Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje trgovine s pirotehničnimi izdelki na drobno

Pravna oseba ali podjetnik lahko začne s trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno, ko za to dobi dovoljenje pristojne upravne enote, na območju katere se bo dejavnost opravljala.

Če imetnik dovoljenja spremeni svojo dejavnost, prostore kjer opravlja dejavnost ali se statusno preoblikuje, si mora pridobiti novo dovoljenje.

Imetnik dovoljenja mora v osmih dneh pisno obvestiti pristojno upravno enoto o vsaki statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe ali prenehanju opravljanja dejavnosti.

Dovoljenje se lahko odvzame, če pravna oseba ali podjetnik:

 • ne izpolnjuje več pogojev, določenih z zakonom,
 • preneha opravljati dejavnost.

V osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja mora pravna oseba ali podjetnik pristojni upravni enoti izročiti vse evidence, ki jih mora voditi.

Terms and conditions

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Trgovina s pirotehničnimi izdelki na drobno

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Odgovorna oseba za delo v trgovini s pirotehničnimi izdelki je fizična oseba, ki je ustrezno strokovno usposobljena. Fizične osebe, ki za pravno osebo ali podjetnika opravljajo posamezna dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • so stare najmanj 18 let,
  • nimajo zadržkov javnega reda in
  • so strokovno usposobljene.

  Podrobneje

 • Proizvodni, prodajni in skladiščni objekti za pirotehnične izdelke morajo biti zgrajeni in opremljeni tako, da so zagotovljeni varstvo pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi, premoženja ter varstvo okolja. Proizvodni, prodajni in skladiščni objekti morajo biti zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb.

  Prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ima lahko tlorisno površino največ 80 m2. Ta pogoj ne velja za specializirane prodajalne. Požarna odpornost stavbe mora znašati najmanj REI 30 minut. Najmanj 40 % tlorisne površine prodajalne mora biti namenjene prehodom. Noben prehod, namenjen zaposlenim, ne sme biti ožji od 75 cm. Noben prehod, namenjen kupcem, ne sme biti ožji od 90 cm.

  Sistem alarmiranja v primeru nevarnosti mora zagotoviti varen umik kupcev in zaposlenih, ki mora biti urejen tako, da pot za umik v drugo požarno celico, nakupovalno pot v nakupovalnem centru ali na prosto ni daljša od 15 m.

  Če se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata, so ta lahko tudi drsna, dvižna ali vrtljiva. Takšna vrata morajo biti dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočiti delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarma odprta in je evakuacijska pot prosta.

  V skladišču ne sme biti nobenega vira vžiga ali dimniških odprtin in sme biti ogrevano le s toplo vodo. Temperatura proste površine grelnih teles in cevovodov v prostoru ne sme v nobenem primeru preseči 75ºC. Grelna telesa morajo biti vgrajena oziroma zavarovana tako, da nanje ali v njihovo bližino ni mogoče odložiti predmetov. V prostoru ne sme biti električnih naprav, razen svetil, ki pa morajo ustrezati veljavnim elektrotehničnim predpisom. V prostoru se ne smejo uporabljati razdelilci, sklopke ali varovalke. Stikala za razsvetljavo in ogrevanje se morajo nahajati zunaj prostora. V neposredni bližini vhoda v skladišče morata biti v dosegu roke najmanj dva gasilnika. Za nemoteno manipulacijo morajo biti prehodi v skladišču široki najmanj 75 cm. Širina skladiščenja in širina polic je lahko največ 80 cm. Najvišja dovoljena višina skladiščenja je 220 cm. Višina prostega prostora do stropa ne sme biti manjša od 60 cm. Police morajo biti od sten oddaljene vsaj 5 cm. Biti morajo pritrjene, da se ne morejo prevrniti. Nezaposlenim in nepoklicanim osebam mora biti vstop v skladišča onemogočen. Skladišče, ki je v prodajalni, je treba ločiti od prodajnega mesta z vrati s požarno odpornostjo EI30 minut in samozapiralom. Vrata se morajo odpirati v smeri evakuacije. Priročno skladišče mora imeti ustrezne odprtine za sproščanje nadtlaka. Odprtine morajo biti take, da skoznje ne more prodreti voda, dež, žival ipd. Trgovinsko skladišče kot samostojen objekt mora biti z vseh strani nedostopno nezaposlenim oziroma nepoklicanim osebam, tako da je npr. ograjeno z ograjo, visoko vsaj dva metra. Okrog skladišča mora biti trimetrski prazen prostor. Parkiranje, razen med nakladanjem ali razkladanjem, ni dovoljeno v razdalji 6 m okrog skladišča. Na razdalji manj kot 20 m od skladišča se ne smejo nahajati lahko vnetljive snovi ali posode pod tlakom, razen gasilni aparati.

