delavec odgovarja za strokovnost svojega dela in za strokovnost dela delavcev, ki jih zaposluje. Zasebni delavec mora izpolnjevati ustrezne kadrovske pogoje glede na dejavnost, ki jo opravlja.

  Pravne podlage

 • Objekt, v katerem so prostori za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, mora ustrezati splošnim sanitarno - higienskim zahtevam. Ordinacija mora biti zgrajena in opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in varstvo pri delu.

  Ordinacija mora biti priključena na vodovod in električno omrežje mora imeti urejeno higiensko neoporečno odvajanje odplak.

  Zasebni delavci morajo zagotoviti odlaganje dezinficiranih odpadkov v zaklenjen zabojnik in njihovo redno odvažanje.

  Ordinacija se ne sme uporabljati za stanovanjske potrebe ali druge namene in mora biti ločena od stanovanjskih prostorov.

  Ogrevanje ordinacije mora biti urejeno tako, da ne onesnažuje prostorov in ne ogroža zaposlenih in pacientov.

  Ordinacija mora biti naravno prezračevana in osvetljena. Pri prisilnem prezračevanju hitrost gibanja zraka ne sme presegati 0,3 m/s.

  Izvedba tal v prostorih mora zagotavljati toplotno in zvočno izolacijo in omogočati mokro čiščenje in dezinfekcijo.

  Stiki tal in sten morajo biti gladki in solidno obdelani. Stene morajo biti gladke in do višine 180 cm iz snovi, ki ne vpija vlage. V sanitarnih prostorih morajo biti stene iz vodoprepustnega materiala. Višina prostorov mora biti najmanj 2,40 m.

  Poleg ordinacije morajo biti zagotovljeni še naslednji prostori: čakalnica, garderoba in sanitarni prostori za zaposlene ter sanitarni prostori za paciente. Velikost in razpored prostorov morata zagotavljati ločeno opravljanje čistih in nečistih del.

  Zdravstvena in zobozdravstvena ordinacija mora biti primerno velika in dobro osvetljena in ne sme biti manjša od 12 m2. Ordinacija mora biti zvočno izolirana od ostalih prostorov. V ordinaciji mora biti umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom, brisačami za enkratno uporabo in pomivalnim koritom za instrumente, če je le-to zaradi narave dejavnosti potrebno.

  Čakalnica mora biti primerno osvetljena in ne sme biti manjša od 6 m2. Garderobe za zaposlene mora biti urejena tako, da ima ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke. Poleg WC kabine mora biti še umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo oziroma sušilcem za roke. Sanitarni prostori za paciente morajo biti v bližini čakalnice in morajo imeti WC kabino, umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo oziroma sušilcem za roke.

  Oprema v ordinaciji mora ustrezati dejavnosti in strokovno-tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo tudi za javne zdravstvene zavode.

  Zasebni zdravstveni delavec mora imeti v ordinaciji pribor v skladu z dejavnostjo in sanitetni material za nudenje prve pomoči.

  Lahko vnetljive snovi in kemikalije morajo biti hranjene v originalni embalaži, v posebnem prostoru ali posebni omari.

  Ambulante za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti morajo imeti poleg opisanih prostorov glede na naravo dela še:

  • delovni prostor za medicinske sestre;
  • prostor za pripravo pacienta;
  • prostor za kirurške in druge posege oziroma dejavnosti;
  • izolacijski boks z WC-kabino in umivalnikom za roke;
  • prostor za administracijo.

  Prostori za rentgensko diagnostiko morajo ustrezati tudi predpisom o varstvu pred sevanji.

  Laboratorij mora imeti prostor oziroma območje za odvzem laboratorijskih vzorcev z WC kabino, prostor oziroma območje za pomivanje, sušenje in sterilizacijo laboratorijske posode in priročno shrambo oziroma omaro za reagente in vnetljive snovi v originalni embalaži. Funkcionalni prostori oziroma območja morajo biti urejeni tako, da je omogočeno ločeno opravljanje različnih analiz.

  Zobni laboratorij mora imeti ločena čisti in nečisti del s priročnim skladiščem (lahko tudi posebna omara).

  Šteje se, da ima zdravnik zagotovljene ustrezne prostore, če bo opravljal zdravniško službo na svojem strokovnem področju tudi, če vzame v najem prostore zdravstvenega doma ali bolnišnice, v katerih je dosled opravljal zdravniško službo, prav tako pa tudi, če vzame v najem ustrezne prostore druge zasebne ambulante.

  Zasebni zdravstveni delavec mora imeti žig, ki vsebuje njegovo ime in priimek, strokovni naziv, sedež in naslov ordinacije.

  Na objektu, v katerem so prostori za opravljanje zasebne dejavnosti, tj. na ordinaciji, mora biti napis, ki označuje ime in priimek zasebnega zdravstvenega delavca, strokovni naziv in njegovo dejavnost. Napis ne sme imeti reklamnega obeležja - niti po videzu niti po velikosti in ne po obliki.

  Zasebni delavec mora voditi posebne evidence v skladu s posebnim zakonom.

  Pravne podlage

 • Zasebni zdravstveni delavec odgovarja za strokovnost svojega dela in za strokovnost dela delavcev, ki jih zaposluje. Zasebni delavec mora izpolnjevati ustrezne kadrovske pogoje glede na dejavnost, ki jo opravlja.

