SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti

Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti.

Dovoljenje morajo pridobiti zavezanci, ki se ukvarjajo s strateškim blagom iz skupine 1 ali skupine 2 Uredbe

Za priglasitev dejavnosti oziroma izdajo dovoljenja morate izpolnjevati pogoje glede izvedbe ustreznih organizacijskih in varnostnih ukrepov, imeti ustrezno tehnologijo, svetovalca za strateško blago in izpolnjevati pogoje glede nekaznovanosti.

Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah:  

  1. Na podlagi tarifne št.1 se plača upravna taksa za vsako vlogo in vsako dopolnitev vloge 4,50 EUR. 
    Upravna taksa za vlogo se plača na podračun 01100-1000315637 sklic 11 27154-7111002-07293, vlogi priložite potrdilo o plačilu takse. 
  2. Za pridobitev dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti se na podlagi tarifne št. 46, točka 3 odmerijo naslednje takse za:
    • dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti 50,00 EUR in
    • spremembo dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti 25,00 EUR. 

Taksa na podlagi tarifne št. 46, točka 3 se odmeri po prejemu popolne vloge na plačilnem nalogu. Takse ne plačujte pred oddajo vloge. 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Strateške dejavnosti

Termin obnove

Za podaljšanje dovoljenja mora zavezanec vsaj 90 dni pred iztekom njegove veljavnosti vložiti prošnjo za podaljšanje.

Termin obnove: 5 let

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 2. 2021