Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja

Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

Oseba, ki želi opravljati funkcijo upravitelja, vloži na ministrstvu vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije (EU) ali države članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali države članice organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

  Če je kandidat državljan članice EU ali državljan EGP, mora k vlogi priložiti dokazilo o tem. Potrdilo mora biti overjeno skladno s 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).

  Dokazila

  Podatek o državljanstvu ministrstvo pridobi od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.

  Če je kandidat državljan članice EU ali državljan EGP, mora k vlogi priložiti dokazilo o tem. Potrdilo mora biti overjeno skladno s 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).

  Tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če jih po predhodni overitvi v državi izvora listine overi ministrstvo Republike Slovenije, pristojno za zunanje zadeve, ali diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

  Pravne podlage

 • Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba s polnoletnostjo, ko dopolni osemnajst let, prav tako tudi s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo polnoletnostjo, po odločbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj.

  Splošna zdravstvena zmožnost je zmožnost delavca za opravljanje določenega dela v delovnem okolju.

  Če je kandidat državljan članice EU ali državljan EGP, mora k vlogi priložiti potrdilo, da je poslovno sposoben. Potrdilo mora biti overjeno skladno s 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).

  Dokazila

  Ministrstvo pridobi podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra.

 • Posameznik mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali enakovredno primerljivo izobrazbo, pridobljeno v tujini, nostificirano, priznano ali ovrednoteno v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.

  Dokazila

  Dokazila o pridobljeni izobrazbi ministrstvo pridobi pri pristojni instituciji.

 • Posameznik mora imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del z visokošolsko izobrazbo prve stopnje.

  Dokazila

  Ministrstvo pridobi dokazila po uradni dolžnosti.

 • Posameznik mora imeti sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 EUR v posameznem letu.

  Upravitelj je odgovoren upnikom za škodo povzročeno v posameznem postopku zaradi insolventnosti do višine petkratnega zneska nagrade, do katere je upravičen v tem postopku, vendar ne manj kot 5.000 EUR.

  Posameznik lahko sklene zavarovanje individualno ali prek Zbornice upraviteljev Slovenije.

  Dokazila

  Fotokopija zavarovalne police.

 • Izpit zajema preverjanje znanja s področja insolvenčnega prava, prava in ekonomije ter vključuje poznavanje predpisov, teorije in sodne prakse.

  Izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov, izpit je pisni in ustni.

  Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita.

  Pisni del izpita zajema pisno nalogo s predpisanih področij. Področje insolvenčnega prava se preverja z reševanjem problema v obliki študije primera, področji splošnih pravnih in ekonomskih znanj pa se preverjata na podlagi vprašalnika.

  Ustni del zajema zagovor celotne pisne naloge in preverjanje znanja kandidata na predpisanih področjih.

  Uspeh izpita razglasi predsednik izpitne komisije vnavzočnosti članov izpitne komisije, kandidata in zapisnikarja takoj pokončanem celotnem izpitu. Uspeh se zapiše v zapisnik. Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo o opravljenem izpitu. V potrdilu se navede, da je kandidat opravil izpit za opravljanje funkcije upravitelja. Potrdilo podpišeta minister in predsednik izpitne komisije.

  Kandidat na podlagi izstavljenega računa poravna stroške izpita skladno s cenikom ministrstva. Kandidat mora pred opravljanjem izpita izjaviti, da je poravnal stroške izpita, kar ministrstvo preveri. Ministrstvo za spremljanje in izvajanje izpitov terimenovanje upraviteljev vodi evidenco izpitov za opravljanje funkcije upravitelja.

  Cena izpita 253,59 EUR.

  Ministrstvo lahko zaradi boljše usposobljenosti kandidatov za opravljanje izpita organizira pripravljalni seminarji. Ministrstvo na svoji spletni strani objavi informacije o pripravljalnih seminarjih. Kotizacija za pripravljalni seminar znaša 505,87 EUR.

  Dokazila

  Posameznik, ki uspešno opravi preizkus prejme potrdilo o opravljenem izpitu.

 • Pogoja javnega zaupanja ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, kazen pa še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

  Dokazila

  Ministrstvo pridobi podatke po uradni dolžnosti.

 • Posameznik mora aktivno obvladati slovenski jezik.

  Če je kandidat državljan članice Evropske unije ali državljan Evropskega gospodarskega prostora, mora k vlogi priložiti dokazilo o pridobitvi aktivnega znanja slovenskega jezika in navesti pristojno institucijo, kjer je pridobil aktivno znanje slovenskega jezika.

  Dokazila

  • Potrdilo o opravljenem izpitu na visoki ravni po veljavnem izobraževalnem programu za odrasle - Slovenščina za tujce

Register dovoljenj