SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti DDD

Dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (v nadaljevanju: DDD) lahko opravljajo pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: izvajalec dejavnosti DDD), ki izkažejo, da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun in, ki izpolnjujejo pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister za zdravje.

Za opravljanje dejavnosti DDD morajo upoštevati tudi določbe iz Zakona o kemikalijah.

Za pridobitev dovoljenja je treba izpolnjevati strokovne pogoje (zaposlovati ustrezen kader z opravljenim izobraževanjem), pogoje glede ustreznosti prostorov in sredstev za izvajanje DDD (oprema in pripomočki; osebna zaščitna sredstva; sredstva za zaščito prostorov in okolja) in  voditi evidence o nabavi in uporabi biocidov in pesticidov za nadaljnjo poročanje.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija po Zakonu o nalezljivih boleznih

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
25. 5. 2022