Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Delodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za delo. Delodajalec za zagotavljanje dela, ki pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti, se vpiše v register.

Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register, lahko opravlja dejavnost za državljane Republike Slovenije, državljane EU, EGP, švicarske konfederacije ter za tujce  z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije in imajo: 

 • prost dostop na slovenski trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev,
 • enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali
 • modro karto.

Pravna ali fizična oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki želi opravljati dejavnost, vloži vlogo za izdajo dovoljenja in za vpis v register na ministrstvo, pristojno za delo, to pa o vlogi odloči po pravilih o splošnem upravnem postopku. Vlogi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni mogoče pridobiti po uradni dolžnosti.

Vpis v register se opravi z dnem dokončnosti odločbe, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo. O vpisu v register ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela izda potrdilo. Dejavnost se lahko začne opravljati z dnem vpisa v register.

Register vsebuje naslednje podatke o delodajalcu za zagotavljanje dela:

 • evidenčno oznako,
 • firmo oziroma ime in sedež,
 • podatke o poslovnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
 • številko odločbe o vpisu v register,
 • naslov opravljanja dejavnosti.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Zagotavljanje dela delavcev uporabniku

 • Strokovni delavci za zagotavljanje dela delavcev uporabniku so zaposleni pri delodajalcih za zagotavljanje dela. Delodajalec za zagotavljanje dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi najmanj za polovični delovni čas s strokovnim delavcem za zagotavljanje dela delavcev uporabniku, ki ima najmanj 6. raven izobrazbe, dve leti delovnih izkušenj na delovnopravnem in kadrovskem področju, strokovni izpit in je prijavljen v obvezna socialna zavarovanja. 

  Delodajalec za zagotavljanje dela sklene pogodbo o zaposlitvi z najmanj eno osebo na dva kraja opravljanja dejavnosti in zagotovi, da je na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ves poslovni čas dosegljiva vsaj ena strokovna oseba.

  Izjemoma lahko delodajalec za zagotavljanje dela največ 60 dni opravlja dejavnost brez strokovne osebe, če je bila pri njem zaposlena strokovna oseba, ki ji je delovno razmerje prenehalo in zaposli osebo, ki ji za izpolnjevanje pogojev za strokovnega delavca za zagotavljanje dela delavcev uporabniku manjka strokovni izpit.

  Podrobneje

 • Administrativno-tehnično osebje opravlja pomožne naloge in ne sme samostojno izvajati dejavnosti.

  Pravne podlage

 • Delodajalec za zagotavljanje dela mora imeti na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ustrezne delovne in pomožne prostore ter ustrezno pisarniško in tehnično opremo, ki pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vodenje evidenc in vpogled v njegovo poslovanje.

  Delovni prostor posameznega delodajalca za zagotavljanje dela predstavlja samostojna soba, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov delavcev.

  Delodajalec za zagotavljanje dela mora napotenim delavcem in kandidatom zagotoviti prostor, ki jim omogoča primerno čakanje in sanitarije.

  V poslovnih prostorih mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o vpisu delodajalca za zagotavljanje dela v register.

  Dokazila

  • Kopija najemne pogodbe (v primeru najema prostora, kjer se bo opravljala dejavnost )
  • Izpis iz zemljiške knjige (v primeru lastništva prostora, kjer se bo opravljala dejavnost )
  • Tlorisna skica prostora, kjer se bo opravljala dejavnost
  • Seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti

  Pravne podlage

 • Delodajalcu v obdobju zadnjih dveh let ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela.

  Pravne podlage

 • Delodajalec v obdobju zadnjih dveh let ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo.

  Delodajalec prav tako v obdobju zadnjih dveh let ni bil objavljen na seznamu davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi in na seznamu nepredlagateljev obračunov, ki ga objavljata Finančna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

  Pravne podlage

 • Delodajalec mora imeti kot svojo glavno dejavnost registrirano dejavnost posredovanja začasne delovne sile.

  Pravne podlage

 • Delodajalec mora predložiti bančno garancijo najmanj v višini 30.000,00 evrov.

  Naročnik bančne garancije je delodajalec, ki je vložil vlogo za pridobitev dovoljenja in vpis v register. Upravičenec bančne garancije je ministrstvo, pristojno za delo. Delodajalci si lahko pomagajo z osnutkom bančne garancije.

  Datum zapadlosti bančne garancije je po preteku treh let od datuma izdaje. Naročnik bančne garancije predloži novo bančno garancijo najkasneje na datum zapadlosti prejšnje bančne garancije.

  Predlog za unovčenje bančne garancije sindikat, svet delavcev, delavski predstavnik ali delavec posredujejo upravičencu. Bančna garancija se unovči v korist upravičenca, če se na podlagi zahtevka z dokončno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo ugotovi, da ima naročnik neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo, in sicer za obdobje dveh mesecev.

  Upravičenec po prejemu dokončne odločbe inšpektorata o izpolnjenih pogojih za unovčenje bančne garancije pozove naročnika, da v osmih dneh poravna neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo.

  Upravičenec v primeru, da naročnik v roku ne poravna zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo, poda na banko, ki je garant bančne garancije, zahtevo za unovčitev bančne garancije. Bančna garancija se ne unovči, če naročnik v roku poravna neporavnane zapadle obveznosti iz naslova plačila za delo in o tem obvesti upravičenca.

  Ministrstvo, pristojno za delo, je začelo unovčevati bančne garancije 1. januarja 2015.

  Dokazila

  • Bančna garancija v višini 30.000,00 EUR

  Pravne podlage

 • Delodajalec za zagotavljanje dela na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo, poroča o svojem delu in sproti tudi o vseh spremembah glede izpolnjevanja kadrovskih, organizacijskih, prostorskih in drugih pogojev, ki lahko vplivajo na izvajanje dejavnosti.

  Delodajalec za zagotavljanje dela ministrstvu, pristojnemu za delo, v rokih, ki jih določi minister, pristojen za delo, predloži poročilo neodvisnega revizorja, iz katerega je razvidno, ali je v preteklem poslovnem letu pri opravljanju dejavnosti posloval v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja in se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, in na dogovor med uporabnikom in delodajalcem za zagotavljanje dela ter ali je pravočasno odpravljal ugotovljene nepravilnosti.

  Delodajalec za zagotavljanje dela na zahtevo ministra, pristojnega za delo, v 20 dneh posreduje statistično poročilo.

  Poročilo neodvisnega revizorja delodajalec za zagotavljanje dela odda vsako leto najkasneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto. Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je dovoljenje pridobil po 30. juniju, poda prvo poročilo neodvisnega revizorja za obdobje od pridobitve dovoljenja do konca naslednjega koledarskega leta.

  Pravne podlage

Register dovoljenj