Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje

Za opravljanje gojitve rib za poribljavanje je potrebno pridobiti dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.

Dovoljenje lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • registracija dejavnosti gojitve vodnih organizmov,
 • ustreznost ribogojnice za posamezno vrsto gojitve,
 • pridobljena vodna pravica,
 • strokovno osebje,
 • znano poreklo rib,
 • način gojitve rib,
 • odobrena proizvodnja s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • vpis ribogojnice v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA).

Za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje je potrebo vložiti vlogo na pristojni organ. Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna pristojni organ izda dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Gojenje rib za poribljavanje

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Ribogojnica je vsaka površina, zaprto območje ali prostor, ki ga upravlja nosilec dejavnosti in v katerem se živali iz akvakulture gojijo z namenom dajanja na trg.

  Ribe, razen rib iz sonaravne gojitve, se lahko gojijo le v ribogojnici, ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja.

  Gojitev rib je gojitev, ki se mora izvajati v ribogojnem objektu oziroma ribogojnici:

  • iz katere se lahko izvaja poribljavanje,
  • ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja in onemogoča tako pobeg gojenih rib kot vstopanje rib iz naravnega okolja,
  • v kateri se lahko zagotovijo pogoji, ki so v skladu s potrebami posameznih vrst in razvojih stopenj rib,
  • kjer kakovost vode ustreza standardom za kakovost površinskih voda za vzrejo salmonidnih ali ciprinidnih vrst,
  • kjer temperatura vode, izmenjava vode, koncentracija plinov in drugi fizikalni in kemijski parametri vode ustrezajo razvojnim stopnjam oziroma kategorijam posameznih vrst rib,
  • kjer se lahko zagotovi gojitev z ustrezno higieno,
  • v kateri je pri intenzivnem načinu gojenja možno ločeno gojiti ribe po vrstah, kategorijah in namenu;
  • v kateri so bazeni in ribogojska oprema takšni, da ne poškodujejo rib,
  • ki se lahko izprazni in izsuši.

  Dokazila

  Strokovno mnenje Nacionalnega veterinarskega inštituta, da ribogojnica izpolnjuje pogoje 

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Nacionalni veterinarski inštitut

  Gerbičeva 60
  1000 Ljubljana

 • Fizična oseba, ki želi pridobiti dovoljenje mora imeti uspešno opravljen strokoven izpit za ribogojca.

  Prav tako, fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti dovoljenje mora imeti zaposleno ali s pogodbo določeno vsaj eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit za ribogojca.

  Ribogojec goji sladkovodne ali morske ribe za prehrano ali športni ribolov. Delo vključuje: skrb za ribji zarod, hranjenje rib in čiščenje bazenov.

  Ribogojec lahko hrani ribe ročno ali avtomatsko, z lijaki, ki spuščajo hrano v vodo. Zelo pomembno je ribe redno pregledovati in vzdrževati pogoje za varnost in zdravje rib. Uporablja različne velikosti in vrste akvarijev, opremo in pribor za nego ribjega zaroda. Ribe hrani ročno ali avtomatsko in vzdržuje zdravo okolje za ribji zarod. Vodi tudi evidenco o razvoju mladic.

  Pri delu običajno potrebuje tudi vozniški izpit. Mora biti fizično vzdržljiv, dela na prostem v vseh vremenskih pogojih in je spreten pri praktičnih opravilih.

  Ribogojec ima pogosto končano srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo tehnične ali naravoslovne smeri in izpit za vožnjo vozil in manjših plovil. Pomembno je, da je strokovno usposobljen za opravljanje dejavnosti ribogojstva.

   

   

  Podrobneje

 • Ribe, ki se gojijo za pribljavanje, morajo imeti znano poreklo, ki ustreza namenu in mestu poribljavanja. Ustrezati morajo značilnostim vrste, podvrste, fenotipskim ali genetskim različicam, če so za posamezne vrste rib določene, ob tem pa morajo biti brez genetskih napak ter drugih deformacij in poškodb.


  Zarodni material za gojitev rib se lahko pridobi od:

  • plemenk prostoživečih vrst rib, ki ustrezajo vrsti, podvrsti, fenotipskim ali genetskim standardom v kolikor obstajajo za posamezno vrsto ribe,
  • plemenk rib, vzgojenih v ribogojnici, ki ustrezajo, vrsti, podvrsti, fenotipskim ali genetskim standardom v kolikor obstajajo za posamezno vrsto ribe.

  Pravne podlage

 • Gojitev rib za poribljavanje mora potekati na način, ki zagotavlja dobre počutje in kondicijsko stanje rib.

  V primeru, da se v ribogojnici goji ribe tudi za druge namene, se morajo ribe za poribljavanje gojiti ločeno.

  V ribnikih se lahko goji ribe namenjene za poribljavanje, skupaj z ribami, ki se jih goji za druge namene, vendar le v primeru, ko se jih lahko pri odlovu loči od drugi rib.

  Gojitev rib za poribljavanje mora biti v skladu s dobro ribogojsko prakso, prilagojeno posameznim vrstam rib.

  Pravne podlage

 • Vsak objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik mora biti registriran in vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA). Za vpis v CRA je predpisan obrazec. Objekt akvakulture je vsaka vodna površina v kateri poteka proizvodnja akvakulture.

  CRA je računalniška zbirka s podatkih o akvakulturi, za namen opravljanja kontrol izvajanja ukrepov ribiške politike, ki ga vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vsebuje podatke o imetnikih vodnih pravic, nosilcih dejavnosti, podatke o objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku in podatke o staležu ter proizvodnji vodnih organizmov.

  Po vpisu v CRA vsak nosilec dejavnosti prejme G-MID identifikacijsko številko objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo "SI" in devetmestne neponovljive številke.

  Nosilec dejavnosti je dolžan enkrat letno, do 1. marca tekočega leta,v CRA  sporočiti podatke o staležu vodnih organizmov v svojem objektu in o letni proizvodnji vodnih organizmov. Prav tako je dolžan sporočiti vse spremembe, ki se nanašajo na vse podatke v CRA. Podatke se lahko sporoča v CRA po redni pošti ali v elektronski obliki.

  Pravne podlage

 • Ribogojnica za gojitev rib za poribljavanje mora biti vpisana v ribiški kataster.

  Ribiški kataster je evidenca o: 

  • ribiških območjih, okoliših in revirjih ter vodnih telesih, na katera se nanašajo,
  • vodah posebnega pomena,
  • izvajalcih ribiškega upravljanja,
  • ribogojnicah,
  • komercialnih ribnikih,
  • izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja,
  • monitoringu populacij rib,
  • odlovu in smukanju rib,
  • gojitvi rib za pribljavanje,
  • sonaravni gojitvi rib,
  • opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenja,
  • poginih rib,
  • ribojedih pticah,
  • posegih v ribiškem okolišu,
  • opravljenih izpitih za gospodarja, izvajalca elektroribolova, čuvaja in ribogojca
  • drugi podatki pomembni za ribiško upravljanje.

  Evidenca ribogojnic vsebuje podatke o:

  • imenu in identifikacijski številki ribogojnice ter identifikaciji vodnega telesa;
  • lokacijo objekta;
  • lokaciji, mestu odvzema in izpusta vode;
  • lastniku vodne pravice;
  • tipu robogojnice;
  • vodnem viru;
  • površini;
  • ribjih vrstah;
  • gojitveni zmogljivosti;
  • čiščenju vode.

  Ribiški kataster vzpostavi, vodi in vzdržuje Zavod za ribištvo Slovenije.

   

  Pravne podlage

  Povezave