  V enem objektu oziroma na enem odprtem prostoru sta lahko največ dve zidani skladišči ali en premični kontejner, izdelan za skladiščenje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov. Če se skladišči dotikata, mora biti med njima požarna stena z odpornostjo REI90 minut. Vrata požarne odpornosti vsaj EI60 minut morajo biti medsebojno oddaljena najmanj 6 m. Na vratih v skladišče in na vratih v ograji okrog trgovinskega skladišča kot samostojnega objekta se morajo nahajati naslednje oznake (skladišče smodnikov in pirotehničnih izdelkov; maksimalna NEM v dovoljenju za uporabo skladišča; oznaka prepovedi kajenja;  oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja; oznaka nezaposlenim vstop prepovedan). Črke in številke v besedilih morajo biti visoke vsaj 6 cm, podlaga mora biti kontrastna, oznake prepovedi pa morajo imeti premer vsaj 20 cm. V času, ko v skladišču ni delavcev, mora biti zaklenjeno, ključe ima le odgovorna oseba. Izven obratovalnega časa mora biti mehansko ali elektronsko zaščiteno.

  V primeru, da se dejavnost vrši v zabojniku se dovoljenje za postavitev začasnega zabojnik izda za čas trajanja pogodbe o najemu prostora, vendar za največ 5 let. Zabojnik za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov mora izpolnjevati naslednje zahteve:

  • investitor ima veljavno pogodbo z lastnikom ali upravljavcem zemljišča (pravico) o začasni postavitvi zabojnika na zemljišču, na katerem ga namerava postaviti;
  • postavitev zabojnika ni v nasprotju s prostorskimi akti;
  • zabojnik je postavljen na zemljišču, ki pripada stavbi (lastništvo ali najem) za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost oziroma je njen sestavni del (parkirišče, trg ipd.), vendar ne sme biti postavljen na dostopne, dovozne ali delovne površine za intervencijska vozila.

  Zabojnik mora biti izdelan iz negorljivih materialov. Deli zabojnika, ki so izdelani iz sendvič plošč z obojestransko kovinsko oblogo, morajo imeti klasifikacijo odziva na ogenj A2-s1, d0 po veljavnih standardih SIST EN. Tlorisna površina zabojnika ne sme presegati 30 m2, najvišja notranja višina pa je omejena na največ 3 m, merjeno od najnižje točke tal zabojnika. Zabojnik mora biti ozemljen in opremljen z elektronsko zaščito, sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje. Zabojnik je lahko izdelan tako, da omogoča prodajo v zabojniku ali skozi odprtino v steni. V primeru prodaje v zabojniku je kupcem namenjeno najmanj 20 odstotkov prostora zabojnika in onemogočen dostop do pirotehničnih izdelkov. Vrata zabojnika morajo biti opremljena s protipanično kljuko in se odpirati navzven. Zabojnik, ki omogoča prodajo skozi odprtino v steni, mora biti opremljen z nadstreškom in podestom, ki omogočata kupcem varen nakup pirotehničnih izdelkov. V času, ko se iz njega ne prodaja, mora biti odprtina z notranje in zunanje strani zaprta s ploščo, odporno proti udarcem, in z obeh strani zaklenjena z najmanj dvema ključavnicama. Zabojnik mora biti postavljen najmanj 10 m od vhoda v stavbo za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost. Odmik od sten stavbe mora biti določen v presoji požarne varnosti, ki jo izdela odgovorni projektant požarne varnosti, vendar pa ta ne sme biti manjši od izpraznjenega prostora, kot ga določa tretji odstavek tega člena. Če je pred posamezno stavbo postavljenih več zabojnikov, morajo biti med seboj oddaljeni najmanj 10 m. V neposredni bližini zabojnika za prodajo je lahko postavljen tudi en zabojnik, namenjen skladiščenju pirotehničnih izdelkov. Stena in vrata med zabojnikoma morajo biti negorljiva in požarno odporna najmanj (R)EI60. Če se zabojnika ne dotikata, sta med seboj lahko oddaljena največ 2 m. Okrog zabojnika mora biti trimetrski izpraznjeni prostor, na katerem je onemogočeno parkiranje, razen v času natovarjanja in raztovarjanja artiklov, namenjenih za prodajo v zabojniku.

  Pravne podlage

 • Pravna oseba ali podjetnik, ki zaprosi za dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki na drobno, mora k vlogi priložiti tudi izjavo o varnosti z oceno tveganja, kot jo določajo predpisi, ki urejajo varstvo pri delu.

  Pravne podlage

 • K vlogi za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno je potrebno dodati načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, vlom ...), ki ga izdela in sprejme pravna oseba ali podjetnik, ki se želi ukvarjati s trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno.

  Pravne podlage