SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja pridobi fizična ali pravna oseba, ki da ali obljubi, da bo dala kredit ali posojilo v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica.

Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja mora dajalec kredita pridobiti preden želi opravljati storitve potrošniškega kreditiranja.

Pogoji in dokazila

 • Dajalec kredita mora razpolagati s kadrom, ki je odgovoren za vodenje in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja in vsaj eno zaposleno osebo z vsaj polovičnim delovnim časom za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

  Odgovorna oseba in delavci, ki opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja, morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje v skladu z zaklonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven). Imeti mora vsaj štiri leta delovnih izkušenj na področju finančnih storitev, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, delavci pa vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja finančnih storitev kreditiranja ali finančnega zakupa, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo.

  Dokazila

  • Pogodba o zaposlitvi odgovorne osebe, interni akt ali izpis iz AJPES-a, izjava o podpisovanju kreditnih pogodb odgovorne osebe, obseg pooblastil odgovorne osebe in Pogodba o zaposlitvi osebe, ki bo opravljala storitve potrošniškega kreditiranja ali drugo dokazilo (npr. prijava ZPIZ in potrdilo, izdano s strani vložnika),
  • Fotokopija diplome ali fotokopija potrdila, ki velja do izdaje diplome, s pojasnilom, da še ni bilo podelitve diplome za odgovorno osebo in delavca,
  • Potrdilo ZPIZ ali potrdilo o prijavi – odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (M1IM2 obrazec) ali fotokopijo delovne knjižice, ki velja do 2009 in podpisano izjavo (potrdilo o delovnih izkušnjah s podrobnim opisom delovnih nalog), reference. 

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

 • Dajalec kredita mora imeti poslovni prostor s pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje evidenc o sklenjenih kreditnih pogodbah, o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem, pristojnim in pooblaščenim osebam pa omogoča vpogled in nadzor nad njegovim poslovanjem. Ob vhodu v poslovni prostor mora imeti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in priimka ter naslova dajalca kredita.

  V Poslovnem prostoru mora imeti ločen prostor, ki potrošniku zagotavlja, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in preuči njene pogoje.

  Dajalec kredita mora razpolagati z informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu procesu potrošniškega kreditiranja.

  Stanovanje se ne šteje kot poslovni prostor.

  Dokazila

  • Podpisana izjava, da so poslovni prostori opremljeni s pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavljajo vodenje evidenc o sklenjenih kreditnih pogodbah, o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem in pristojnim in pooblaščenim osebam omogočajo vpogled in nadzor nad njegovim poslovanjem ter podpisano izjavo, da Informacijska tehnologija omogoča zlasti izračun efektivne obrestne mere, stanja dolga in preostalega zneska kredita ter izdelavo obračuna obveznosti predčasnega odplačila in pripravo podatkov za izvajanje nadzora v skladu z zakonom ter licenčno pogodbo ali poročilo o sklenjenih kreditih pogodbah ali pogodbo z izvajalcem oz. vzdrževalcem opreme…),
  • Podpisana izjava, da je ob vhodu v poslovni prostor na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in priimka ter naslova dajalca kredita ter fotografijo vhoda v poslovni prostor,

  • Podpisana izjava, da poslovni prostor razpolaga z ločenim prostorom, ki potrošniku zagotavlja, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in prouči njene pogoje in fotokopijo tlorisa poslovnega prostora iz katerega je razviden prostor za potrošnika,

  • Podpisana izjava, da se stanovanje ne šteje kot poslovni prostor,
  • Podpisana izjava, da razpolaga z informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu procesu potrošniškega kreditiranja, fotokopijo računa ali fotokopijo licenčne pogodbe ali fotokopijo pogodbe o zagotavljanju IT storitev, vzdrževanju, ki služijo kot dokazilo o zagotavljanju ustrezne informacijske tehnologije s podatki o strojni in programski opremi .

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

 • Dajalec kredita v okviru organizacije poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja mora določiti postopke sprejemanja odločitev in opredeliti odgovornost posameznih delavcev glede na obseg in vrste potrošniških kreditov. 

  Dajalec kredita oziroma vložnik zagotavlja postopke in sprejme ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v vseh fazah poslovnega procesa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

   

  Dokazila

  • Notranji akt ali drugo dokumentacijo (organigram), iz katere bo razvidna organizacija poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja, postopki sprejemanja odločitev, opredelitev odgovornosti odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja, in druge delovne naloge odgovorne osebe in delavcev,
  • Podpisana izjava, da zagotavlja postopke in sprejme ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, v vseh fazah poslovnega procesa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

Termin obnove

Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja se izda za 3 leta z možnostjo podaljšanja. Če vložnik izpolnjuje pogoje po 7. točki 31. člena ZPotK-2, se mu dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja izda za nedoločen čas.

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
3. 5. 2022