  Pravne podlage

 • Objekt, v katerem so prostori za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, mora ustrezati splošnim sanitarno - higienskim zahtevam. Ordinacija mora biti zgrajena in opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in varstvo pri delu.

  Ordinacija mora biti priključena na vodovod in električno omrežje mora imeti urejeno higiensko neoporečno odvajanje odplak.

  Zasebni delavci morajo zagotoviti odlaganje dezinficiranih odpadkov v zaklenjen zabojnik in njihovo redno odvažanje.

  Ordinacija se ne sme uporabljati za stanovanjske potrebe ali druge namene in mora biti ločena od stanovanjskih prostorov.

  Ogrevanje ordinacije mora biti urejeno tako, da ne onesnažuje prostorov in ne ogroža zaposlenih in pacientov.

  Ordinacija mora biti naravno prezračevana in osvetljena. Pri prisilnem prezračevanju hitrost gibanja zraka ne sme presegati 0,3 m/s.

  Izvedba tal v prostorih mora zagotavljati toplotno in zvočno izolacijo in omogočati mokro čiščenje in dezinfekcijo.

  Stiki tal in sten morajo biti gladki in solidno obdelani. Stene morajo biti gladke in do višine 180 cm iz snovi, ki ne vpija vlage. V sanitarnih prostorih morajo biti stene iz vodoprepustnega materiala. Višina prostorov mora biti najmanj 2,40 m.

  Poleg ordinacije morajo biti zagotovljeni še naslednji prostori: čakalnica, garderoba in sanitarni prostori za zaposlene ter sanitarni prostori za paciente. Velikost in razpored prostorov morata zagotavljati ločeno opravljanje čistih in nečistih del.

  Zdravstvena in zobozdravstvena ordinacija mora biti primerno velika in dobro osvetljena in ne sme biti manjša od 12 m2. Ordinacija mora biti zvočno izolirana od ostalih prostorov. V ordinaciji mora biti umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom, brisačami za enkratno uporabo in pomivalnim koritom za instrumente, če je le-to zaradi narave dejavnosti potrebno.

  Čakalnica mora biti primerno osvetljena in ne sme biti manjša od 6 m2. Garderobe za zaposlene mora biti urejena tako, da ima ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke. Poleg WC kabine mora biti še umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo oziroma sušilcem za roke. Sanitarni prostori za paciente morajo biti v bližini čakalnice in morajo imeti WC kabino, umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo oziroma sušilcem za roke.

  Oprema v ordinaciji mora ustrezati dejavnosti in strokovno-tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo tudi za javne zdravstvene zavode.

  Zasebni zdravstveni delavec mora imeti v ordinaciji pribor v skladu z dejavnostjo in sanitetni material za nudenje prve pomoči.

  Lahko vnetljive snovi in kemikalije morajo biti hranjene v originalni embalaži, v posebnem prostoru ali posebni omari.

  Ambulante za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti morajo imeti poleg opisanih prostorov glede na naravo dela še:

  • delovni prostor za medicinske sestre;
  • prostor za pripravo pacienta;
  • prostor za kirurške in druge posege oziroma dejavnosti;
  • izolacijski boks z WC-kabino in umivalnikom za roke;
  • prostor za administracijo.

  Prostori za rentgensko diagnostiko morajo ustrezati tudi predpisom o varstvu pred sevanji.

  Laboratorij mora imeti prostor oziroma območje za odvzem laboratorijskih vzorcev z WC kabino, prostor oziroma območje za pomivanje, sušenje in sterilizacijo laboratorijske posode in priročno shrambo oziroma omaro za reagente in vnetljive snovi v originalni embalaži. Funkcionalni prostori oziroma območja morajo biti urejeni tako, da je omogočeno ločeno opravljanje različnih analiz.

  Zobni laboratorij mora imeti ločena čisti in nečisti del s priročnim skladiščem (lahko tudi posebna omara).

  Šteje se, da ima zdravnik zagotovljene ustrezne prostore, če bo opravljal zdravniško službo na svojem strokovnem področju tudi, če vzame v najem prostore zdravstvenega doma ali bolnišnice, v katerih je dosled opravljal zdravniško službo, prav tako pa tudi, če vzame v najem ustrezne prostore druge zasebne ambulante.

  Zasebni zdravstveni delavec mora imeti žig, ki vsebuje njegovo ime in priimek, strokovni naziv, sedež in naslov ordinacije.

  Na objektu, v katerem so prostori za opravljanje zasebne dejavnosti, tj. na ordinaciji, mora biti napis, ki označuje ime in priimek zasebnega zdravstvenega delavca, strokovni naziv in njegovo dejavnost. Napis ne sme imeti reklamnega obeležja - niti po videzu niti po velikosti in ne po obliki.

  Zasebni delavec mora voditi posebne evidence v skladu s posebnim zakonom.

  Pravne podlage

 • Zasebni zdravstveni delavec odgovarja za strokovnost svojega dela in za strokovnost dela delavcev, ki jih zaposluje. Zasebni delavec mora izpolnjevati ustrezne kadrovske pogoje glede na dejavnost, ki jo opravlja.

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen