Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za gospodarski ribolov

Dovoljenje za gospodarski ribolov je uradni dokument, ki imetniku podeljuje pravico do uporabe določenih ribolovnih zmogljivosti za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov.

Posamezniki, ki želijo pridobiti dovoljenje za gospodarski ribolov, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik registrirana za opravljanje dejavnosti ribolova v skladu s predpisi;
 • da fizična oseba, ki želi pridobiti status ribiča – fizične osebe v skladu z Zakonom o morskem ribištvu, ni lastnica ali solastnica gospodarske družbe ali ni vpisana v register samostojnih podjetnikov posameznikov, ni uživalka pokojnine in pisno izjavi, da bo opravljala izključno gospodarski ribolov;
 • da je fizična oseba strokovno usposobljena za gospodarski ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, oziroma da ima pravna oseba vsaj eno osebo, ki je strokovno usposobljena za gospodarski ribolov skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;
 • da razpolaga z ribiškim plovilom, vpisanim v evidenco ribiških plovil;
 • da ji s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;
 • da ji dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZMR-2.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov se odda na obrazcu in mora vsebovati omenjena dokazila o izpolnjevanju pogojev, razen tistih, ki se vodijo v uradnih evidencah. Na podlagi vloge z ustreznimi dokazili pristojni organ izda dovoljenje za gospodarski ribolov.

Dovoljenje se izda za nedoločen čas. Dovoljenje izda minister, pristojen za ribištvo, in vsebuje vse podatke o identifikaciji ribiškega plovila in upravljavca. Na dovoljenju so navedene tudi tehnične lastnosti ribiškega plovila in opreme.

Posamezniki, ki želijo pridobiti dovoljenje za gospodarski ribolov morajo izpolnjevati dodatne pogoje. Po pridobitvi dovoljenja za gospodarski ribolov kot ribič-fizična oseba jo pristojni organ po uradni dolžnosti vpiše v evidenco ribičev.

Dovoljenje ni prenosljivo. V času gospodarskega ribolova mora biti izdano dovoljenje na ribiškem plovilu. Na plovilu morajo biti tista ribiška orodja, ki so navedena na dovoljenju.

Če število že izdanih dovoljenj presega s programom ribištva določene ribolovne možnosti, ki zagotavljajo trajnostno rabo rib, se novo dovoljenje ne izda. Dovoljenja se izdajo na podlagi časovnega zaporedja prispelih vlog.

Transakcijski račun za plačilo upravne takse za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov je: SI56 0110 0100 0315 637, sklic 11 23302-7111002.

Pogoji in dokazila

 • Ribiško plovilo mora biti registrirano pri Upravi RS za pomorstvo na podlagi zahteve za vpis z dokazili:

  • listina, ki dokazuje lastništvo čolna in motorja (račun, izjava o samogradnji čolna z računi o nabavljenem materialu, celotna veriga listin kot na primer prodajna, darilna ali druga pogodba, sklep sodišča o dedovanju in podobno);
  • carinska deklaracija;
  • potrdilo o izbrisu, če je bil čoln vpisan v drugem vpisniku;
  • dokazilo o izbrisu motorja, če je bil vpisan na drugem čolnu;
  • spričevalo o gradnji čolna in spričevalo o motrju ali izjavo EU o skladnosti v skladu s pravilnikom o plovilih za rekreacijo;
  • listine po predpisih o davku na dodano vrednost. 

  Pred registracijo mora biti opravljen tudi osnoven pregled, s katerim se ugotovi ustrezno sposobnost plovila. Osnovni pregled se opravi pred vpisom čolna v vpisnik in tudi po vsaki njegovi obnovi ali rekonstrukciji.

  Na podlagi ugotovljene sposobnosti plovila in dokazil se registrira plovilo ter vpiše v vpisnik in izda vpisni list. Pri tem nastanejo stroški vpisa, ki zajemajo:

  • upravna taksa;
  • pristojbina za izmero čolna;
  • stroški za pregled, s katerim se ugotovi sposobnost čolna za plovbo;
  • pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe.

  Ko je plovilo registirano in vpisano pri Upravi RS za pomorstvo, je vplis plovila možen v evidenco ribiških plovil v skladu s Pravilnikom o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturi, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  Dokazila

  Vpisni list plovila

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

  Kopališko nabrežje 9
  6000 Koper

 • Ribič, ki izvaja gospodarski ribolov, mora biti strokovno usposobljen za gospodarski ribolov.

