Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika

Fizična oseba, ki pridobi pri Agenciji za zavarovalni nadzor dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalni zastopnik, lahko opravlja posle zavarovalnega zastopanja pri zavarovalnici ali zavarovalni zastopniški družbi.

Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:

1.     da je uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja,

2.     da ima najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno zastopniško ali posredniško družbo,

3.     da obvlada slovenski jezik,

4.     da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,

5.     da ji Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja pred manj kakor petimi leti.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Zavarovalni zastopnik

 • Šteje se, da je oseba pridobila strokovna znanja, potrebna za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, če ima najmanj srednješolsko izobrazbo in izkaže ustrezno znanje s področja:

  1. zavarovalnih osnov ter etičnih in pravnih osnov s področja zavarovalništva,

  2. premoženjskih zavarovanj in

  3. osebnih zavarovanj.

  Ustrezno znanje dokaže z opravljenim strokovnim izpitom za zavarovalne zastopnike, ki ga organizira Slovensko zavarovalno združenje.

  Preizkus znanja za zavarovalne zastopnike je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

  Dokazila

  Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovensko zavarovalno združenje

  Železna cesta 14
  1000 Ljubljana

  Povezave

 • Zavarovalni zastopnik lahko postane oseba, ki ima najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno zastopniško ali posredniško družbo.

  Dokazila

  Dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za samostojno opravljanje zavarovalnega zastopanja, mora obvladati slovenski jezik.

  Pravne podlage

 • Kazenska evidenca je evidenca pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji in evidenca pravnomočno obsojenih državljanov Republike Slovenije v tujini. 

  To je enotna evidenca za vso državo, vodi se na Ministrstvu za pravosodje RS, ki je tudi pristojno za posredovanje podatkov na osnovi pisne vloge ali vloge, oddane po elektronski poti.

  Potrdilo o nekaznovanju je dokaz, da posameznik ni vpisan v zgoraj omenjeno evidenco.

  Upravne takse ni.

  Pravne podlage

  Vlogo upravičena oseba (fizična ali pravna) pošlje po pošti na

  Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ali odda pri

  varnostniku na ministrstvu, ali pošlje po telefaksu na št. 01 369 56 25.

  Fizična oseba lahko odda tudi elektronsko vlogo prek sistema ESJU

  (Elektronske storitve javne uprave), če ima svoje digitalno potrdilo.

  Upravne takse ni.

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za pravosodje

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

  Pristojni organ

  Ministrstvo za pravosodje

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

 • Kandidat za zavarovalnega zastopnika ne more pridobiti dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja, če mu je bilo pred manj kot petimi leti odvzeto dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.

  Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja:

  1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
  2. če zavarovalni zastopnik ali posrednik v postopku pregleda poslovanja podaja neresnične podatke, informacije ali poročila, ki niso izkaz dejanskega stanja;
  3. če zavarovalni zastopnik ali posrednik pooblaščeni osebi ne omogoči pregleda poslovanja ali ovira postopke pregleda poslovanja, kot je določeno v 296. do 300. členu Zakona o zavarovalništvu;
  4. če zavarovalni zastopnik ali posrednik krši določbo drugega odstavka tega člena glede največjega dovoljenega števila pomožnih zavarovalnih zastopnikov ali posrednikov pod mentorstvom;
  5. če je bil zavarovalni zastopnik ali posrednik pravnomočno obsojen;
  6. če zavarovalni zastopnik ali posrednik ponavljajoče krši svoje obveznosti iz 545. člena zakona;
  7. če zavarovalni posrednik ponavljajoče krši obveznosti iz 550. člena (zaščita interesov strank) ali iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 551. člena zakona;
  8. če je zavarovalni zastopnik ali posrednik huje kršil dobre poslovne običaje pri opravljanju poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja;
  9. če zavarovalni posrednik nima zavarovane poklicne odgovornosti v skladu s četrtim odstavkom 551. člena zakona;
  10. če kot mentor dopušča pomožnemu zavarovalnemu zastopniku ali posredniku, da krši drugi odstavek tega člena.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za finance

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

  Pristojni organ

  Agencija za zavarovalni nadzor

  Trg republike 3
  1000 Ljubljana

Seznam poklicev

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020