Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti

Za strateške dejavnosti, ki sodijo v skupino 1 Uredbe, je potrebno pridobiti dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti.

Dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti se izda za vsako zaključeno strateško dejavnost posebej. V posebnih primerih se lahko izda splošno dovoljenje za več vrst strateškega blaga, več držav oziroma daljši čas veljavnosti.

V postopku odločanja o izdaji dovoljenja se izdela ocena strateškega tveganja, s katero se ocenijo možne posledice in vpliv predvidene izvedbe strateške dejavnosti na nacionalno ali mednarodno varnost. Postopek za izdelavo ocene strateškega tveganja se začne z vlogo zavezanca za izdajo dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti. Pristojni organ nato zaprosi pristojna ministrstva za mnenja, stališča in relevantne informacije, ki mu jih predložijo v pisni obliki. Končno oceno strateškega tveganja izdela pristojni organ kot pisni dokument, ki vsebuje oceno in obrazložitev.

Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -uradno prečiščeno besedilo):  

  1. Na podlagi tarifne št.1 se plača upravna taksa za vsako vlogo in vsako dopolnitev vloge 4,50 EUR. Upravna taksa za vlogo se plača na podračun 01100-1000315637 sklic 11 27154-7111002-07293, vlogi priložite potrdilo o plačilu takse. 
  2. Za pridobitev dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti se na podlagi tarifne št. 46, točka 3 odmerijo naslednje takse za: 
    • dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (nad 10 kg) 35,00 EUR in 
    • dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (do vključno 10 kg) 15,00 EUR. 

Taksa na podlagi tarifne št. 46, točka 3 se odmeri po prejemu popolne vloge na plačilnem nalogu. Takse ne plačujte pred oddajo vloge.

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
26. 7. 2022