  Ribič pridobi strokovno usposobljenost z uspešno opravljenim izpitom.

  Dokazilo o strokovni usposobljenosti mora biti v času ribolova vedno na plovilu.

  Podrobneje

  Pravne podlage

 • Za opravljanje gospodarskega ribolova se uporabljajo pasivna in aktivna ribolovna orodja.

  Med pasivna ribolovna orodja spadajo:

  • parangali,
  • zabodne mreže,
  • zapletne mreže,
  • trislojne mreže
  • viseče zabodne mreže, ki so lahko sestavljene iz ene ali več ločenih mrež, ki tvorijo skupino mrež, in
  • pasti.

  Poveljnik oziroma lastnik ribiškega plovila, ki uporablja pasivna ribolovna orodja, mora zagotoviti, da je vsako pasivno ribolovno orodje označeno in razpoznavno. Za označevanje pasivnih ribolovnih orodij se uporablja:

  • BOJO
   Vsa orodja, položena v območju nad 300m od obale, morajo biti označena z bojo. Samostojna past mora biti označena z bojo. Z bojami morata biti označena oba konca, parangala, mreže, skupine mrež ali skupine pasti. Boje, ki označujejo eno pasivno ribolovno orodje, morajo biti enake. Dolžina med dvema bojama, ki označujeta isto pasivno ribolovno orodje, ne sme biti daljša od 800 m. Vrvi, ki povezujejo bojo s pasivnim ribolovnim orodjem, morajo biti iz potopljivega materiala ali pa morajo biti obtežene.
  • JAMBOR
   Jambor vsake boje, ki označuje pasivna ribolovna orodja v pasu med 300 m in 1,5 navtičnih milj od obale, mora imeti višino najmanj 1 m nad morsko gladino, nad 1,5 navtičnih milj pa mora imeti višino najmanj 2 m nad morsko gladino. Vsak jambor mora imeti vsaj eno zastavo pravokotne oblike. Zastave istega pasivnega ribolovnega orodja morajo biti istega števila, iste barve in enake velikosti.
  • PLOVEC
   Pasivna ribolovna orodja, položena do 300m od obale, morajo biti označena s plovcem, ki mora biti pritrjen na prvo zgornjo vrsto obeh koncev pasivnega ribolovnega orodja. Plovec mora biti narejen iz trpežnega materiala in mora imeti zunanjo oznako ribiškega plovila, kateremu pripada. Črke in številke na plovcu ne smejo biti manjše od 7cm, zabrisane, spremenjene, neberljive ali poškodovane. Samostojna past, ki se uporablja za ribolov do 300m od obale, se označi z enim plovcem.

  Aktivna ribolovna orodja so vse vlečne mreže za ribolov pridnenih ali pelagičnih vrst rib in zaporne plavarice. Poveljnik oziroma lastnik ribiškega plovila, ki uporablja aktivna ribolovna orodja, mora dovoliti označitev ribiškega plovila tako, da dovoli montažo satelitskega sistema za spremljanje plovil ter zagotavlja njegovo uporabo.

  Vsako ribiško plovilo, ki izvaja ribolov s pasivnimi ali aktivnimi ribolovnimi orodji v območju oddaljenem nad 1,5 navtične milje od obale, mora biti opremljeno z GSP napravo in z CB postajo, ki mora biti v času ribolova vključena na 4. kanalu.

  Pravne podlage

 • Pravna oseba ne sme imeti prepovedi izvajanja gospodarskega ribolova, kar izjavi na obrazcu za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov. Na tem obrazcu označi, ali je registriran za opravljanje dejavnosti ribolova kot pravna oseba ali samostojni podjetnik, oziroma ima status ribiča – fizične osebe.

  Obenem na obrazcu za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov izjavi:

  • da mu s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni bilo prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;
  • da mu dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZMR-2 (storitev tretjega zaporednega prekrška, za katerega je predpisan začasni odvzem po predpisih Skupnosti).

  Dokazila

  Odločba sodišča ali pristojnega organa o trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov

  Dokazilo pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Ustavno sodišče Slovenije

  Beethovnova ulica 10
  1000 Ljubljana

Register dovoljenj

Register ni javen