Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje prometa s FFS na debelo

S pridobitvijo dovoljenja lahko distributer opravlja dejavnost prometa na debelo s fitofarmacevtskimi sredstvi v Republiki Sloveniji.

Distributer pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo pristojnemu organu v pisni obliki.

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati zlasti naslednje podatke o distributerju:

  • osebno ime ali firmo,
  • naslov ali sedež ter navedbo lokacije opravljanja prometa s FFS,
  • davčno številko,
  • vrsto prometa (promet s FFS na debelo, promet s FFS na drobno),
  • izjavo, da izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS.

Dovoljenje za promet na debelo s FFS izda pristojni organ, če ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji.

Pristojni organ ob izdaji dovoljenja za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi vpiše nosilca dovoljenja v register.

Register je javen in je objavljen na spletni strani pristojnega organa.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na debelo

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021