Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov

Za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov na območju Republike Slovenije je potrebno pridobiti dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki se izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave.

Vlagatelj mora za pridobitev dovoljenja  zagotoviti:

 • strokovno odgovorno osebo, ki ima veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti, ter je odgovorna za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma,
 • oceno tveganja vnosa za naravo;
 • program vnosa ali naselitve, iz katerega je razviden vnos tujerodne vrste organizmov glede na čas in količino,
 • seznam prejemnikov oziroma uporabnikov tujerodne vrste organizma,
 • dokazila, da je organizem namenjen uporabi za biotično varstvo rastlin z navedbo ciljnih organizmov.

Dovoljenje se pridobi na podlagi vloge, ki vsebuje:

 • podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti,
 • podatke o strokovni odgovorni osebi za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma (osebno ime, kontaktni podatki in potrdilo o znanju iz fitomedicine),
 • v primeru, da je organizem pakiran ali formuliran kot komercialni proizvod: trgovsko ime komercialnega proizvoda z latinskim imenom organizma in ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji,
 • vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem,
 • način pakiranja organizma pri transportu (opis pakiranja in odpornost embalaže pri transportu),
 • varnostni ukrepi pri uporabi, shranjevanju, transportu,
 • dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Vnos in uporaba tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin

Register dovoljenj